Fiscale regularisatie in de laatste rechte lijn: hoog tijd voor actie!
Geschatte leestijd
5 minuten
   

Met ingang van 1 januari 2024 komt een einde aan de wettelijke regeling om fiscale zonden te regulariseren. Tot en met eind december 2023 kunnen fiscale regularisatieaangiften worden ingediend. Recent publiceerde de administratie een FAQ omtrent modaliteiten voor het indienen van een geldige en tijdige aangifte. Ook de Minister sprak zich recent kort uit over de kwestie. Voor wie een regularisatie overweegt of hierover advies wenst in te winnen: nu aan de slag gaan is de boodschap.

De regularisatiemogelijk was in principe voorzien om permanent te zijn (cf. de Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake sociale en fiscale regularisatie; de zogenaamde EBA quater). In 2021 is evenwel wetgeving goedgekeurd op grond waarvan deze mogelijkheid eindigt op 31 december 2023.

Concreet betekent dit dat regularisatieaangiften dienen te zijn ingediend ten laatste op 31 december 2023. Aangiften die tegen die datum zijn ingediend zullen, zo is overigens uitdrukkelijk voorzien in de wetgeving van 2021, wel verder behandeld worden in 2024. Er zullen bijgevolg nog attesten worden afgeleverd in 2024.

De regularisatiedienst aan het woord

In een FAQ (frequently asked questions), gepubliceerd op haar website, heeft de regularisatiedienst inmiddels toelichting gegeven over hoe en wanneer de aangifte correct kan worden ingediend.

De FAQ bevestigt dat op 31 december 2023 een einde komt aan de mogelijkheid om niet-aangegeven federale inkomsten te regulariseren.

Daarbij is terecht aangestipt dat de opmaak van een regularisatieaangifte onderzoek en tijd vergt, waarbij vaak stukken dienen te worden opgevraagd bijvoorbeeld bij buitenlandse bank- en verzekeringsinstellingen. Tevens wordt erop gewezen dat gelet op de complexiteit van sommige dossiers het ook nodig kan zijn een juridisch advies in te winnen.

Niet onbelangrijk is dat de FAQ voorschrijft dat regularisatieaangiften die materieel onvolledig zijn of pro forma worden ingediend (zogenaamde “1 EUR aangiften”) onontvankelijk zullen worden verklaard.

Hieruit blijkt dan ook het belang om tijdig de nodige documenten voorhanden te hebben: deze moeten toelaten het aan te geven bedrag in te schatten en desgevallend aan te geven, alsook om de verplicht bij de aangifte te voegen bijlagen – de eerste bijlage (“fraudeschema”) waarin beknopt het zogenaamd fraudeschema wordt toegelicht en de tweede bijlage (“bondige verklaring bij het fraudeschema”) waarin de omvang en de oorsprong van de geregulariseerde bedragen vastgesteld wordt - te kunnen opmaken.

In de FAQ is verder meegedeeld dat de dienst continu bereikbaar zal zijn via het e-mailadres regul@minfin.fed.be, en dat zij open zal blijven in de periode tussen de feestdagen. Er wordt niet gezegd of ingeval van aangetekende zending de datum van de poststempel geldt als indieningsdatum. Om zeker te zijn komt het raadzaam voor de indiening in ieder geval (ook) per e-mail te doen, best uiterlijk 29 december 2023 (30 en 31 december een zaterdag en zondag zijnde).

De FAQ duidt voorts dat de regularisatieaangifte zowel per post, per drager, als “bij voorkeur” per e-mail kan worden ingediend:

  • per post: Contactpunt Regularisaties (CPR), Koning Albert II Laan 33 – bus 027, 1030 Brussel;
  • per drager: aan het onthaal van het CPR te 1000 Brussel, Wetstraat 24; dit kan enkel op afspraak;
  • per e-mail: regul@minfin.fed.be.

De FAQ brengt in herinnering dat de geregulariseerde inkomsten worden onderworpen aan een heffing tegen het normaal tarief dat van toepassing was op de periode waarin ze werden behaald of verkregen, vermeerderd met een boete van 25%; en dat wat verjaarde kapitalen betreft er een vast tarief geldt van 40%.

Als slotwoord geeft de FAQ mee dat de regularisatieronde in de laatste rechte lijn zit. Zij stelt dat veel aanvragers beseffen dat een tijdige en volledige aangifte noodzakelijk is om de doelstelling van het regularisatieattest te realiseren, met name zowel fiscale als strafrechtelijke immuniteit. Dit blijkt volgens de FAQ uit het aantal ingediende dossiers en de “toenemende stock aangegeven kapitaal”; in de eerste helft van 2023 zou voor € 185 miljoen aan te regulariseren bedragen zijn ingediend.

De Minister van Financiën aan het woord

De Minister van Financiën gaf inmiddels in de Kamercommissie Financiën beknopt zijn kijk over “het aflopen van de EBA quater op 1 januari 2024”.

De Minister bevestigt vooreerst dat de mogelijkheid tot fiscale regularisatie op 31 december 2023 wordt stopgezet en belastingplichtigen tot eind dit jaar de mogelijkheid hebben om hun volledige aangifte in te dienen.

Op de vraag “wat vanaf 1 januari 2024” antwoordde de Minister dat vanaf dan personen die hun fiscaal verjaarde kapitalen wensen te regulariseren zelf een aangifte moeten doen bij de procureur, die de procedure van verruimde minnelijke schikking kan opstarten; de strafvordering voor witwassen vervalt zodra de aangever het bedrag van de minnelijke schikking betaalt.

Of men zich dan niet zou kunnen wenden tot de fiscus (lokale administratie, BBI, centrale diensten) voor een spontane aangifte laat de Minister vooralsnog onbeantwoord. Zijn antwoord met verwijzing enkel naar de procureur sluit alvast aan bij het feit dat met de fiscale regularisatie zowel fiscale als strafrechtelijke immuniteit werd bekomen, terwijl een spontane fiscale aangifte in theorie geen strafrechtelijke immuniteit met zich meebrengt. Mogelijk kan het summier antwoord van de Minister ook zo begrepen worden dat hij de burger wenst aan te sporen tot regularisatie tegen eind dit jaar.

De regularisatieronde gaat zijn laatste maanden in. Tot eind december 2023 kunnen regularisatieaangiften worden ingediend. Het Contactpunt Regularisaties stuurt aan op een tijdige en volledige aangifte per e-mail. De Minister stelt dat men zich vanaf 2024 zou moeten gaan wenden tot het parket om zich in regel te stellen. Een regularisatieaangifte opmaken en/of hierover advies inwinnen behoeft documenten, die vaak opgevraagd moeten worden bij banken of verzekeringsinstellingen, wat uit ervaring tijd en onderzoek vergt. Voor wie de wettelijk geregelde fiscale regularisatie overweegt geldt aldus: “now or never”.

Imposto Tax Talks

Een praktijkgerichte nieuwsbrief die de juridische en fiscale actualiteit op de voet volgt, tweemaandelijks in jouw inbox.