Ondernemers nr 2020-19 : Minnelijke schikking met parket & legaliteitsbeginsel: afkoopsom fiscaal aftrekbaar als beroepskost

Ondernemers nr 2020-19 : Minnelijke schikking met parket & legaliteitsbeginsel: afkoopsom fiscaal aftrekbaar als beroepskost

Een streep onder het verleden

Een vennootschap sloot lopende een strafrechtelijke procedure een minnelijke schikking met het Parket af. Daardoor kon zij het verleden achter zich laten aangezien daardoor de strafvordering komt te vervallen. In het kader van de transactie werd aan het Parket een geldsom betaald. De vennootschap verwerkte deze geldsom in haar fiscale aangifte als een beroepskost. De fiscale administratie betwistte evenwel dat de betrokken geldsom een aftrekbare beroepskost zou kunnen uitmaken. De fiscus beriep zich op het aftrekverbod dat bestaat voor onder andere geldboeten.

in een dossier dat door ons kantoor behandeld werd, schenkt het hof van beroep van Gent nu klare wijn De betrokken geldsom is aftrekbaar als beroepskost en moet niet onder de verworpen uitgaven worden opgenomen. Het zogenaamde legaliteitsbeginsel eist in het betrokken arrest een hoofdrol op.

De strafrechtelijke context : de “geldsom” betaald in het kader van een “transactie

Het Wetboek van strafvordering biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden de verdachte voor te stellen een bepaalde geldsom te betalen. Indien de betrokkene hierop ingaat, vervalt de strafvordering. Deze instelling wordt de “minnelijke schikking” of “transactie” genoemd. Let wel, het Parket is niet verplicht een voorstel tot minnelijke schikking te formuleren.

De fiscale oefening

kwalificeert de “geldsom” als beroepskost?

Het onderzoek dat leidde tot het betalen van de geldsom betrof in wezen malversaties gedaan binnen de bedrijfsactiviteit. Bovendien bleek dat de vennootschap de geldsom betaalde ter vrijwaring van haar reputatie maar evenzeer tot behoud van belastbare inkomsten. Het hof meende dan ook dat aan de zogenaamde intentionaliteitsvoorwaarde was voldaan. Deze impliceert dat een kost moet zijn gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, wil hij fiscaal aftrekbaar zijn. De eerste vraag werd aldus positief beantwoord.  

speelt desgevallend het aftrekverbod voor geldboetes?

In het Wetboek inkomstenbelastingen worden niet als beroepskosten aangemerkt “geldboeten, met inbegrip van transactionele geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard”.  

Geviseerd worden “geldboeten. Volgens het hof van beroep van Gent wordt dit begrip niet gedefinieerd in de fiscale wetgeving en moet het worden begrepen in haar gewone betekenis met name een wegens een overtreding opgelegde straf in de vorm van een som geld (cf. Van Dale).  Het hof van beroep merkt op dat door de fiscale administratie aanvaard werd dat onder het begrip “geldboeteenkel sancties vielen die het karakter van straffen hebben.

Het hof volgt verder het standpunt van de belastingplichtige dat een “geldsom” betaald in het kader van een transactie met het Parket geen straf is in de zin van de Grondwet. Het betreft het zogenaamde legaliteitsbeginsel op strafrechtelijk vlak: geen straf dan krachtens de wet. Op basis van de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges stelt het hof verder onder andere vast dat de minnelijke schikking niet wordt opgelegd door een rechter op basis van een strafwet, geen bestraffing inhoudt en geen schuldbekentenis impliceert.

Het hof van beroep besluit dat de geldsom in kwestie niet onder het toepassingsgebied valt van het aftrekverbod voor geldboetes aangezien zij geen straf is en dus ook geen geldboete (transactioneel of niet) of een straf van welke aard ook uitmaakt.In navolging van meerdere publicaties in de vakliteratuur neemt het hof aan dat een “geldsomlouter een oorzaak tot verval van de strafvordering betreft.

Besluit

Het legaliteitsbeginsel in het strafrecht maakt dat de “geldsom” geen geldboete noch een andere straf uitmaakt. Het legaliteitsbeginsel in fiscalibus maakt dat geen belasting kan worden ingevoerd dan door een wet. Dit beginsel impliceert onder meer dat men niet iets kan toevoegen aan de wet door per analogie te redeneren. Kortom een “geldsom” betaald in het kader van een transactie met het Parket is geen “geldboete” of straf van welke aard ook in de zin van het fiscaal aftrekverbod.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.