Lexalert: Vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid – Oppassen geblazen bij overnames!

Lexalert: Vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid – Oppassen geblazen bij overnames!

De Vennootschap onder Firma (VOF), de Gewone Commanditaire Vennootschap (Comm.V.) en de Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid (CVOA) vormen een bijzondere categorie van vennootschappen. Zij beschikken weliswaar over een eigen rechtspersoonlijkheid maar bieden geen beperkte aansprakelijkheid voor de vennoten (met uitzondering voor de stille vennoot in de Comm.V.). Dit is de prijs die men betaalt voor het ontbreken van een wettelijk minimumkapitaal. 

Wie een dergelijke vennootschap met onvolkomen rechtspersoonlijkheid opricht, weet dit. Maar minder bekend is dat deze onbeperkte aansprakelijkheid ook blijft voortduren als men de aandelen van de vennootschap overdraagt, althans indien deze overdracht niet met nodige formaliteiten gepaard gaat. 

Wanneer een deelneming in een VOF, een Comm.V. of een CVOA wordt overgedragen, is waakzaamheid dan ook geboden, voor alle partijen. 

Vooreerst dient de overnemer er zich van bewust te zijn dat hij met zijn intrede meteen ook persoonlijk aansprakelijk wordt voor alle schulden van de vennootschap die reeds bestonden op datum van de overname. De overdrager blijft zelf ook steeds gehouden voor deze oude schulden. De gehoudenheid van de overdrager zal pas een einde nemen bij het verstrijken van de verjaringstermijn van vijf jaar na de bekendmaking van de overdracht in de juiste, wettelijke vorm. De schuldeisers van de vennootschap beschikken aldus over twee bijkomende schuldenaars. 

Tussen de overdrager en de overnemer onderling kan eventueel een vrijwaringsregeling worden overeengekomen. De overeenkomst tot overdracht kan zowel voorzien dat de overnemer hiervoor wordt gevrijwaard door de overdrager, als vice versa. Bij gebreke aan contractuele regeling, kan wie wordt aangesproken door de schuldeiser van de vennootschap enkel nog terugbetaling vorderen van het aandeel van iedere hoofdelijk aansprakelijke vennoot, voor het aandeel van deze vennoot. 

Daarnaast is het voor de overdrager van het grootste belang dat de overdracht op een correcte wijze wordt bekend gemaakt. De overdracht wordt ten aanzien van schuldeisers immers pas geacht te hebben plaatsgevonden vanaf de datum van deze bekendmaking, op de wettelijk vereiste wijze. Tot zolang blijft de overdrager persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap, ook deze die dateren van ná de overdracht. 

Zo kan een overdrager jaren na datum plots worden geconfronteerd met een nieuwe, en hem totaal onbekende, schuldeiser van de vennootschap, die geen rekening hoeft te houden met de overdracht die niet correct werd bekend gemaakt. Deze principes werden vrij recent nog eens bevestigd door het Hof van Cassatie (Cass. 7 november 2013).

Niet zelden blijkt deze ongenode gast de fiscus te zijn. Het Hof van Cassatie oordeelde in deze context ook reeds dat een inkohiering op naam van de vennootschap meteen ook een titel zou opleveren ten aanzien van de (voormalige) vennoten. 

De overdracht van een deelneming in een VOF en een Comm.V. dient met name te worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

Bij gebreke aan publicatie vóór de invordering door de nieuwe schuldeiser van de vennootschap, zal de overdrager in principe mee gehouden zijn voor het nieuwe passief, en zal een - laattijdige - publicatie daaraan niets meer verhelpen.

Voor de CVOA geldt het principe dat het bestuur om de zes maanden een geactualiseerde lijst van aandeelhouders moet neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en dat de inschrijving in het aandelenregister de overdracht aan derden tegenstelbaar maakt. Dit laatste loopt dan weer gelijk met de regeling voor de BVBA en de NV.

Het is cruciaal dat in de overeenkomst tot overdracht de nodige aandacht wordt besteed aan de modulering van deze publicatieverplichting. Werd niets voorzien, dan staat de overnemer hiervoor in. Blijft deze echter in gebreke, dan staan voor de overdrager vaak juridische en praktische bezwaren in de weg om dit zelf te doen. In de praktijk neemt de accountant die in het dossier optrad vaak de concrete uitvoering van de publicatieverplichting op zich (redactie en neerlegging uittreksel ter griffie). Een nauwgezette redactie van de overeenkomst tot overdracht èn een secure administratieve opvolging van de overname is primordiaal, in het belang voor alle betrokkenen.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.