Voordeel alle aard bewoning: ook voor de vaste vertegenwoordiger van de besturende vennootschap ?

Voordeel alle aard bewoning: ook voor de vaste vertegenwoordiger van de besturende vennootschap ?

Het is intussen voldoende bekend dat door de nieuwe maatregelen van regering Di Rupo de waardering van bepaalde voordelen van alle aard die worden toegekend aan bedrijfsleiders en werknemers aanzienlijk zullen stijgen, onder meer wat de gratis terbeschikkingstelling van woningen betreft.

Volgende casus ligt voor. Vennootschap A wordt bestuurd door vennootschap B; vennootschap B laat zich in dit mandaat vast vertegenwoordigen door de heer X. De heer X krijgt een bedrijfswoning van vennootschap A ter beschikking. De vraag stelt zich of de heer X als vaste vertegenwoordiger van de besturende vennootschap B vanwege vennootschap A terzake een belastbaar voordeel geniet.

Bedrijfsleiders zijn bij toepassing van artikel 32 van het WIB 92 belastbaar op alle beloningen en voordelen die ze genieten in het kader van hun opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijkaardige functie binnen een vennootschap. Tot de belastbare bezoldigingen van bedrijfsleiders behoren met andere woorden ook de voordelen van alle aard.

Opdat er sprake kan zijn van een voordeel alle aard dienen er twee voorwaarden te zijn vervuld. Vooreerst dient er sprake te zijn van een mandaat in de zin van artikel 32 WIB 92. Voorts dient er een causaal verband te zijn tussen het genoten voordeel en dit mandaat.

Uit het antwoord van de Minister op de parlementaire vraag dd. 14 januari 2009 van mevrouw Lejeune blijkt dat de fiscus van oordeel is dat ook een vaste vertegenwoordiger, zoals gedefinieerd in art. 62, §2 Wetboek Vennootschappen, in hoofde van de bestuurde vennootschap (in casu vennootschap A) kan worden beschouwd als een bedrijfsleider van de eerste categorie in de zin van art. 32, lid 1, 1° WIB 92. Het gaat hierbij om natuurlijke personen die een opdracht vervullen gelijkaardig als de functie van bestuurder of zaakvoerder. Tegen dit ministerieel standpunt lijken niet onmiddellijk argumenten te kunnen worden ingebracht.

Daarnaast is er evenwel ook de voorwaarde dat tussen het mandaat in de zin van artikel 32 WIB 92 en het genoten voordeel er een causaal verband dient te zijn. De voordelen van alle aard die werden verstrekt aan de bedrijfsleider zullen dus slechts worden belast in zoverre ze worden behaald uit hoofde van of ter gelegenheid van de uitgeoefende werkzaamheid. Dit causaal verband bij een voordeel van alle aard moet worden bewezen door de administratie zelf. In praktijk is dit een pure feitenkwestie. Het bewijs van causaal verband tussen het voordeel genoten van een bestuurde vennootschap A en het mandaat van vaste vertegenwoordiger in naam voor de besturende vennootschap B zal voor de administratie evenwel minder evident zijn dan in het geval de heer X bestuurder zou zijn bij vennootschap A. Dit zal ook des te meer het geval zijn indien de bestuurder-rechtspersoon B geen vergoeding krijgt van de bestuurde vennootschap A en de vaste vertegenwoordiger geen vergoeding krijgt van de besturende vennootschap B.

Maar indien voorheen de betrokken natuurlijke persoon (de heer X) wel rechtstreeks bestuurder was en er thans enkel een vennootschap wordt tussengeplaatst, wordt het opletten geblazen. In het licht van de recent gewijzigde antimisbruikbepaling lijkt het immers wel zaak, althans indien de heer x voorheen rechtstreeks bestuurder was in vennootschap A, te kunnen duiden dat het werken met een bestuurder-rechtspersoon met vaste vertegenwoordiger niet is ingegeven door het omzeilen van de hierboven geschetste problematiek van het causaal verband.

In ieder geval zal, indien er in hoofde van de genieter geen voordeel van alle aard kan worden weerhouden, de vennootschap A geacht worden een abnormaal en goedgunstig voordeel te hebben toegekend aan de heer X. Overeenkomstig artikel 26 WIB 92 zal de vennootschap A in dat geval de werkelijke waarde van dit voordeel dienen toe te voegen aan haar belastbare winst. 

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.