Verhuur handelsfonds: een fiscaal voordelig alternatief bij omzetting in vennootschap

Verhuur handelsfonds: een fiscaal voordelig alternatief bij omzetting in vennootschap

Bij het stopzetten van een activiteit in éénmanszaak en de verderzetting ervan in een vennootschap wordt de handelszaak (m.i.v. de goodwill waaronder het cliënteel) vaak verkocht aan deze vennootschap. Het fiscaal kostenplaatje hierbij oogt evenwel niet altijd even fraai. Vooral de meerwaarde-taxatie op immateriële bestanddelen van de handelszaak tegen een tarief van 33% speelt wel eens te parten.

Een vaak gunstiger alternatief blijkt de verhuur van de immateriële bestanddelen aan de nieuwe vennootschap...

De verhuurder/natuurlijke persoon toucheert hierbij niet langer een meerwaarde maar wel een huurinkomen uit zijn goodwill.

De fiscale vraag bij het genereren van een dergelijk huurinkomen is de volgende: ofwel kwalificeren deze inkomsten als roerende inkomsten dewelke belastbaar zijn aan een vlak tarief van 15%; ofwel kwalificeren deze inkomsten als beroepsinkomsten/bedrijfsleidersbezoldiging in welk geval er belast wordt aan het marginaal (progressief) tarief. Het spreekt voor zich dat de kwalificatie als "roerende inkomsten" voordeel biedt.

Ons kantoor maakte zich al eerder sterk dat mits de goede aanpak - onder andere een consequente feitelijke stopzetting van de activiteit in eigen naam en een goed uitgebalanceerde huurovereenkomst - deze inkomsten als roerende inkomsten belastbaar zijn tegen het tarief van 15%.

Het Hof van Beroep te Gent deelt deze mening in haar recent arrest van 17 november 2009.

De relevante feiten in de voor het Hof voorliggende casus kunnen als volgt worden samengevat:

  • een zelfstandige zet op datum van 15 mei 1998 zijn activiteit in eigen naam definitief stop en sluit met zijn vennootschap een verkoopsovereenkomst met betrekking tot investeringen en de voorraad van de handelszaak; het cliënteel van de handelszaak wordt evenwel blijkens een afzonderlijke overeenkomst verhuurd;
  • deze persoon wordt bedrijfsleider in deze vennootschap

De meerwaarde op de verkochte investeringen worden in de personenbelasting belast tegen een tarief van 16,5% (hierover bestaat geen betwisting).

De inkomsten uit het verhuren van goodwill worden door de belastingplichtige in de personenbelasting aangegeven als inkomsten van roerende goederen, belast tegen 15%; de administratie wenste evenwel dit inkomen te belasten als beroepsinkomen.

Met verwijzing naar de bewoordingen van artikel 32, eerste lid WIB 92 stelt het Hof dat in principe onder het begrip "bezoldigingen van bedrijfsleider" enkel de beloningen kunnen vallen die een bedrijfsleider ontvangt voor het uitvoeren van zijn opdracht of taak als bedrijfsleider. Het Hof preciseert dat dergelijke belastbare inkomsten genoemd in artikel 32 WIB 92 hun juridische oorzaak moeten vinden in de opdracht die de bedrijfsleider in het kader van de leiding van de vennootschap uitoefent.

Het Hof komt in dit verband tot de vaststelling dat de door de belastingplichtige van de vennootschap ontvangen huurgelden niet voortvloeien uit de uitoefening van zijn taak als bedrijfsleider (en artikel 32 WIB 92 aldus geen toepassing vindt), maar dat de juridische oorzaak van deze inkomsten gelegen is in een 'niet-gesimuleerde' huurovereenkomst. Volgens het Hof was er derhalve in casu sprake van roerende inkomsten.

Het arrest gaat er klaarblijkelijk vanuit dat het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in de nieuwe vennootschap geen beletsel is voor de kwalificatie als roerende inkomsten.

De boodschap is duidelijk: wie zijn éénmanszaak wil omzetten in een vennootschap, kan best de oefening maken met verhuur van zijn goodwill aan deze vennootschap. Mits naleving van de regels van de kunst kan dit een substantiële fiscale besparing uitmaken, in hoofdzaak ten opzichte van de meerwaardebelasting tegen een tarief van de facto meer dan 36% op de verkoop van immateriële vaste activa.

Mits de nodige creativiteit laat het soms ook toe als verhuurder, los van de fiscale optimalisatie, een hogere return te bekomen op de goodwill dan hetgeen het geval is bij een verkoop (bijvoorbeeld bij verhuur voor langere duur, bij verhuur met variabele verhuurprijs of door verkoop na afloop van de huur).

Op uw verzoek aan secretariaat@imposto.be bezorgen we u een afschrift van het arrest.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.