Verhoogde notionele intrestaftrek kleine groepsvennootschappen: hoven van beroep positief - cassatie aan zet !

Verhoogde notionele intrestaftrek kleine groepsvennootschappen: hoven van beroep positief - cassatie aan zet !

Voor onze hoven van beroep is het inmiddels een uitgemaakte zaak: het begrip “kleine vennootschap” dient voor de toepassing van de fiscale wet – in het bijzonder inzake het verhoogd tarief van notionele intrestaftrek – tot en met het aanslagjaar 2009 op niet-geconsolideerde wijze te worden beoordeeld.

Zo hebben we eerder gewezen op de positieve rechtspraak dienaangaande van het hof van beroep van Luik (arrest van 9 maart 2012) en van Antwerpen (arrest van 24 april 2012) (zie eerdere publicatie TFI, rubriek Onderneming & Fiscaliteit, 25 mei 2012, St. LAMOTE en D. VERHAEGHE, “Verhoogde notionele intrestaftrek voor groepsvennootschappen: ook eerste rechtspraak hoven van beroep positief!”).

Tegen deze arresten werd cassatie-beroep aangetekend door de administratie. Hieromtrent is vandaag nog geen uitspraak gewezen. Een eerste uitspraak van het Hof van Cassatie mag worden verwacht in de tweede helft van 2013.

Opvallend is dat de andere hoven van beroep intussen het standpunt van het Hof van Cassatie niet afwachten. Zo onderschrijven het hof van beroep van Bergen (arrest van 9 januari 2013) en meest recent het hof van beroep van Gent (arrest van 19 maart 2013) de positieve rechtspraak van de eerstgenoemde hoven.

De krachtlijnen van het arrest van het hof van Gent kunnen als volgt worden samengevat:

 • de fiscale regelgeving inzake het tarief van notionele intrestaftrek is zowel vóór als ná de wetswijziging klaar en duidelijk:
  • tot en met aanslagjaar 2009: uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 15 § 1 W. Venn.
   = beoordeling op niet-geconsolideerde basis;
  • vanaf het aanslagjaar 2010: uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 15 W. Venn.
   = beoordeling op geconsolideerde basis;
 • er is dus een duidelijk onderscheid tussen de regelgeving vóór en ná de wetswijziging;
 • als de wetgever de bedoeling zou hebben gehad het volledig artikel 15 W. Venn. te laten doorwerken in fiscalibus, waarom werd dan in het WIB 92 tot en met het aanslagjaar 2009 niet de verwijzing naar het volledige artikel 15 van het W. Venn. ingeschreven in plaats van enkel en alleen te verwijzen naar § 1?
 • fiscale wetten moeten strikt geïnterpreteerd worden; een wettekst die duidelijk is (zoals in casu) behoeft geen interpretatie.

De kans dat Cassatie de hoven van beroep in deze terugfluit mag klein worden ingeschat.

Wie vandaag een dossier in dit verband hangende heeft op administratief niveau, meer in het bijzonder in een bezwaarfase, zal wellicht in vele gevallen moeten vaststellen dat de administratie een beslissing nopens de aldus ingediende bezwaarschriften on hold heeft geplaatst in afwachting van een uitspraak dienaangaande van het Hof van Cassatie. Het kan niettemin raadzaam zijn om - in het licht van de positieve hogere rechtspraak - bij de administratie aan te dringen een beslissing omtrent het bezwaar te nemen, dan wel de zaak aan de administratie de onttrekken en rechtstreeks aan de rechtbank voor te leggen na verloop van zes maanden na indiening van het bezwaar, al was het maar om op die manier de forfaitair gewaardeerde gerechtskosten te kunnen recupereren.

De hoven van beroep over de taalgrenzen heen zijn het erover eens: het begrip “kleine vennootschap” dient tot en met het aanslagjaar 2009 op niet-geconsolideerde basis te worden beoordeeld onder meer voor de toepassing van het verhoogd tarief van notionele intrestaftrek. Goed nieuws dus voor onze KMO’s, al krijgt het Hof van Cassatie hieromtrent nog het laatste woord. Voor KMO’s in wiens hoofde vandaag een bezwaarprocedure loopt, kan het nuttig zijn de procedure te activeren.

Een kopie van het arrest van Gent van 19 maart 2013 kan u op eenvoudig verzoek per email aan secretariaat@imposto.be toegestuurd worden. 

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.