Vergoedingen voor diensten geleverd in groeilanden : opgelet voor fiscale lekkage !

Vergoedingen voor diensten geleverd in groeilanden : opgelet voor fiscale lekkage !

28.03.2012
Jan Sandra (advocaat-vennoot) en Nico Demeyere (advocaat-vennoot)

De verdere globalisering van de diensten economie is de motor voor groei in sommige vroegere ontwikkelingslanden. Zo hebben bijvoorbeeld India, Maleysië en Singapore het voorbije decennium aanzienlijk geïnvesteerd in dienstverlenende bedrijven. Deze landen moedigen buitenlandse investeringen in IT-dienstverlening, telecommunicatie, call-centers, administratieve centra of andere ondersteunende diensten in sterke mate aan.

Vaak doen ondernemingen in de nieuwe groeilanden een beroep op buitenlandse specialisten. Ook Vlaamse ondernemers bieden hun diensten op het vlak van managementadvies, technisch advies, IT diensten, … aan. Vanuit fiscaal oogpunt zal deze winst in België belast worden, tenzij de Vlaamse ondernemer in het buitenland actief is via een “vaste inrichting”. Dit zal het geval zijn indien er in het buitenland een vaste plaats is die bestendig wordt gebruikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze vergoedingen mogen zonder Belgische BTW gefactureerd worden aan de buitenlandse afnemer.

Bronheffing in het buitenland – ook voor diensten ?

De meeste fiscale systemen kennen een systeem van “bronheffing” waarbij de belasting die verschuldigd is op sommige inkomsten onmiddellijk wordt ingehouden. Dit procedé wordt doorgaans toegepast voor dividenden, interesten en royalties.

Een beperkt aantal landen kent echter ook een bronheffing op vergoedingen die betaald worden voor het leveren van diensten (b.v. management fees, adviezen, consultancy, technische bijstand, enz…). Het zijn voornamelijk de nieuwe groeilanden die een dergelijk systeem kennen. Onder meer Singapore, Maleisië, Taiwan, Zuid-Korea en India kennen dergelijke inhoudingen. Een klant in één van deze landen zal dus mogelijks een interne belasting (gaande van 10 tot 20,6 procent) inhouden op de verschuldigde vergoeding.

Aandachtspunt bij redactie dienstenovereenkomst

Bij het opstellen van een overeenkomst met een land waar de bronheffing van toepassing is, is het dus steeds zaak om dit aspect te regelen. Vaak wordt bepaald dat de belasting ten laste is van de klant die er dan voor moet zorgen dat de overeengekomen vergoeding netto wordt ontvangen door de Belgische dienstverrichter. De overeengekomen vergoeding wordt dan verhoogd zodat, na inhouding van de buitenlandse belasting, het overeengekomen bedrag aan de Belgische dienstverlener betaald wordt.

Bijvoorbeeld : een Vlaamse ondernemer sluit een dienstverleningsovereenkomst af met een in India gevestigde cliënt waarbij een totale vergoeding van 100 EUR verschuldigd is. De Indiase klant zal dan de vergoeding moeten bruteren tot 125,94 EUR. Na inhouding van 20,6% bronheffing in India ontvangt de dienstverlener dan een bedrag van 100 EUR netto.

Mildering via dubbelbelastingverdragen

In een internationale context dient ook rekening te worden gehouden met dubbelbelastingverdragen. Ons land heeft een zeer uitgebreid verdragsnetwerk. Met meer dan 100 landen werd ondertussen reeds een dubbelbelastingverdrag afgesloten. Via een dubbelbelastingverdrag wil men vermijden dat eenzelfde vergoeding twee keer aan belasting wordt onderworpen. Indien in het buitenland bronheffing wordt ingehouden, wordt al in het buitenland belasting betaald op de vergoeding. In België zal de ontvangen vergoeding dan nog eens belast worden. De belastingdruk op inkomsten uit diensten in het buitenland kan dan dermate hoog worden dat ondernemen in het buitenland quasi onmogelijk wordt.

In de meeste dubbelbelastingverdragen wordt daarom een verminderd tarief (5% of 10%) voorzien voor wat betreft inkomsten uit sommige dienstenovereenkomsten. Dit betekent dan dat het betrokken land slechts 5% of 10% belasting mag inhouden in plaats van bijvoorbeeld 20% zoals in het interne recht van het betrokken land is voorzien.
 
Bijvoorbeeld: In India wordt, onder het interne belastingrecht, 20,6% bronheffing ingehouden op vergoedingen voor het leveren van diensten. Uit het dubbelbelastingverdrag afgesloten tussen België en India blijkt dat India slechts 10% bronheffing mag inhouden. Het tarief dient dan te worden verminderd van 20,6% naar 10%.

De belastingvermindering onder een dubbelbelastingsverdrag wordt niet automatisch toegekend. Doorgaans zal dit expliciet moeten worden aangevraagd bij de administratie in het betrokken land. Er zal dan gevraagd worden dat de Belgische dienstverstrekker een attest voorlegt waaruit blijkt dat hij voor fiscale doeleinden in België gevestigd is en ook aan Belgische belastingen is onderworpen. Dit formulier (276 Conv.) kan worden aangevraagd bij het bevoegde lokale controlekantoor. In het bronland dienen dan de nodige formaliteiten (aangifte, aanvraag vrijstelling of vermindering, …) te worden vervuld. Dit kan tijdrovend zijn en is in sommige landen een complexe aangelegenheid waarvoor de tussenkomst van een lokaal adviseur nodig kan zijn.

Belastingkrediet in België

Ook het interne Belgische fiscaal recht kent een maatregel om de gevolgen van buitenlandse belasting te milderen. Het is immers mogelijk om de in het buitenland ingehouden belasting – al dan niet volledig – in mindering te brengen van de belasting die in België verschuldigd is.

Dit gebeurt via het regime van de “Forfaitaire Buitenlandse Belasting” , ook wel aangeduid als “FBB” (zie artikelen 285 t.e.m. 289 Wetboek Inkomstenbelastingen). De Belgische fiscus laat toe dat een bepaald gedeelte van de buitenlandse bronheffing in mindering wordt gebracht van de te betalen belasting. Voor wat betreft royalties wordt dit gedeelte forfaitair vastgesteld op 15/85 van de netto vergoeding ontvangen door de Belgische onderneming. Het FBB wordt eerst opgenomen in de belastbare basis (via de verworpen uitgaven). Vervolgens wordt dit FBB dan afgetrokken van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Deze aftrek gebeurt enkel in de mate dat de vennootschap nog vennootschapsbelasting verschuldigd is. Het FBB kan niet worden terugbetaald (in tegenstelling tot b.v. ingehouden roerende voorheffing) en is niet overdraagbaar naar een later aanslagjaar.

Deze principes worden geïllustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld:

Overeengekomen vergoeding:                                          100
Inhouding bronheffing (bv India)                                       - 10
Netto inkomen in België                                                       90
Belgisch belastingkrediet @ 15/85 netto inkomen         15,88
Belastbare basis in België
Netto inkomen                                                                        90
FBB (via verworpen uitgave)                                            + 15,88
Totaal belastbare basis België                                        105,88
Vennootschapsbelasting (@ 33,99%)                              35,98
FBB                                                                                        - 15,88
Totaal belasting :                                                                   20,10

De totale belastingdruk in het bovenstaande voorbeeld bedraagt 30,10 (20,10 Belgische vennootschapsbelasting en 10 bronheffing in India).
De toepassing van het FBB leidt in dit voorbeeld dus tot een lagere belastingdruk doordat forfaitair ten belope van 15% belastingkrediet wordt toegekend (terwijl slechts 10% bronheffing verschuldigd was in India).
Bij het afsluiten van een overeenkomst met sommige landen is het nuttig om na te kijken of de buitenlandse klant bronheffing moet inhouden. Vooral in nieuwe groeilanden in Azië kan dit een aandachtspunt zijn.
Indien commercieel haalbaar is het optimaal dat de bronheffing wordt betaald door de buitenlandse klant.
Indien er toch bronheffing verschuldigd is, dan dient te worden nagekeken of er een belastingverdrag bestaat waarin een verminderd tarief wordt opgelegd.
De door de Belgische ondernemer in het buitenland betaalde belasting kan mogelijks ook (al dan niet volledig) in België worden gerecupereerd door toepassing van het FBB. 


 

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.