Vastklikken van het liquidatietarief ad 10% op holdingvennootschappen - (gedeeltelijke) exit naar het buitenland ?!

Vastklikken van het liquidatietarief ad 10% op holdingvennootschappen - (gedeeltelijke) exit naar het buitenland ?!

In de Belgische fiscaliteit van roerende inkomsten is in de tsunami van eind vorig jaar enkel het liquidatietarief van 10% overeind gebleven. De andere tarieven op roerende inkomsten zijn gestegen, meestal tot 25%. Dat ook het 10% liquidatietarief bij een volgende begrotingscrisis kan sneuvelen en kan stijgen naar 25%, staat haast in de sterren geschreven … Kan hierop worden geanticipeerd?

Een eerste optie bestaat erin om de betrokken vennootschap te liquideren.

Op het bij de uitkering gerealiseerd vermogen zal meerwaardebelasting in de vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. In het licht hiervan zullen weinig vennootschappen zich hiertoe geroepen voelen, tenzij de meerwaarden die ze realiseren belastingvrij zijn, bijvoorbeeld aandelenparticipaties. In wat volgt focussen we dan ook op (gemengde) holdingvennootschappen.

Op het door de holdingvennootschap uitgekeerd vermogen is de liquidatieheffing verschuldigd. Vaak is dat niet de aangewezen weg. Het vermogen dat zich in de holdingvennootschap bevond, bevindt zich dan voortaan in privé handen. De dividenden die vervolgens uit de uitgekeerde aandelenparticipatie worden ontvangen, zullen dan met andere woorden privé worden ontvangen met een dividendbelasting ad 25% als gevolg (in tegenstelling tot het geval waar de holdingvennootschap de dividenden zou ontvangen en via de DBI aftrek 95% van het dividend van belasting zou zijn vrijgesteld).

Een andere optie bestaat erin om een belaste herstructurering in de holdingvennootschap door te voeren, bijvoorbeeld door afsplitsing van de participatie die wordt aangehouden naar een nieuw op te richten vennootschap (de zogenaamde partiële splitsing) waarbij het resterend vermogen - bv vastgoed, managementactiviteiten, … - in de oude vennootschap blijft. In principe zijn herstructureringen evenwel belastingvrij in zoverre (1) de betrokken vennootschappen EU vennootschappen zijn, (2) ze plaatsvinden conform het Wetboek van Vennootschappen en (3) de herstructurering niet als hoofddoel belastingontwijking of belastingfraude heeft.
 
Evenwel enkel bij een belaste herstructurering zal de holdingvennootschap geacht worden zijn aandelenparticipatie aan werkelijke waarde uit te keren en de liquidatieheffing verschuldigd worden.

Een eerste optie kan erin bestaan om het belast karakter van bijvoorbeeld de splitsing te verkrijgen door de splitsing niet volledig conform het vennootschapsrecht te laten verlopen. Zo schrijft de vennootschapswet voor dat naar aanleiding van de splitsing de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap aandelen dienen te verkrijgen in de nieuw opgerichte vennootschap en dat een opleg in geld slechts 10% mag bedragen. Indien bijvoorbeeld bij de splitsing een opleg van meer dan 10% wordt voorzien, is de splitsing niet conform het Wetboek van Vennootschappen en zijn niet alle voorwaarden voor belastingvrije splitsing vervuld …

Een andere optie bestaat er in om het afgesplitste vermogen onder te brengen in een buitenlandse vennootschap. Voor uitwaartse splitsingen is er immers een vierde voorwaarde opdat er sprake is van principiële belastingvrijheid: het naar het buitenland overgedragen vermogen dient in België behouden te blijven in een vaste inrichting. Indien dit laatste evenwel niet het geval is, is er vanuit fiscaal oogpunt sprake van een liquidatie en is de liquidatieheffing verschuldigd. In het buitenland ontstaat, mits toepassing van de juiste techniek, een nieuwe holdingvennootschap met op het actief de aandelenparticipaties (uitgedrukt aan werkelijke waarde) en op het passief een tegenwaarde in (fiscaal gestort) kapitaal. Bij een latere liquidatie van de holdingvennootschap is de uitkering van het vermogen tot aan deze waarde in principe vrij van belasting. Op die manier wordt met andere woorden geanticipeerd op een toekomstige liquidatieheffing.

Wel is het zaak dat de spelregels voor het werken met een buitenlandse vennootschap in acht worden genomen.
 
Voor wie het huidig liquidatietarief van 10% wil vastklikken, bestaan er zoals blijkt uit het bovenstaande verschillende mogelijkheden. Zowel voor zij die tegelijkertijd over de landsgrenzen heen willen kijken, als voor zij die het verder binnen België zoeken.  


Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.