Schenking van ouder aan minderjarig kind - uitsluiting van de ex-partner.

Schenking van ouder aan minderjarig kind - uitsluiting van de ex-partner.

Vandaag lopen nogal wat huwelijken op de klippen. Dit kan niet alleen gevolgen hebben voor het vermogen van de ex-partners, maar ook voor dat van hun kinderen. Zolang een kind minderjarig is hebben ouders immers krachtens de wet het vruchtgenot en beheersrecht over hun vermogen, in principe ook over het vermogen bij schenking of legaat verkregen. In zoverre een ouder een kind wil begunstigen, maar zou willen vermijden dat de ex-partner (bij een overlijden van de schenker voordat de kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt) nog impact heeft op dat vermogen, dient hij bijzondere modaliteiten toe te passen.

We vertrekken van een eenvoudig voorbeeld. Stéphanie is uit de echt gescheiden van Thomas, samen hebben zij één minderjarige dochter, Marie. Enige tijd na de echtscheiding ontmoet Stéphanie haar huidige partner Dries.

de wettelijke regeling

Stéphanie maakt een testament op waarbij gans haar vermogen toekomt aan haar enig kind. Indien Stéphanie als eerste komt te overlijden en Marie op dat ogenblik nog minderjarig is, zal Thomas tot aan de meerderjarigheid van Marie zowel het wettelijk vruchtgenot als het beheersrecht van het vermogen hebben.

Het vruchtgenot houdt alle normale vruchten die het vermogen van Stéphanie opbrengen in, zoals opbrengsten van roerende goederen (interesten en dividenden) evenals de huurinkomsten van onroerende goederen. Het beheersrecht volgt uit de wettelijke regels van het ouderlijk gezag; de enige ouder die het gezag uitoefent, heeft het recht om de goederen van het kind te beheren. Mits goedkeuring van de vrederechter kan zelfs over het vermogen beschikt worden.

vermogensplanning op maat

We gaan uit van de veronderstelling dat Stéphanie het niet nuttig of wenselijk acht dat Thomas enig vruchtgenot of beheersrecht heeft over het vermogen dat Marie uiteindelijk zal toekomen. Een testament met bepaalde clausules of een schenkingsakte kan voorkomen dat Thomas, in de hoedanigheid van langst levende natuurlijke ouder, zeggenschap krijgt over het door Stéphanie gelegateerde respectievelijk geschonken vermogen aan Marie. Het ouderlijk vruchtgenot waar Thomas krachtens de wet recht op heeft, kan immers vermeden worden door aan Marie te legateren of te schenken en daarbij dermate voorwaarden op te nemen dat uiteindelijk de ex partner daarvan het genot niet zal hebben (onder andere artikel 387 B.W.). Die uitsluiting kan overigens ook gevraagd worden door andere personen dan door de ouders, zoals bijvoorbeeld door de grootouders.

Vervolgens is er het beheersrecht van Thomas als natuurlijke vader, dat nog niet uitgesloten kan worden gezien dit strijdig zou zijn met de wet. Dit leidt tot de toepassing van alternatieve wegen teneinde dit beheersrecht te vermijden. Zo kan Stéphanie bijvoorbeeld het vruchtgebruik legateren of schenken aan een derde, bijvoorbeeld de grootouders, tot Marie minimaal 18 jaar is. Enkel de naakte eigendom wordt dan gelegateerd of geschonken aan Marie. Via die weg komt het beheersrecht bij de grootouders (of andere begunstigde) in hun hoedanigheid van vruchtgebruikers. Bovendien kan hier een onvervreemdbaarheidsclausule voor de naakte eigendom in worden verwerkt voor minstens de duur van het vruchtgebruik. Dit zorgt ervoor dat Marie (of haar vader Thomas) als naakte eigenaar de goederen niet kan vervreemden voor zij een welbepaalde leeftijd heeft bereikt.

Er zijn nog diverse andere alternatieven, onder meer via maatschaptechnieken.

De aanwezigheid van een ex-partner hoeft een schenking of legaat aan de minderjarige kinderen allerminst in de weg te staan. Via een samenspel van diverse technieken kunnen desgewenst alle rechten van de ex-partner worden uitgesloten.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.