Recupereer uw gemeentebelastingen op buitenlandse roerende inkomsten!

Recupereer uw gemeentebelastingen op buitenlandse roerende inkomsten!

In het arrest Dijkman van 1 juli 2010 verklaarde het Europees Hof van Justitie de Belgische aanvullende gemeentebelasting op roerende inkomsten van buitenlandse origine die zonder tussenkomst van een Belgisch tussenpersoon worden geïnd strijdig  met het vrij verkeer van kapitaal. Wat zijn de gevolgen?

De roerende inkomsten (interesten en dividenden) van een Belgisch rijksinwoner worden in het huidig Belgisch fiscaal stelsel als volgt belast. Wanneer de roerende inkomsten van Belgische oorsprong zijn, worden ze onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing (15% of 25%) zonder aanvullende gemeentebelasting. Wanneer de roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong zijn, dient een onderscheid te worden gemaakt naar gelang deze inkomsten rechtstreeks dan wel middels een Belgisch tussenpersoon (bvb. Belgische financiële instelling) worden geïnd. Worden deze inkomsten geïnd via een Belgisch tussenpersoon dan zijn ze eveneens enkel onderworpen aan de bevrijdende roerende voorheffing (15% of 25%). Worden deze inkomsten daarentegen rechtstreeks geïnd dan wordt geen roerende voorheffing ingehouden en moeten deze inkomsten alsnog worden aangegeven in de personenbelasting. In dat geval worden deze buitenlandse inkomsten belast aan een tarief gelijk aan dat van de bevrijdende roerende voorheffing (15% of 25%), evenwel vermeerderd met de toepasselijk aanvullende gemeentebelastingen.

Aldus ondergaan de roerende inkomsten van een Belgisch rijksinwoner een ander fiscaal regime naar gelang ze van Belgische dan wel buitenlandse origine zijn. Er is namelijk geen aanvullende gemeentebelasting verschuldigd op Belgische roerende inkomsten daar waar er wel aanvullende gemeentebelasting verschuldigd is op buitenlandse roerende inkomsten, tenzij ze worden geïnd middels een Belgisch tussenpersoon.

In casu greep een Belgisch echtpaar dit verschil in fiscaal regime aan om de door hen verschuldigde gemeentebelasting aan te vechten. Het echtpaar ontving rechtstreeks interesten en dividenden van Nederlandse origine die ze opnamen in hun aangifte in de personenbelasting. Dienvolgens werden deze inkomsten belast aan het toepasselijk belastingtarief (15% en 25%) vermeerderd met de aanvullende gemeentebelasting. Het echtpaar diende bezwaar in tegen deze aanvullende gemeentebelasting aanvoerend dat het hoger beschreven onderscheid tussen Belgische en buitenlandse roerende inkomsten strijdig  is met het vrij verkeer van kapitaal (artikel 56 EG - verdrag).Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat deze Belgische regeling inderdaad een beperking van het vrij verkeer van kapitaal in de Europese Unie uitmaakt. Het Hof achtte een verschil in behandeling van een Belgisch rijksinwoner voorhanden al naar gelang hij zijn kapitaal belegt of investeert in België dan wel in het buitenland; het Hof beschouwde dit verschil als niet gerechtvaardigd.

Het arrest van het Hof van Justitie (hierna: arrest Dijkman) heeft in de eerste plaats tot gevolg dat een Belgisch rijksinwoner niet langer de aanvullende gemeentebelasting verschuldigd is op roerende inkomsten die hij rechtstreeks in het buitenland, althans in een E.U. - lidstaat, int zonder inhouding van Belgische bevrijdende roerende voorheffing en opneemt in de aangifte personenbelasting. De vraag stelt zich wat hiervan de gevolgen zijn.

Vooreerst kan wie in het verleden gemeentebelastingen heeft betaald op buitenlandse roerende inkomsten deze nog dit jaar recupereren (via een bezwaarprocedure of een procedure ontheffing van ambtswege) voor zover de aanslag ter zake niet werd gevestigd vóór 2005.

Daarnaast rijst de vraag wat de gevolgen zijn van het arrest Dijkman voor de regularisatie van roerende inkomsten.

De regularisatiewet stelt dat geregulariseerde overige inkomsten worden onderworpen aan "hun normaal belastingtarief".

In een arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 april 2007 wordt het begrip "normaal belastingtarief" verduidelijkt als zijnde "het tarief dat zou zijn toegepast indien die inkomsten het voorwerp zouden hebben uitgemaakt van een tijdige en geldige aangifte". Verder oordeelde hetzelfde Hof toen dat "overige inkomsten die tijdig en geldig zijn aangegeven, worden onderworpen aan de aanvullende crisisbelasting en gemeentebelasting".

Dit arrest werd gevolgd en gehandhaafd in de praktijk van het Contactpunt Regularisatie wat betekent dat bij een regularisatie van rechtstreeks in het buitenland geïnde roerende inkomsten naast 25% of 35% van de geregulariseerde inkomsten ook aanvullende gemeentebelastingen dienen te worden betaald.

Vraag is nu of deze houding van het Contactpunt houdbaar blijft gezien het arrest Dijkman. Immers in het arrest Dijkman stelt het Hof van Justitie dat de rechtstreeks in het buitenland geïnde roerende inkomsten aangegeven in de personenbelasting niet langer mogen onderworpen worden aan de aanvullende gemeentebelasting. Het "normaal belastingtarief" van dergelijke geregulariseerde roerende inkomsten omvat met andere woorden niet langer de aanvullende gemeentebelasting.

Het Contactpunt laat echter weten niet van haar standpunt inzake de aanvullende gemeentebelasting af te wijken en deze dus te blijven innen op de geregulariseerde roerende inkomsten. De argumenten van het Contactpunt hiertoe zijn tot nu toe echter weinig overtuigend.

Op basis van het arrest Dijkman kan de Belgische fiscus geen aanvullende gemeentebelasting meer innen op rechtstreeks in het buitenland geïnde roerende inkomsten. Ook in het verleden betaalde gemeentebelasting zal nog kunnen worden gerecupereerd althans voor zover de aanslag waarbij deze gemeentebelasting wordt ingekohierd niet dateert van voor 2005. Wat het impact zal zijn wat betreft gemeentebelastingen bij de regularisatie van roerende inkomsten valt het nog even af te wachten doch een eerste analyse bevestigt dat het heffen van gemeentebelastingen bij regularisatie van rechtstreeks in het buitenland geïnde roerende inkomsten een discriminatie uitmaakt.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.