Receptiekosten met publicitair doel: btw aftrekbaar

Receptiekosten met publicitair doel: btw aftrekbaar

Veelvuldig zijn de discussies geweest tussen de fiscus en ondernemingen met betrekking tot de aftrek van BTW geheven op kosten voor maaltijden en dranken die door ondernemingen worden aangeboden in het kader van een publicitair event.

De fiscus nam oorspronkelijk het standpunt in dat noch de BTW op de kosten van het event noch de BTW op de kosten voor hapjes en drankjes voor aftrek in aanmerking kwamen, ongeacht het al dan niet publicitair karakter van het event.

De administratie kwalificeerde deze kosten als kosten van onthaal en als kosten van spijzen en dranken voor het cateringgedeelte waarvoor in de Belgische BTW-wetgeving telkens een uitsluiting van BTW-aftrek zou gelden.

In het kader van de Europese BTW-regelgeving heeft het Europese Hof van Justitie evenwel reeds in verleden geoordeeld dat, in de mate deze events een effectief publicitair karakter hadden en niet louter de bedoeling hadden om een aangename sfeer rond de onderneming te creëren, de BTW aftrekbaar dient te zijn omdat het in die omstandigheid een voor de onderneming puur beroepsmatige kost betreft. De aftrek-uitsluitingen kunnen in het licht van deze Europese BTW-regelgeving - waarop de Belgische BTW-wetgeving integraal teruggaat - enkel gelden voor kosten die (deels) een niet-beroepsmatig karakter hebben.

De Belgische rechtspraak sluit zich door de jaren heen aan bij deze Europese rechtspraak.

Op 8 april 2005 kwam er een eerste Cassatiearrest dat stelde dat de organisatie van een event met een publicitair doel geen aanleiding gaf tot de kwalificatie als kosten van onthaal om reden dat publiciteit een puur professioneel gebeuren is.

De administratie aanvaardde voortaan de aftrekbaarheid van de BTW op de kosten in verband met het publicitair event, evenwel met uitsluiting van de BTW op de catering. Volgens de administratie had het Hof van Cassatie weliswaar gesteld dat er bij publiciteit geen sprake kan zijn van niet-aftrekbare kosten van onthaal; zij had evenwel volgens de administratie niet (duidelijk) gesteld dat er in dat geval geen sprake kon zijn van niet-aftrekbare kosten van spijzen en dranken.

Dit standpunt leek ons niet houdbaar vanuit de vaststelling dat enkel uitsluiting van recht op aftrek van BTW aan de orde is indien een kost niet strikt professioneel is. Wat dat betreft kan een publiciteitskost gezien het professionele karakter ervan evenmin een kost van spijs en drank zijn als dat het een kost van onthaal zou kunnen zijn.

Welnu, recent heeft het Hof van Cassatie expliciet standpunt ingenomen ook wat betreft kosten van spijzen en dranken. Het Hof van Cassatie stelt in haar arrest van 11 maart 2010 uitdrukkelijk dat wanneer kosten van "spijzen en dranken" rechtstreeks en hoofdzakelijk tot doel hebben potentiële kopers in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een bepaald product of dienst - met de bedoeling om de verkoop ervan te bevorderen en dus niet zomaar met het doel het de afnemers aangenaam te maken - niet kwalificeren als "kosten van spijzen en dranken in de zin van artikel 45 § 3, 3° WBTW" maar wel zelf kosten van reclame uitmaken die geenszins van BTW-aftrek uitgesloten zijn (Cass. 11 maart 2010).

Met andere woorden, indien kan worden aangetoond dat de catering wordt aangeboden in het kader van een publicitair evenement en zij niet louter voor de gezelligheid wordt aangeboden, dan zijn deze kosten - in navolging van bovenstaande Cassatie-rechtspraak - niet van BTW-aftrek uitgesloten! De doelstelling van de kosten van hapjes en drankjes (professioneel/publicitair) is dus van primordiaal belang, niet de aard ervan!

De boodschap is duidelijk: verzorg duidelijk uw publiciteit op klanten- en/of leveranciersevents. Het heeft zowel nut voor uw bedrijf zelf als voor de recuperatie van BTW. Proost!

Een kopij van dit Cassatie-arrest kan steeds worden opgevraagd bij ons secretariaat (info@imposto.be).

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.