Recente wijzigingen in de fiscale procedure

Recente wijzigingen in de fiscale procedure

05.05.2011
Steven Vancolen (advocaat-vennoot)

Op 28 mei 2010 werd de Wet van 19 mei 2010 houdende fiscale en diverse bepalingen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hierna volgt een overzicht van de wijzingen die deze wet op het vlak van de fiscale procedure bevat. Deze wijzigingen hebben zowel betrekking op de uitbreiding van onderzoeksbevoegdheden als op de verlenging van termijnen en zijn in werking getreden op 7 juni 2010.

Ruimere onderzoeksbevoegdheden

De voornoemde wet wijzigt art. 319 WIB 92 en verleent ruimere onderzoeksbevoegdheden aan de ambtenaren van de administratie der directe belastingen bij de visitatie van een beroepslokaal. Deze ambtenaren moeten voortaan in staat gesteld worden om "alle boeken en bescheiden die zich in de voornoemde lokalen bevinden te onderzoeken". Dit  betekent concreet dat zij het recht verkrijgen om bij een fiscale visitatie na te gaan welke boeken en stukken zich bevinden in de ruimten waar de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend door bijvoorbeeld het openen van laden of kasten. Bovendien kunnen zij deze boeken en stukken onderzoeken zonder voorafgaand om de voorlegging ervan te moeten verzoeken.

Tot nu toe hadden alleen de ambtenaren van de BTW deze bevoegdheid (art. 63 al. 1, 1° W.BTW). Door de wetswijziging worden de onderzoeksbevoegdheden inzake directe belastingen en BTW bij een controle ter plaatse gelijkgeschakeld. Meteen wordt ook de rechtspraak van het Hof van Cassatie geneutraliseerd (zie Cass. 16 december 2003, www.cassonline.be) die stelt dat artikel 319 WIB 92 de administratie der directe belastingen niet toelaat om bij een fiscale visitatie boeken en stukken te onderzoeken.

Langere termijnen

Het principe dat de termijn pas begint te lopen "drie werkdagen na verzending" van het door de administratie verzonden bericht wordt in de wet ingeschreven voor de hierna genoemde termijnen van het Wetboek van Inkomstenbelastingen:

  • de antwoordtermijn van 1 maand om een vraag om inlichtingen te beantwoorden
    (art. 316 WIB 92);
  • de termijn van 1 maand om opmerkingen op een bericht van wijziging te formuleren
    (art. 346 lid 3 WIB 92);
  • de termijn van 1 maand om opmerkingen op een kennisgeving van aanslag van ambtswege te formuleren (art. 351 lid 3 WIB 92);
  • de bezwaartermijn van 6 maanden (art. 371 WIB 92).

De bezwaartermijn inzake verkeersbelasting (art. 32 WIGB) en inzake de belasting op de inverkeerstelling (art. 103 bis WIGB) wordt op dezelfde wijze met drie dagen verlengd. Concreet zijn er dus telkens een paar werkdagen meer om bezwaar in te dienen of om te antwoorden op berichten van de administratie. Noteer dat ook de administratie de zaterdag niet langer als een werkdag beschouwt.

De wetswijziging is een gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 19 december 2007 (www.grondwettelijkhof.be) waarin met betrekking tot de bezwaartermijn in de inkomstenbelastingen werd geoordeeld dat het discriminerend is wanneer men er vanuit gaat dat deze termijn begint te lopen vanaf de datum van de "verzending" van het aanslagbiljet.  Op 12 november 2009 besliste het Hof van Cassatie in dezelfde zin (www.cassonline.be).

Gezien deze rechtspraak lijkt de belastingplichtige zich ook in de periode vóór de inwerkingtreding van de Wet van 28 mei 2010 op de drie extra werkdagen te kunnen beroepen (zie S. VANCOLEN, "Bezwaartermijn verstreken? Net niet!" raadpleegbaar op de nieuwsbrief van TaxForIus).

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.