Procedurefout? de fiscus krijgt een herkansing...

Procedurefout? de fiscus krijgt een herkansing...

Het gebeurt meer dan eens dat de administratie bij het vestigen van een aanvullende aanslag een procedurefout begaat die leidt tot de vernietiging van de aanslag. Zo moet de administratie vóór het vestigen van een aanvullende aanslag de belastingplichtige een bericht van wijziging sturen waarin zij motiveert waarom zij meent de inkomsten die de belastingplichtige heeft aangegeven te kunnen wijzigen (artikel 346 lid 1 WIB 92).

Wanneer de administratie een dergelijk procedurefout begaat die geen betrekking heeft op de verjaring en de gewestelijke directeur de aanslag om die redenen vernietigt, beschikt de administratie over de mogelijkheid om binnen een termijn van drie maanden deze procedurefout te herstellen en te hertaxeren, zelfs al zijn de gewone aanslagtermijnen verstreken (artikel 355 WIB 92). Ook wanneer het de rechtbank is die de aanslag nietig verklaart wegens procedurefouten die geen betrekking hebben op de verjaring, beschikt de administratie over de mogelijkheid om zelfs buiten de gewone aanslagtermijnen een zogenaamde "subsidiaire aanslag" ter beoordeling voor te leggen aan de rechtbank (artikel 356 WIB 92).

De bedoeling van de wetgever hierbij is te verzekeren dat elke belastingplichtige zijn belasting betaalt, zelfs wanneer de administratie een procedurefout maakt.

Artikel 356 WIB 92 is evenwel alles behalve een duidelijk wetsartikel. Zo bevatte deze wettekst tot voor kort, in tegenstelling tot artikel 355 WIB 92, geen concrete termijn voor het vestigen van een subsidiaire aanslag. Kon de administratie dan ten eeuwigen dagen een subsidiaire aanslag vestigen waarbij de belastingplichtige al die tijd in onzekerheid achterblijft?

In een arrest van 20 oktober 2009 oordeelde het Grondwettelijk Hof (www.grondwettelijkhof.be) dat artikel 356 WIB 92 enkel conform het grondwettelijk beschermd gelijkheidsbeginsel kan worden geïnterpreteerd in die zin dat de administratie de subsidiaire aanslag moet voorleggen aan de rechter tijdens het geding waarin uitspraak wordt gedaan over de nietigheid van de initiële aanslag, zijnde vóór het eindvonnis.

Quasi onmiddellijk, middels de wet van 22 december 2009 houdende fiscale bepalingen (B.S. 31 december 2009), greep de wetgever in: vanaf 31 december 2009 zal de zaak na de gerechtelijke beslissing die de aanslag vernietigt 6 maanden op de rol ingeschreven blijven. Binnen die termijn kan de administratie middels een conclusie een subsidiaire aanslag aan de rechtbank ter beoordeling voorleggen. Het lijkt de bedoeling van de wetgever te zijn dat de administratie daarbij voorafgaandelijk de gemaakte procedurefout hersteld (Parl. St. Kamer 2009-10, nr. 52-2311/2,3). De nieuwe wettekst is onmiddellijk in werking getreden ongeacht het aanslagjaar. Er is bovendien een overgangsregeling: was er reeds voor de inwerkingtreding van de reparatiewet een einduitspraak waarbij de aanslag werd vernietigd, dan kan de administratie alsnog een subsidiaire aanslag aan de rechtbank voorliggen mits dit gebeurt binnen 6 maanden nadat de rechterlijke uitspraak definitief is geworden.

Het moet gezegd dat de uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft geleid tot een ingreep van de wetgever die de belastingplichtige meer rechtszekerheid biedt naar de termijn toe waarbinnen hij met een subsidiaire aanslag kan worden geconfronteerd.

Zijn daarmee alle problemen rond de subsidiaire aanslag van de baan? Wellicht niet. Zo kan er tegen een nieuwe aanslag in het kader van een hertaxatie conform artikel 355 WIB 92 een bezwaar worden aangetekend. Tegen een subsidiaire aanslag kan dit niet aangezien deze onmiddellijk voor de rechtbank of het hof van beroep ter sprake komt. Voorts blijven er vragen omtrent de rechten van de met de belastingschuldige gelijkgestelden zoals de erfgenamen (artikel 357 WIB 92). Zij worden mogelijks voor het eerst in graad van beroep geconfronteerd met een subsidiaire aanslag ...

The story rond de subsidiaire aanslag wordt ongetwijfeld vervolgd.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.