PRIVATE BUITENLANDSE VERMOGENSSTRUCTUREN: AANGIFTEVERPLICHTING VANAF AANSLAGJAAR 2014 … EN NOG MEER VAN DAT OP KOMST ?

PRIVATE BUITENLANDSE VERMOGENSSTRUCTUREN: AANGIFTEVERPLICHTING VANAF AANSLAGJAAR 2014 … EN NOG MEER VAN DAT OP KOMST ?

Al langer dan vandaag maken we de inschatting dat roerend vermogen, waar ook gelokaliseerd en onder welke vorm ook, transparant wordt voor de fiscale en andere autoriteiten. De nationale en internationale instanties werken in spoedtempo aan maatregelen om iedere belastingplichtige te dwingen zijn roerend vermogen kenbaar te maken, ook al bevindt zich dat in het buitenland.

In de eerstvolgende aangifte over aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) dient iedere natuurlijke persoon onderworpen aan de Belgische personenbelasting op basis van artikel 307 §1 4e lid WIB 92 het bestaan aan te geven van een juridische constructie in het buitenland waarvan hij oprichter, begunstigde of potentiële of derde begunstigde is. Met een juridische constructie wordt bedoeld:

  • een rechtsverhouding waarbij goederen of rechten onder de macht van een beheerder worden gebracht om ze te besturen ten behoeve van een of meer begunstigden of voor een bepaald doel; 
  • buitenlandse rechtsfiguren, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die aldaar niet worden belast of aan een aanzienlijk gunstiger (dan in België) regime zijn onderworpen

Wat dit laatste betreft dient een KB een lijst op te sommen met buitenlandse structuren. Op basis van het ontwerp KB zou het gaan om structuren zoals Liechtensteinse Anstalten of Stiftungen, Hong Kongse Private Limited Companies, of andere structuren op eerder exotische oorden; klaarblijkelijk zou ook de Luxemburgse SPF op de lijst voorkomen …

Deze wettelijke bepaling dateert van 30 juli 2013; de bepaling treedt in werking vanaf aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013).

Maar nu zou er weer een volgende stap op de regeringstafel liggen. De meldingsplicht zou uitgebreid worden (bv ook rechtspersonen zouden moeten melden). Men zou evenwel ook voorzien in een doorkijkbelasting op het inkomen dat in die structuren wordt gegenereerd. Er zou vanaf aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) een fictie (van quasi fiscale transparantie) worden ingevoerd waardoor de inkomsten die dergelijke structuur realiseert sowieso worden geacht te zijn gerealiseerd door de achterliggende oprichter of begunstigde. In de mate dit een Belgisch rijksinwoner is, zou deze hierop de Belgische belasting op roerend inkomen verschuldigd zijn. In geval er uitkeringen zijn aan derde begunstigden, zouden deze tevens kunnen belast worden. Er zou ook een mogelijkheid tot boekenonderzoek (aanslagjaar 2014 – inkomsten 2013) komen voor de fiscus met betrekking tot buitenlandse structuren. Wellicht wordt een en ander nog duidelijker bij een definitieve wettekst.

Uit het bovenstaande blijkt dat de nationale en internationale wetgevende instanties steeds meer versnellen met hun initiatieven om alle financieel vermogen transparant te maken. Die initiatieven bevestigen alleen maar dat occult vermogen aanhouden geen optie meer is, ook niet via buitenlandse structuren. Een fiscale regularisatie kan soelaas brengen, alleen is de tijd bijzonder kort: op 31 december 2013 moeten minstens het voorwerp en de krijtlijnen van een regularisatie vastliggen want dan moet de aangifte ingediend worden.  

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.