Ondernemers & Co. nr 2016-15 : Bestuurdersbezoldigingen en tantièmes in groepsstructuren - twee fiscaal verschillende werelden

Ondernemers & Co. nr 2016-15 : Bestuurdersbezoldigingen en tantièmes in groepsstructuren - twee fiscaal verschillende werelden

Een vennootschap kan haar bestuurders vergoeden voor haar prestaties via een bestuurdersbezoldiging; deze is door de algemene vergadering vast te stellen. Deze bezoldiging is een voor de bestuurde vennootschap aftrekbare kost, evenwel mits de kost beantwoordt aan de fiscale aftrekbaarheidsvoorwaarden (artikel 49 WIB 92). De meest cruciale voorwaarde in dit verband is dat de kost moet zijn gedaan en gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Uit deze voorwaarde leidt de fiscus - overigens terecht - af dat de bezoldigde bestuurder prestaties moet hebben geleverd, zo niet kan de bezoldiging niet als doel hebben inkomsten voor de bestuurde vennootschap te genereren en is deze niet aftrekbaar. Strikt genomen kan de fiscus daarnaast ook de hoegrootheid van de bezoldiging beoordelen op haar overdreven karakter, al is dat een veel moeilijker oefening. Eenzelfde analyse geldt wanneer de bestuurder wordt vergoed via een managementvergoeding.

In de praktijk betekent het bovenstaande dat het spelen met (bedragen van) bestuurdersbezoldigingen om de belastbare inkomsten en de aftrekbare kosten bij de besturende vennootschap te doen matchen, vanuit fiscaal oogpunt de nodige aandacht vergt. Soms ziet men dat wanneer een vennootschap – bestuurder (bv een holding) plots fiscaal aftrekbare kosten heeft (bv financieringskosten naar aanleiding van een overname), zij van dan af aan de bestuurde vennootschappen bestuurdersbezoldigingen aanrekent en/of het bedrag ervan gevoelig verhoogt. Bedoeling daarbij is om ontvangen (belastbare) bestuurdersbezoldigingen tegenover deze (aftrekbare) financieringskosten te kunnen zetten. Tegenover deze bezoldigingen dienen zoals hoger gesteld evenwel prestaties van de bestuurder te staan en de vergoedingen dienen marktconform te zijn. Een praktijkvoorbeeld kan dit verduidelijken: een holding H heeft geen kosten en bekleedt een passief onbezoldigd bestuursmandaat in dochtervennootschap A; H realiseert een overname en heeft voortaan 70 financieringskosten per jaar; holding H wordt voortaan een bestuurdersbezoldiging van 70 toegekend door vennootschap A; op die manier komt de financieringskost fiscaal en economisch ten laste van de vennootschap A… Zoals gesteld kan de fiscus een en ander beoordelen.

Een eerste stap in het creëren van een onderbouwde match tussen inkomsten en kosten in de besturende vennootschap bestaat erin het bestuurdersmandaat te activeren (door onderbouwde prestaties) en een marktconforme vergoeding vast te klikken. Het is evenwel ook nuttig om vervolgens ook na te denken over een tantièmepolitiek. Een bestuurde vennootschap kan immers naast een bestuurdersbezoldiging ook een tantième toekennen aan de besturende vennootschap. En dit laatste is zowel boekhoudkundig en fiscaal een volkomen ander verhaal dan een bestuurdersbezoldiging, hetgeen nogal wat perspectieven opent.

Een tantième maakt geen vergoeding voor prestaties van bestuurders uit; het is daarentegen een vorm van deelname in de winst van de bestuurders; enige voorwaarde is dat men bestuurde ris. Het is de algemene vergadering van een vennootschap die daarover (vrij) beslist, zowel over het bedrag ervan als aan wie van de bestuurders het wordt toegekend. Een winstdeelname maakt daarbij boekhoudkundig geen kost uit bij de bestuurde vennootschap. Het wordt in de jaarrekening verwerkt als een bestemming van het resultaat met een tegenboeking op het passief van de balans onder de schulden. Dit heeft een belangrijk fiscaal impact. Daardoor dient een tantième ook niet te beantwoorden aan de fiscale aftrekbaarheidsvoorwaarden zoals hierboven beschreven. Het uitkeren van winst kan uit zijn aard ook niet bedoeld zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen zodat het ook onlogisch zou zijn een tantième aan deze aftrekbaarheidsvoorwaarde zou moeten beantwoorden. De analyse over het bestaan van prestaties en de hoegrootheid is met andere woorden in principe niet aan de orde, al blijft men best enige redelijkheid aan de dag leggen …

In een groepsstructuur is het belangrijk dat de belastbare inkomsten en de aftrekbare kosten in iedere vennootschap zoveel als mogelijk matchen, zo niet riskeert men in de ene vennootschap fiscale verliezen te creëren terwijl de andere vennootschap stevig belastingen betaalt. Het ononderbouwd spelen met (bedragen van) bestuurdersbezoldigingen in functie van de fiscale en financiële noodwendigheden is niet de beste optie. Een uitgebalanceerde intracompany bestuurs- en managementstructuur, gekoppeld aan een tantièmepolitiek binnen de groep, verschaft veel meer fiscale zekerheid.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.