Ondernemers & Co. nr 2015-7 : Fiscale regularisatie new style: de krijtlijnen van de BBI

Ondernemers & Co. nr 2015-7 : Fiscale regularisatie new style: de krijtlijnen van de BBI

Nadat onze fiscale wetgever sinds de jaren 2000 een aantal tijdelijke fiscale regularisatierondes had ingevoerd, leek regulariseren per einde 2013 onherroepelijk voorbij. De vraag om te regulariseren kwam in 2014 snel opnieuw naar boven.

Ook buiten enige regularisatiewetgeving werden in 2014 met de BBI regularisaties aangekaart, dit vanuit de betrachting dergelijk vermogen na regularisatie toch nog nuttig te kunnen aanwenden, niet meer in de knoei te zitten met vraagstellingen van buitenlandse banken of eenvoudig om het vermogen naar België te kunnen repatriëren. In ieder geval moeten de destijds niet betaalde belastingen worden betaald. Het onderhandelen van een zo laag mogelijke boete (en eventueel vermindering van intresten) was daarentegen het werk van de fiscale advocaat. De slaagkansen bij deze onderhandelingen waren afhankelijk van de plaats waar het dossier werd aangekaart. En zo ontstond de "regularisatie" shopping bij de verschillende BBI kantoren.

Een interne instructie van de BBI legt vanaf nu uniforme regels op voor deze zogenaamde "fiscale rechtzettingen". Wij konden deze instructie inkijken. Hierna volgende de vaste krijtlijnen.

Aangezien de dossiers meestal eerst informeel en anoniem door de fiscale advocaat met de BBI worden aangekaart en de namen pas op tafel komen op het ogenblik dat er een quasi akkoord is, bespreken we enkel de hypothese in de instructie waarbij er een akkoord van taxatie wordt gevonden.

Op een vermogen dat men wenst te regulariseren, kan zowel een fiscaal verjaarde (vanuit het perspectief van de inkomstenbelastingen en btw bedraagt de verjaringstermijn grosso modo 7 jaar) als een fiscaal niet verjaarde problematiek kleven. Het belang om ook de fiscaal verjaarde problematiek te regulariseren is vooral strafrechtelijk van aard; fiscale inbreuken verjaren immers doorgaans niet op vlak van de witwaswetgeving.

Voor wat fiscaal verjaarde kapitalen (dit is in principe het vermogen zoals dat bestond per 31/12/2007) betreft, voorziet de instructie volgend afrekeningsschema:

 • de aangever kan de oorsprong van (een deel van) het kapitaal fiscaal verrechtvaardigen (bv verkoop van aandelen 10 jaar geleden): geen belasting (op het verrechtvaardigd deel)
 • de aangever verwijst voor de oorsprong van het kapitaal naar een niet aangegeven successie die nog niet is verjaard (bv successie die is opengevallen in 2006): normale tarief in de successierechten toepasselijk, te verhogen met een boete en nalatigheidsintresten;
 • in alle andere gevallen: taxatie als divers inkomen tegen tarief 33% verhoogd met minstens 10%, ofwel tegen een tarief 36,3%;

Voor wat de fiscaal niet verjaarde inkomsten (dit zijn inkomsten sinds 2008) betreft is er volgend afrekeningsschema:

 • de inkomsten kunnen door de aangever (deels) fiscaal worden verrechtvaardigd (bv vrijgestelde meerwaarden op aandelen): geen belasting (op het verrechtvaardigde deel)
 • niet verjaarde successierechten: normale tarief in de successierechten toepasselijk, te verhogen met een boete en nalatigheidsintresten;
 • roerend inkomen: 15% of 25% (naar gelang aard van roerend inkomen) tarief, verhoogd met 50% belastingverhoging; eventuele vermindering of kwijtschelding van nalatigheidsintresten;
 • divers inkomen: 33% tarief, verhoogd met 50% belastingverhoging; eventuele vermindering of kwijtschelding van nalatigheidsintresten;
 • beroeps- en btw inkomen: normaal tarief, verhoogd met minstens 20% belastingverhoging; eventuele vermindering of kwijtschelding van nalatigheidsintresten;

Volgend voorbeeld kan mogelijk een en ander verduidelijken:

 • Type situatie:
  • een echtpaar beschikt over vermogen in het buitenland ad 500k; dit vermogen gaat volledig terug op niet aangegeven beroepsinkomsten uit de jaren 90;
  • sinds de jaren 2000 belegt men op een beleggingsrekening in het buitenland
  • eind 2007 bedraagt de portefeuille 600k
  • sinds 2008 heeft de portefeuille 120k opgebracht, waarvan 60k meerwaarden op aandelen en 60k dividenden uit niet Belgische aandelen
  • op vandaag is de portefeuille 720k  
 • Indien we daar het afrekeningssschema op toepassen komen we tot volgende situatie:
  • verjaarde kapitalen 
   - taxatie als divers inkomen tegen 36,3% op 600k (kostprijs 217,8k)
  • niet-verjaarde inkomsten
   - te verrechtvaardigen inkomen ad 60k (vrijgestelde meerwaarden op aandelen) 
   - taxatie als roerend inkomen tegen 25 % + 50% ofwel 37,5% op 60k (kostprijs 22,5k)
  • de totale kostprijs op een volledige regularisatie van het vermogen, fiscaal en strafrechtelijk, bedraagt 240,3k ofwel 1/3 van de portefeuille aan actuele waarde

Dit laatste is maar een voorbeeld van berekening. Iedere casus moet geïndividualiseerd worden; in sommige gevallen zal de kostprijs procentueel lager liggen (bv als het kapitaal in oorsprong deels teruggaat op opgebouwde spaargelden) terwijl in andere gevallen de kostprijs procentueel hoger zal liggen (bv als ook in de laatste 7 jaar nog beroepsinkomsten of btw niet is aangegeven). Ook de tussenkomst van een vennootschap kan de afrekening complexer maken.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.