Ondernemers & Co. nr 19 : Nieuwe spelregels voor liquidatie-uitkeringen bij kmo's

Ondernemers & Co. nr 19 : Nieuwe spelregels voor liquidatie-uitkeringen bij kmo's

De nieuwe regering heeft in haar regeerakkoord vastgeklikt dat ze de fiscale spelregels voor winstuitkeringen door vennootschappen wenst te wijzigen, althans voor KMO's. De vorige regering had in dit verband een aantal vrij omstreden maatregelen genomen.

Zo bracht de vorige regering het liquidatietarief met ingang van 1 oktober 2014 van 10% op 25%. In een overgangsregeling konden vennootschappen tot 30 september 2014 hun belaste reserves omzetten in kapitaal middels een dividenduitkering aan een tarief van 10 %, gevolgd door een "onmiddellijke" opname van het netto-dividend in kapitaal van de vennootschap (ook wel interne liquidatie genoemd) . Mits inachtneming van een wachttermijn van 8 jaar, kan dit kapitaal vervolgens belastingvrij worden terugbetaald aan de aandeelhouders; voor kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van de vennootschappenwet bedraagt deze wachttermijn 4 jaar. Gaat de vennootschap gedurende de wachttermijn over tot een kapitaalvermindering, dan wordt deze kapitaalvermindering alsnog aangemerkt als een dividenduitkering en onderworpen aan een bijkomende roerende voorheffing van 15%, 10% of 5% naargelang het tijdstip van uitkering, en dat bovenop de reeds betaalde 10% in het kader van de doorgevoerde interne liquidatie.

Als afwijking op de algemene verhoging van de dividendbelasting naar 25% voorzag de vorige regering evenwel tegelijkertijd in een verlaagd tarief in de roerende voorheffing van 15 % voor dividenduitkeringen door KMO's, zij het onder vrij strikte voorwaarden :

 • de vennootschap moet voor het belastbaar tijdperk van de inbreng een kleine vennootschap zijn in de zin van de Vennootschappenwet;
 • de dividenden moeten toekomen aan nieuwe aandelen op naam;
 • deze aandelen moeten verworven zijn met nieuwe inbrengen in geld;
 • deze inbrengen moeten gedaan zijn vanaf 1 juli 2013;
 • de aandeelhouders moeten ononderbroken volle eigenaar blijven van de betrokken aandelen; onder bepaalde voorwaarden vormen overdrachten binnen de familie evenwel geen beletsel om het verlaagd tarief blijvend te genieten; het verlaagd tarief van de roerende voorheffing is dus persoonsgebonden en niet gekoppeld aan de aandelen...;
 • de aandelen moeten volledig volstort zijn op het ogenblik van de dividenduitkering en mogen geen preferente aandelen zijn.

Het verlaagd tarief van 15 % geldt evenwel eerst vanaf de winstverdeling van het derde boekjaar na dat van de inbreng; bij de winstverdeling van het tweede boekjaar geldt wordt het normaal tarief van 25 % verlaagd tot 20%.

Thans wenst de regering een nieuwe regeling voor winstuitkeringen door KMO's in te voeren. Kort samengevat zal door deze nieuwe regeling in de mogelijkheid worden voorzien voor KMO's om een verlaagd tarief in de roerende voorheffing toe te passen van 15 % bij dividenduitkeringen en van 10 % bij uitkeringen van liquidatie-boni.

De krachtlijnen van deze nieuwe regeling zouden er naar verluidt als volgt uitzien :

 • voor de belastbare tijdperken dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15 van de Vennootschappenwet zou ze de mogelijkheid hebben haar winst na belasting te reserveren door boeking op een bijzondere liquidatiereserve mits betaling van een anticipatieve heffing van 10%;
 • bij uitkering van dividenden door opname uit deze bijzondere liquidatiereserve, is een aanvullende roerende voorheffing verschuldigd van 15% bij uitkering binnen de 5 jaar of van 5% bij uitkering na verloop van 5 jaar.
 • Ingeval evenwel de bijzondere liquidatiereserve wordt uitgekeerd naar aanleiding van de ontbinding van de vennootschap, geschiedt deze uitkering belastingvrij en is er geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd.

Deze regeling zou in werking treden vanaf aanslagjaar 2016.

Het regeerakkoord voorziet in nieuwe spelregels voor dividend- en liquidatie-uitkeringen door onze KMO's. Deze nieuwe regeling zal aan onze KMO's inzonderheid de mogelijkheid bieden mits betaling van een anticipatieve heffing van 10 % op de belaste winst van een bepaald boekjaar :

 • de aldus gereserveerde winst als dividend uit te keren tegen een aanvullende roerende voorheffing van 5% na een wachttermijn van 5 jaar;
 • de aldus gereserveerde winst als liquidatie-bonus belastingvrij uit te keren.

Bij uitkering als dividend van deze winsten bedraagt de roerende voorheffing bijgevolg 15%, terwijl het normaal tarief op dividenduitkeringen 25% bedraagt; wel is er de "voorfinanciering" van de anticipatieve heffing ad 10 % gedurende 5 jaar. In vergelijking met de maatregel van de vorige regering voor KMO - dividenden zoals hoger beschreven, is het verlaagd tarief van de roerende voorheffing van 15% niet langer gekoppeld aan de persoon van de aandeelhouder maar verankerd aan de betrokken aandelen en zullen de voorwaarden klaarblijkelijk een stuk minder stringent zijn ....
Bij uitkering als liquidatieboni bedraagt de roerende voorheffing op deze winsten zelfs slechts 10 % .... Dit laatste komt noch min noch meer neer op een permanente verlenging van de systematiek van "interne liquidatie", zoals dat mogelijk was tot 30 september 2014.

Deze maatregelen leveren een stevig déja vu gevoel op, maar dan in de goede richting voor onze KMO's !

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.