Ondernemen in China: ook een zoetzure fiscaliteit?

Ondernemen in China: ook een zoetzure fiscaliteit?

Ondernemen in het verre China is nog nooit zo dichtbij gebleken, zo kan dagelijks vastgesteld worden. In vele gevallen impliceert dit dat de Belgische ondernemer ter plaatse over het nodige industriële weefsel beschikt (fabriek, opslagplaats, etc.) en desgevallend ook een bestuursmandaat waarneemt in de Chinese vennootschap.

Ook voor een onderneming in China moet voor het business plan de nodige aandacht worden besteed aan de fiscaliteit. Hierbij wordt kort uiteengezet wat de voornaamste krachtlijnen zijn.

De winsten behaald met een Chinese vennootschap worden in China belast aan een tarief van 25,00%, wat in bepaalde gevallen voordeliger kan zijn dan in België. Dit laatste kan kracht worden bijgezet indien men beroep kan doen op één van de lokale fiscale incentives (vb. tijdelijke belastingvrijstelling).

Indien de winsten worden uitgekeerd aan de Belgische aandeelhouder - vennootschap of natuurlijke persoon - dan wordt op het uitgekeerde dividend een bronheffing van 10,00% ingehouden. In hoofde van de Belgische aandeelhouder-vennootschap wordt daar in regel geen noemenswaardige extra belasting meer op geheven. De natuurlijke persoon-aandeelhouder is op het netto-dividend een belasting verschuldigd van 15,00 of 25,00%, naargelang het geval, desgevallend te vermeerderen met de gemeentebelastingen. Voormelde bronheffing in China van 10,00% zal bij de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag met de Volksrepubliek China (http://fiscus.fgov.be/interfafznl/nl/international/conventions/sign.htm) - deze datum staat nog niet vast - voor vennootschappen onder omstandigheden beperkt worden tot 5,00%.

Indien de Belgische ondernemer ten persoonlijke titel een bestuursmandaat waarneemt in de Chinese vennootschap en daarvoor een bezoldiging ontvangt, wat niet steeds het geval is, dan wordt daarop in China een belasting geheven aan progressieve tarieven. Dit is hetzelfde systeem als in België, zij het dat de tarieven iets milder zijn.

Het dubbelbelastingverdrag verbiedt de Belgische overheid om een tweede maal belasting te heffen op de bezoldiging. De ontvangen bezoldiging wordt aldus niet meer belast in België, zij het dat zij wel in aanmerking wordt genomen voor het bepalen van het belastingtarief op de overige Belgische privé-inkomsten (zgn. progressievoorbehoud ingeval van een salary-split).

Indien de omstandigheden er zich toe lenen, dan kan er echter voor geopteerd worden om middels een vennootschapsstructuur actief te zijn in Hong Kong. Naast een uitgesproken ondernemersklimaat beschikt Hong Kong over een rist fiscale troeven. Indien Chinese winsten worden uitgekeerd via Hong Kong naar België, dan wordt de bronheffing in de relatie China - Hong Kong onder omstandigheden beperkt tot 5,00%. In Hong Kong zelf wordt het dividend op geen enkele wijze belast en in België geldt hetzelfde systeem als hierboven vermeld. Daarnaast wordt off shore-inkomen (inkomen dat zijn oorsprong heeft buiten Hong Kong) in Hong Kong helemaal niet belast, wordt on shore-inkomen (inkomen dat zijn oorsprong heeft binnen Hong Kong) er belast aan het vaste tarief van 16,50% en zijn dividenden en meerwaarden op aandelen er belastingvrij. Bezoldiging van vennootschapsbestuurders worden er tevens progressief belast, zij het dat het hoogste tarief bestaat uit het vrij bescheiden percentage van 17,50.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.