Omzetting van toondereffecten - eindsprint naar oudejaar !

Omzetting van toondereffecten - eindsprint naar oudejaar !

Traditioneel konden effecten en financiële instrumenten worden uitgegeven in de vorm van effecten op naam, effecten aan toonder en gedematerialiseerde effecten. Evenwel besliste de wetgever eind 2005 om de effecten aan toonder gefaseerd af te schaffen met als einddatum voor de vrijwillige omzetting 31 december 2013. Uit de tekst van het regeerakkoord zoals deze op 2 december 2011 werd vrijgegeven, blijkt nu dat bij de omzetting van aandelen aan toonder een taks zal worden geheven. Deze taks gaat in op 1 januari 2012 en zal 1% bedragen voor de omzettingen die in 2012 worden doorgevoerd en 2% voor de omzettingen die in 2013 worden doorgevoerd. De manier waarop de taks zal berekend worden, is op vandaag onzeker. Mogelijk zal voor niet-beursgenoteerde bedrijven het eigen vermogen of de marktwaarde als maatstaf dienen.

Het zal niet verbazen dat velen de omzetting van hun aandelen aan toonder nog taksvrij wensen te verrichten vóór 1 januari 2012. De omzetting naar gedematerialiseerde aandelen gaat gepaard met wat administratie en de tijd ontbreekt om alle stappen voor het jaareinde te doorlopen. Bovendien moeten de statuten uitdrukkelijk in gedematerialiseerde aandelen voorzien, waardoor een voorafgaande statutenwijziging zich kan opdringen. De enige mogelijkheid die houders van aandelen aan toonder in niet-genoteerde vennootschappen hebben om de taks te ontlopen, is het tijdig omzetten van hun toonderstukken in aandelen op naam.

Artikel 462 van het wetboek vennootschappen geeft iedere eigenaar van aandelen aan toonder het recht om te allen tijde de omzetting in aandelen op naam te vragen. Dat de statuten van de vennootschap hierin niet zouden voorzien of zelfs deze mogelijkheid zouden uitsluiten, staat hieraan niet in de weg: Artikel 462 is van dwingend recht en kan met andere woorden niet statutair uitgehold worden. Een rechtsgeldige omzetting naar aandelen op naam vereist -anders dan vaak wordt aangenomen- geen voorafgaande statutenwijziging en dus geen notariële akte. Om de taks te vermijden volstaat het dat de aandelen aan toonder vóór 1 januari 2012 zijn omgezet in aandelen op naam. Een statutenwijziging die eventueel de statuten in overeenstemming moet te brengen met de gewijzigde realiteit kan later gebeuren.

De procedure voor de omzetting wordt omschreven in artikel 7 van de wet van 14 december 2005 en is als volgt: de houder van toonderstukken dient eerst een aanvraag tot omzetting te richten aan de raad van bestuur van de emitterende vennootschap. Vervolgens moet hij de aandelen aan toonder materieel overhandigen aan de raad van bestuur, die ze binnen de vijf dagen moet omzetten door inschrijving in het aandelenregister. De aandeelhouder dient tot slot het aandelenregister te ondertekenen en de raad van bestuur moet de toonderstukken vernietigen.

Dit alles kan nog vóór 1 januari 2012 en dus zonder omzettingstaks gebeuren.

De fiscale administratie zal uiteraard eisen dat u het bewijs levert van de datum van de omzetting. De operatie kan op verschillende manieren een zogenaamde vaste datum verkrijgen. Een van de mogelijkheden bestaat erin om het verzoek aan de raad van bestuur aangetekend te versturen, waarbij deze de omzetting eveneens aangetekend bevestigt aan de aandeelhouder. De omzetting kan ook worden vastgesteld door een gerechtsdeurwaarder, of het aandelencertificaat, dat de bevestiging inhoudt van de inschrijving van de aandelen op naam, kan geregistreerd worden in het registratiekantoor.

Typenotulen van een Raad van Bestuur waar beslist wordt tot de omzetting van toondereffecten, vindt u door het aanklikken van deze link.

Er zijn echter bepaalde gevolgen verbonden aan de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam. Eerst en vooral is de omzetting in aandelen op naam niet ‘fiscaal neutraal’. Dit houdt in dat aandelen die voorheen recht gaven op het verlaagd tarief van de roerende voorheffing op dividenden, vanaf de omzetting zullen onderworpen zijn aan het gewoon tarief. Ook is het zo dat aandelen op naam enkel kunnen geschonken worden mits notariële tussenkomst, terwijl een schenking van gedematerialiseerde aandelen via een bankoverschrijving kan gebeuren. Tenslotte is er vanzelfsprekend nog de discretie die verloren gaat ingevolge de inschrijving en ondertekening in het aandelenregister.

Besluitend kunnen we stellen dat het voor aandeelhouders van niet-beursgenoteerde vennootschappen allicht te laat is om de taks te ontlopen door dematerialisatie van hun aandelen. Wie snel handelt kan echter nog de aangekondigde taks vermijden door zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, en dit zonder dat een voorafgaande statutenwijziging vereist is. Belangrijk daarbij is om de omzetting vaste datum te geven vóór 1 januari 2012. Tot slot dient rekening te worden gehouden met de gevolgen die voortvloeien uit de eigenschappen van aandelen op naam.   

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.