Nieuwe kapitaalinjecties in kmo's - voortaan verlaagd tarief voor dividenden !

Nieuwe kapitaalinjecties in kmo's - voortaan verlaagd tarief voor dividenden !

 
Nog maar zeer recent uniformiseerde men het tarief op roerende inkomsten op 25%. Nu komt er alweer een wijziging doordat het tarief voor KMO dividenden voor inbrengen gedaan vanaf 1 juli 2013 terugvalt tot in bepaalde gevallen 15%.

Er komt een gunsttarief van 20% of 15% voor KMO dividenden die worden toegekend op aandelen die zijn uitgegeven bij kapitaalverhoging of oprichting vanaf 1 juli 2013.

Indien de dividenden twee jaar na de kapitaalverhoging of oprichting (dit zijn dividenden toegekend in het tweede boekjaar na de kapitaalinjectie) worden toegekend, bedraagt het tarief 20%. Vanaf het derde boekjaar na de kapitaalinjectie bedraagt het tarief 15%.

De meest essentiële voorwaarden zijn de volgende:

  • het gunsttarief geldt enkel voor ondernemingen die KMO zijn op het ogenblik van de inbreng;
  • de inbreng moet gebeuren in geld en volstort worden;
  • de inbreng in geld mag niet afkomstig zijn van een uitkering van belaste reserves die worden omgezet in belastingvrij kapitaal onder het tijdelijk verlaagd tarief;
  • in ruil dienen aandelen op naam te worden uitgegeven die niet preferent zijn; er dient een minimumkapitaal te worden gevormd van € 18.550,00;
  • de aandelen moeten ononderbroken in volle eigendom worden aangehouden tussen ogenblik van inbreng enerzijds en het ogenblik van dividendtoekenning anderzijds; er is wel een uitzondering voor belasting neutrale herstructureringen en bepaalde familiale regelingen (bv schenking in volle eigendom van aandelen aan kinderen of echtgenoten).
Er zijn specifieke antimisbruikbepalingen.
Kapitaalverhogingen komen niet in aanmerking ten belope van de kapitaalverminderingen die plaatsvinden vanaf 1 mei 2013. Kapitaalverhogingen komen evenmin in aanmerking in zoverre ze gefinancierd worden door kapitaalverminderingen van verbonden vennootschapen vanaf 1 mei 2013.

Daarnaast blijft ook de algemene antimisbruikbepaling van artikel 344 §1 WIB 92 aan de orde; deze bepaling houdt in dat de administratie alsnog belastingheffing kan heffen als een handeling de doelstelling van een fiscale wet frustreert en er daarbovenop voor (de wijze waarop) de handeling (wordt gesteld) geen niet fiscale motieven zijn; dit zou in het kader van deze fiscale bepaling bijvoorbeeld het geval kunnen zijn in geval van een inbreng in geld in een vennootschap gevolgd door de snelle verkoop door de inbrenger aan de vennootschap van een actiefbestanddeel.

In ieder geval kan het werken met vennootschap een fiscaal interessante piste blijven, zeker wanneer er toepassing kan worden gemaakt van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Indien in de KMO vennootschap een winst wordt gerealiseerd van 100 voor belastingen blijft er na de verlaagde vennootschapsbelasting van 24,98% € 75,02 winst na belastingen over. Deze winst kan als dividend worden uitgekeerd met inhouding van 15% roerende voorheffing dit in zoverre bovengenoemde voorwaarden zijn vervuld. Voor de natuurlijke persoon blijft dus een netto dividend van € 63,76; de belastingdruk bedraagt 36,23% daar waar de belastingvoet in de personenbelasting snel 55% bedraagt. Nieuwe kapitaalinjecties in KMO’s – voortaan verlaagd tarief voor dividenden!

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.