Meldingsplicht toonderaandelen voortaan ook voor kmo-vennootschappen: impact op woelige algemene vergaderingen

Meldingsplicht toonderaandelen voortaan ook voor kmo-vennootschappen: impact op woelige algemene vergaderingen

Behoudens in geval de statuten voorzien in een voorafgaandelijke depotverplichting, kon een aandeelhouder van toondereffecten van een niet-beursgenoteerde vennootschap tot voor kort zonder enige formaliteit en ongestraft deelnemen aan algemene vergaderingen.

Ingevolge een wet van 18 januari 2010 is dit voor een aandeelhouder van toondereffecten die ten minste 25% van totaliteit van de aandelen bezit of verwerft niet langer het geval.

Vooreerst werd ingevolge deze wet een nieuwe artikel 515 bis in het Wetboek van vennootschappen opgenomen. Dit artikel stelt dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die minstens 25% van de aandelen van een niet-beursgenoteerde vennootschap verwerft vanaf 5 februari 2010 het aantal aandelen waarvan hij na deze verwerving eigenaar is, ter kennis moet brengen aan de vennootschap. Ook bij een overdracht van aandelen waardoor een aandeelhouder zijn participatie ziet dalen tot beneden de 25%, dient een dergelijke kennisgeving aan de vennootschap te gebeuren. Deze kennisgeving (identiteit en aantal aandelen) moet gebeuren aan de vennootschap binnen de 5 werkdagen volgend op de dag van verwerving of overdracht. Deze meldingsplicht geldt wel enkel in niet-beursgenoteerde vennootschappen die toondereffecten of gedematerialiseerde effecten hebben uitgegeven.

Daarnaast wordt in dezelfde wet van 18 januari 2010 bepaald dat natuurlijke personen of rechtspersonen die op 5 februari 2010 eigenaar zijn van minstens 25% van de aandelen van zo'n vennootschap, hiervan tegen uiterlijk 2 augustus 2010 kennis dienen te geven aan de vennootschap.

Een aandeelhouder die deze kennisgeving niet heeft verricht, kan voor onaangename verrassingen komen te staan.

Vooreerst voorziet de nieuwe regelgeving dat de aandeelhouder in dergelijke vennootschap slechts kan deelnemen aan de stemming op de algemene vergadering met de stemrechten verbonden aan de aandelen waarvan minstens 20 dagen voor de datum van de algemene vergadering melding werd gedaan. De stemrechten van de aandelen waarvan geen melding werden gedaan en waarmee toch wordt verschenen op de algemene vergadering, worden met andere woorden automatisch geschorst.

Neemt de betrokken aandeelhouder toch wetens en willens deel aan de stemming, dan kan hij strafrechterlijk veroordeeld kan worden tot betaling van een geldboete van € 275,00 tot € 55.000,00. Aangezien slechts algemeen opzet wordt vereist, wordt door sommige rechtsleer verdedigd dat enkel onoverkomelijke dwaling tot straffeloosheid leidt (J. ROZIE, "Commentaar bij art. 651 W. Venn.", in (X.), Vennootschappen en verenigingen, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2004, 5). Gelet op het adagium dat iedereen geacht wordt de wet te kennen, lijkt het in die optiek dan ook niet vanzelfsprekend te argumenteren dat men deze regelgeving niet kende ...

Daarnaast voorziet de wet dat de Rechtbank van Koophandel op verzoek van de vennootschap of van een andere aandeelhouder de rechten verbonden aan die aandelen gedurende maximaal 1 jaar schorsen, een reeds bijeengeroepen algemene vergadering kan opschorten en zelfs kan overgaan tot de verkoop van die aandelen aan een derde, indien een aandeelhouder zijn kennisgevingsplicht niet of laattijdig nakomt.

Tenslotte kan de raad van bestuur van de vennootschap een reeds geplande algemene vergadering met drie weken verdagen wanneer zij binnen de 20 dagen voor de datum van bijeenroeping van de algemene vergadering een kennisgeving van een aandeelhouder heeft ontvangen of weet dat een dergelijke kennisgeving had moeten worden gegeven.

De bedoeling van de wetgever is voornamelijk om via deze mededelingsplicht voor een verdere transparantie te zorgen betreffende het aandeelhouderschap aan toondereffecten. Deze meldingsplicht zal evenwel in vennootschappen waar er tussen de aandeelhouders kleine of grote spanningen heersen, tevens het nodige impact hebben op het verloop van en de besluitvorming op een algemene vergadering ingeval aandeelhouders hun meldingsplicht niet hebben voldaan of niet konden of wensten te voldoen.

Deze nieuwe regelgeving doet dan ook de vraag rijzen of het sowieso niet aangewezen is om nu reeds de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam te vragen. Deze omzetting van aandelen aan toonder op aandelen op naam moet ingevolge de wet afschaffing toondereffecten dd. 14 december 2005 trouwens sowieso uiterlijk eind 2013 plaatsvinden.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.