Liquidatie van vennootschappen & registratierechten - wat met combinatie vastgoed en credit rekening-courant aandeelhouder ?

Liquidatie van vennootschappen & registratierechten - wat met combinatie vastgoed en credit rekening-courant aandeelhouder ?

Het aantal liquidaties van vennootschappen is de laatste jaren niet onbelangrijk toegenomen. Allerhande situaties kunnen daarbij aan bod komen. Vooral wanneer zich vastgoed in de geliquideerde vennootschappen bevinden, kunnen er praktische vragen rijzen.

Wanneer een vennootschap wordt geliquideerd en er vastgoed wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, of dat nu private aandeelhouders zijn dan wel aandeelhouders-vennootschappen, is er in principe evenredige registratiebelasting verschuldigd; het tarief in Vlaanderen bedraagt ter zake 10%.

Er bestaat de mogelijkheid om een definitieve vrijstelling dan wel een voorlopige vrijstelling van registratiebelasting te hebben overeenkomstig artikel 2.9.1.0.4. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) indien de geliquideerde vennootschap een bvba, een vof, een gewone commanditaire vennootschap dan wel een landbouwvennootschap is:

- er is sprake van een definitieve vrijstelling:

  • als de aandeelhouder die de onroerende goederen verkrijgt ze destijds in de vennootschap heeft ingebracht;
  • als de vennootschap de onroerende goederen met betaling van het verkooprecht verkreeg en het vaststaat dat de vennoot die eigenaar wordt door liquidatie op het ogenblik van verkrijging met verkooprecht aandeelhouder was;

- er is sprake van een voorlopige vrijstelling (in de veronderstelling dat de voorwaarden voor een definitieve vrijstelling niet zijn voldaan):

  • indien de verkrijgende aandeelhouders (minstens 2) in onverdeeldheid blijven met betrekking tot het uit de liquidatie verkregen onroerend goed.

Bij vennootschappen die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, een commanditaire vennootschap op aandelen of een coöperatieve vennootschap hebben aangenomen, speelt sowieso geen van deze vrijstellingen.

In de veronderstelling dat we onder een definitief of voorlopig vrijstellingsscenario ressorteren, kan de aandeelhouder met andere woorden het vastgoed van de geliquideerde vennootschap zonder registratiebelasting bekomen. De vraag stelt zich evenwel wat de situatie wordt wanneer diezelfde aandeelhouder op de vennootschap een vordering in rekening-courant heeft.

Nemen we volgende voorbeeld. Een vennootschap heeft op het actief een vastgoed met boekwaarde € 200.000,00; de werkelijke waarde bedraagt € 300.000,00; er is tevens € 34.000,00 cash. Op het eigen vermogen vinden we € 20.000,00 terug. De schulden van de vennootschap aan de aandeelhouder bedragen € 214.000,00. Ter gelegenheid van de liquidatie zal de vennootschap ongeveer € 34.000,00 vennootschapsbelasting betalen (€ 100.000,00 x 34%).

Ter gelegenheid van de liquidatie bekomt de aandeelhouder een waarde van € 86.000,00. Hij verkrijgt weliswaar een vastgoed met waarde € 300.000,00, maar ziet ook zijn vordering op de vennootschap ad € 214.000,00 wegsmelten.

De vraag daarbij is of de fiscale administratie in dergelijke situatie niet alsnog het verkooprecht kan toepassen door de toebedeling van het onroerend goed van de vennootschap eerder als een inbetalinggeving voor de schuld van de vennootschap aan de aandeelhouder te beschouwen; in dat geval is er sprake van een klassieke koop-verkoop onderworpen aan het 10% tarief in de registratiebelasting.

Mits een correcte formulering in de akte houdende vereffening van de vennootschap is dit niet het geval. De liquidatie is op zich geen inbetalinggeving die tot doel heeft de schuld van de vennootschap te voldoen; de compensatie van schuld en vordering is enkel een gevolg van deze liquidatie. Dit standpunt wordt ook naar voorgebracht door Werdefroy, die in deze als een autoriteit dient te worden beschouwd. Toch dient in deze te worden gewezen op het belang van een correcte verwoording in de akte; indien in de vereffeningsakte de onroerende goederen worden toegewezen aan één of meer vennoten tegen vergoeding en niet in globo overgaan, kan dit economisch op hetzelfde neerkomen, maar fiscaal een andere invulling kennen.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.