Lexalert : De 15 jarige BTW - herzieningstermijn en gebouwen - eerder de uitzondering en niet de regel !

Lexalert : De 15 jarige BTW - herzieningstermijn en gebouwen - eerder de uitzondering en niet de regel !

De btw plichtige die goederen (bv papier, klein materieel, ...) of diensten (bv IT prestaties, consultancyprestaties, nutsvoorzieningen, ...) geleverd krijgt mag de daarop wegende btw in aftrek brengen in zoverre die aan hem/haar geleverde goederen of diensten gebruikt worden in het kader van de btw activiteit. Deze aftrek is onmiddellijk en definitief verworven.

De btw plichtige die een bedrijfsmiddel verwerft mag de daarop betrekking hebbende btw in aftrek brengen in zoverre dat bedrijfsmiddel voor de btw activiteit wordt aangewend. Onder bedrijfsmiddelen wordt verstaan de lichamelijke goederen en de diensten die bestemd zijn om op duurzame wijze als werkinstrumenten of exploitatiemiddelen te worden gebruikt (art. 6, eerste lid BTW-KB nr. 3).

Wegens hun gebruik over langere duur kan de bestemming van bedrijfsmiddelen tijdens de gebruiksduur wijzigen; het meest voorkomende geval van bestemmingswijziging is het geval waarbij een bedrijfsmiddel dat eerst voor de btw activiteit wordt gebruikt naderhand niet meer voor de btw activiteit wordt gebruikt.

Daarom is de aftrek van btw over bedrijfsmiddelen niet onmiddellijk en definitief verworven; het recht op aftrek mag weliswaar onmiddellijk à rato van het btw gebruik worden in aftrek genomen, doch het recht op aftrek is aan herziening onderworpen.

De cruciale vraag is vervolgens wat de herzieningstermijn is. Hoe korter de herzieningstermijn, hoe minder negatief impact een bestemmingswijziging heeft. Immers, indien de herzieningstermijn 5 jaar is, dan is ieder jaar 1/5e van de afgetrokken btw definitief verworven. Is de herzieningstermijn daarentegen 15 jaar, dan is ieder jaar slechts 1/15e van de btw definitief verworven.

De principiële herzieningstermijn bedraagt 5 jaar (artikel 9 §1 eerste lid BTW - KB nr. 3).

Enkel ten aanzien van "onroerende bedrijfsmiddelen" wordt deze herzieningstermijn gebracht op 15 jaar. Over de vraag wanneer we nu te maken hebben met een onroerend bedrijfsmiddel bestaat er in de praktijk klaarblijkelijk misverstand.

Als onroerende bedrijfsmiddelen worden blijkens artikel 9 §1 tweede lid BTW - KB nr. 3 immers enkel begrepen:

 • oprichting van een gebouw of een gedeelte van een gebouw; volgens artikel 1 §9 1° BTW - Wetboek is een gebouw een bouwwerk dat vast met de grond is verbonden"
 • verkrijging van gebouwen en bijhorend terrein
 • de verkrijging van zakelijke rechten in dit verband

In de literatuur wordt algemeen aangenomen dat het omvormen van gebouwen of het verbeteren van gebouwen daar niet onder valt, tenzij er in feite een nieuw gebouw (de kosten van de werken bedragen meer dan 60% van de waarde van het gebouw na de werken) ontstaat.

Vooral de vereiste van verankering met de grond beperkt het toepassingsgebied van de 15-jarige herzieningstermijn.

Wat kan dit nu in concreto betekenen:

 • bij de oprichting van een nieuw gebouw zal ongetwijfeld de 15 jarige herzieningstermijn spelen;
  - de inrichtingswerken in dat nieuw gebouw kunnen evenwel niet gelijkgesteld worden met de oprichting van een gebouw, laat staan dat deze met de grond zelf zijn verbonden; voor deze laatste - bij voorkeur in een afzonderlijke post op te nemen - inrichtingswerken geldt de 5-jarige termijn; voor wat de inrichtingswerken betreft dient ons inziens wel een uitzondering te worden gemaakt voor volgende inrichtingswerken die met de grond kunnen verbonden zijn:  vloerwerken, leidingen nutsvoorzieningen, ...; dan geldt daar weer de 15-jarige termijn;
 • bij renovatiewerken, omvormings- en verbeteringswerken, hoe ingrijpend ook, speelt de 5-jarige termijn; dit is enkel anders als dergelijke werken noch min noch meer met zich meebrengen dat er sprake is van een nieuw gebouw (de kosten van de werken bedragen meer dan 60% van de waarde van het gebouw na de werken);
  - de inrichting bij renovatiewerken zijn uiteraard aan de 5-jarige herzieningstermijn onderworpen
  - de inrichting bij renovaties die als nieuwbouw in bovenvermelde zin kwalificeren zijn eveneens aan de 5 - jarige termijn onderworpen, behalve dan de inrichtingswerken die met de grond zijn verbonden

Uit het bovenstaande mag noch min noch meer blijken dat bij het bepalen van de 5 of 15 jarige termijn niet op automatische piloot koers mag worden gevaren. Een genuanceerde en op maat gesneden aanpak valt aan te bevelen, waarbij het bijhouden van een gedetailleerde tabel van bedrijfsmiddelen goud waard kan zijn ...

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.