Kan een gedelegeerd bestuurder nog zonder een volmacht optreden?

Kan een gedelegeerd bestuurder nog zonder een volmacht optreden?

Overeenkomstig artikel 525 W. Venn. kan het dagelijks bestuur van een nv, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Bij gebreke aan een wettelijke definitie, wordt de inhoud van het begrip "dagelijks bestuur" ondermeer ingevuld door het Hof van Cassatie. In haar arrest van 26 februari 2009 heeft het Hof haar eerdere definitie van dit begrip wat geherformuleerd hetgeen op het eerste zicht weinig verandering met zich meebracht (Cass. 26 februari 2009, TRV 2009, 444-446):

"de daden van dagelijks bestuur zijn diegene die geboden zijn door de noden van het dagelijks leven van de vennootschap en diegene die zowel wegens het geringe belang als wegens de noodzaak van een snelle oplossing, het optreden van de raad van bestuur zelf overbodig maken"

Belangrijk is dat de meest voorkomende categorie met betrekking tot de recurrente en dagdagelijkse handelingen ongewijzigd tot de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder blijft behoren. Deze categorie omvat handelingen die nodig zijn voor de dagelijkse werking, d.w.z. de normale gang van zaken van de vennootschap. Of een handeling tot deze categorie behoort, hangt dus af van de activiteit van de vennootschap.

Daarnaast heeft het Hof van Cassatie zich evenwel in dit arrest met betrekking tot de categorie van gevallen van gering belang en/of hoogdringende handelingen niet beperkt tot het louter definiëren van deze categorie, wel integendeel.

Waar voorheen deze criteria "gering belang" en "hoogdringendheid" als alternatieve voorwaarden werden beschouwd, heeft het Hof van Cassatie in voormeld arrest geoordeeld dat deze criteria cumulatieve voorwaarden uitmaken.

Anders uitgedrukt, een gedelegeerd bestuurder kan volgens deze visie enkel niet-recurrente handelingen stellen die tegelijk én gering van belang zijn én uiterst hoogdringend zijn.

Dit heeft vanzelfsprekend verregaande gevolgen. Vooreerst zal in ondernemingen waar de hoofdaandeelhouder-bestuurder geen gedelegeerd bestuurder is, deze hoofdaandeelhouder-bestuurder samen met de overige bestuurders nu beslissingen moeten nemen over niet-recurrente zaken van gering belang die niet hoogdringend zijn. Het komt dan ook aannemelijk voor dat onderhouds- of herstellingswerken, het versturen van een ingebrekestelling, het aantekenen van verzet tegen hernieuwing van een huurtermijn niet langer als een daad van dagelijks bestuur kunnen beschouwd worden, tenzij aangetoond kan worden dat deze beslissing ook uiterst hoogdringend was.

Daarnaast kan een gedelegeerd bestuurder niet langer niet-recurrente handelingen stellen die uiterst hoogdringend zijn, maar die van groot belang zijn voor de vennootschap, ook al kan haar raad van bestuur niet meer worden bijeengeroepen.

Deze visie dat de criteria "gering belang" en "hoogdringendheid" cumulatieve voorwaarden zijn, lijkt dan ook in de praktijk niet echt werkbaar te zijn.

Immers, aangezien de vennootschap en haar medecontractant enkel gebonden zijn voor zover de gedelegeerd bestuurder binnen haar bevoegdheid blijft, heeft deze nieuwe interpretatie tot gevolg dat de vennootschap en haar medecontractant bij niet-recurrente handelingen in bepaalde gevallen kunnen opwerpen dat zij niet door de handeling van de gedelegeerd bestuurder gebonden zijn.

Voornamelijk de techniek van een bijzondere volmacht lijkt een praktische en efficiënte remedie te zijn voor niet-recurrente handelingen waarvan het Hof van Cassatie voorheen oordeelde dat deze door de gedelegeerd bestuurder konden worden uitgeoefend.

Inzonderheid kan de raad van bestuur dan ook zowel voor niet-recurrente handelingen van gering belang die niet hoogdringend zijn, als voor hoogdringende handelingen van groot belang een ruim omschreven bijzondere volmacht aan de gedelegeerd bestuurder verstrekken.

Daarnaast is er uiteraard de mogelijkheid om de volledige vertegenwoordiging aan de gedelegeerd bestuurder toe te kennen. Ook is er de mogelijkheid dat de raad van bestuur de handelingen van de gedelegeerd bestuurder bekrachtigt.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.