Inbreng van vastgoed in vennootschap aan inbrengrecht 0 % of verkooprecht 10 % : een stand van zaken …

Inbreng van vastgoed in vennootschap aan inbrengrecht 0 % of verkooprecht 10 % : een stand van zaken …


Overeenkomstig artikel 115bis van het Wetboek van Registratierechten zoals van toepassing in het Vlaams Gewest (hierna: W.Reg.) worden de inbrengen van onroerende goederen in Belgische burgerlijke vennootschappen of handelsvennootschappen aan het inbrengrecht van 0 % onderworpen. Wanneer het echter een vastgoed betreft dat gedeeltelijk of geheel tot bewoning aangewend wordt of bestemd is en door een natuurlijke persoon in een Belgische vennootschap wordt ingebracht, is het verkooprecht ad 10 % verschuldigd (artikel 115bis, jo artikel 44 W.Reg.). In een principearrest van 15 oktober 2009 heeft het Hof van Cassatie nader omschreven welk onroerend goed tot bewoning bestemd is (Hof van Cassatie, 15 oktober 2009, www.cass.be, F.08.0073.N).

Aankoop bescheiden woning

Een echtpaar koopt in de loop van het jaar 1998 een woning aan met een bescheiden kadastraal inkomen. Bij de aankoop wordt toepassing gemaakt van het verlaagd registratierecht voorzien in artikel 53, 2° W.Reg. (destijds 6 %, nu in Vlaanderen 5 %). Opdat van dit verlaagd registratierecht genoten zou kunnen worden mag men nog niet in het bezit zijn van een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd (artikel 54, laatste lid W.Reg). In casu had het echtpaar voordien reeds een dakappartement gekocht in een appartementsgebouw in oprichting.
 
Eerste rechter en beroepsrechter

Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven, hierin gevolgd door het Hof van Beroep te Brussel, kon het echtpaar ondanks deze vroegere aankoop van het dakappartement toch genieten van het verlaagd registratierecht voorzien in artikel 53, 2° W.Reg. Dit dakappartement kon, gelet op zijn staat van afwerking, immers door het echtpaar nog niet gebruikt worden voor permanente huisvesting (Rb. Leuven, 14 februari 2003, De Fiscale Koerier, p. 2003/464; bevestigd door Brussel, 21 februari 2008, www.monkey.be, B 08/0181).

Het Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie is het hiermee niet eens. Volgens het Hof van Cassatie dient onder een onroerend goed dat tot bewoning bestemd is in het algemeen taalgebruik een onroerend goed verstaan te worden dat dient tot bewoning zonder dat vereist is dat het reeds effectief bewoond kan worden.

Inbrengrecht ad 0 % of verkooprecht ad 10 % ?

Het verkooprecht ad 10 % (en niet het inbrengrecht ad 0 %) is van toepassing wanneer een onroerend goed door (i) een natuurlijke persoon in een Belgische vennootschap ingebracht wordt en dat onroerend goed gedeeltelijk of geheel tot bewoning (i) aangewend wordt of (ii) bestemd is (artikel 115bis W.Reg, jo artikel 44 W.Reg).

Opdat het verkooprecht ad 10 % verschuldigd zou zijn is vooreerst vereist dat er sprake is van een “woning”. Volgens de rechtsleer kan wat het begrip “woning” betreft, verwezen worden naar artikel 53, 2°, tweede lid W.Reg. (Werdefroy, F., Registratierechten, Mechelen, Kluwer, 2011, p. 1409). Dit artikel luidt als volgt: “Als woning wordt aangemerkt het huis of het geheel of het gedeelte van een verdieping van een gebouw, dat dient of zal dienen tot huisvesting van een gezin of één persoon, met in voorkomend geval de aanhorigheden die tegelijk met het huis, het geheel of het gedeelte van een verdieping worden verkregen”. Artikel 54, laatste lid W.Reg. bepaalt onder meer dat de vermindering voorzien in artikel 53, 2° W.Reg. niet toepasselijk is indien de verkrijger of zijn echtgenoot reeds, voor het geheel in volle of in blote eigendom, een onroerend goed bezitten dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd.

Opdat het verkooprecht ad 10 % verschuldigd zou zijn is daarnaast vereist dat het vastgoed gedeeltelijk of geheel tot bewoning aangewend wordt of bestemd is. Volgens de rechtsleer werkt het hiervoor aangehaald arrest van het Hof van Cassatie ook door wat de toepassing van artikel 115bis W.Reg. betreft bij inbreng van vastgoed door natuurlijke personen in vennootschap (Vermeulen, W., en Dumont, T., “Een appartement op plan is “tot bewoning bestemd””, Fisc. Act., 2010, nr. 2 , p. 2).

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.