Hof van beroep bevestigt : nieuw feitenmateriaal in directoriale beslissing betekent nietigheid aanslag !

Hof van beroep bevestigt : nieuw feitenmateriaal in directoriale beslissing betekent nietigheid aanslag !

In een eerdere editie van onze nieuwsbrief hebben we al eens aangestipt dat de fiscus bij het vestigen van een aanvullende aanslag steeds gebonden is aan bij wet (van openbare orde) in tijd begrensde onderzoeks- en aanslagtermijnen; het leek ons in die zin uit den boze dat een aanslag in een directoriale beslissing wordt verantwoord/gerechtvaardigd aan de hand van feitelijke elementen die zich niet in het taxatie-dossier bevonden. Wij verwijzen naar het artikel “Feitenonderzoek door de fiscus na de aanslag: aanslag nietig?” (S. Lamote en D. Verhaeghe).

We brengen graag het voorbeeld in herinnering van een taxatie overeenkomstig artikel 90, 1° WIB 92 van een gerealiseerde meerwaarde bij verkoop van aandelen als een divers inkomen. Het specifieke verloop van de administratieve procedure in kwestie was de volgende :

  • de taxatiefase : een aanslag wordt gevestigd op basis van artikel 90, 1° WIB 92; de fiscus ging er in de taxatie immers van uit dat er sprake zou zijn geweest van abnormaal beheer van privé-vermogen bij de verkoop van de aandelen, om reden dat die verkoop werd gedaan aan een door de betrokken belastingplichtige zelf opgerichte holdingvennootschap; anders gesteld, het intern karakter van de verkoop van de aandelen stootte de fiscus tegen de borst en vormde de basis voor de taxatie; het taxatie-dossier bevatte dan ook louter gegevens in verband met dit intern karakter;
     
  • de bezwaarfase : de aanslag (waartegen bezwaar werd ingediend) werd bij directoriale beslissing bevestigd; ook de directeur meende meer bepaald dat er sprake zou zijn geweest van abnormaal beheer van privé-vermogen in de zin van artikel 90, 1° WIB, om reden dat er een aantal gegevens zouden zijn die zouden wijzen op speculatieve inzichten in hoofde van de belastingplichtige (de kwestieuze aandelen zouden tegen een te lage prijs aangekocht zijn met de bedoeling deze naderhand met winst opnieuw te verkopen) alsook op basis van een feitenrelaas inzake verliesverrekening/verliesvennootschappen; van deze feitelijke elementen was in de taxatiefase echter nog geen spoor te bekennen; anders gesteld, er wordt ter rechtvaardiging van de aanslag steun gevonden in feiten die zich niet in het taxatiedossier bevonden en waarop de taxatieambtenaar zich aldus niet heeft gebaseerd; het is pas de directeur die deze argumenten op basis van die bijkomende feiten heeft ontwikkeld.

Deze gang van zaken werd voorgelegd aan het Hof van Beroep van Gent. Het Hof heeft wat dit betreft in een recent van arrest van 17 januari 2012 in niet mis te verstane bewoordingen uitdrukkelijk gesteld dat, door aldus een taxatie te rechtvaardigen aan de hand van nieuw feitenmateriaal dat niet in het taxatiedossier aanwezig was:

  • de directeur zich bezondigt aan een bij artikel 375 § 2 WIB 92 verboden compensatie;
  • de aanslag, ten tijde waarop hij werd gevestigd (en dus zonder de feiten die uiteindelijk voor de rechtvaardiging van die taxatie moesten zorgen), de nodige grondslag miste;
  • de taxatie strijdig is met de artikelen 333 WIB 92 en 354 WIB 92 daar waar zij is gesteund op feiten die niet tijdens de reguliere onderzoeks- en aanslagtermijnen in het taxatiedossier werden opgenomen.

Om die reden vernietigt het Hof de kwestieuze aanslag, zonder hierbij nog de inhoudelijke argumenten terzake te beoordelen.

Indien een aanslag bij directoriale beslissing wordt gerechtvaardigd op basis van gegevens die tijdens de taxatiefase niet in het taxatiedossier waren opgenomen, dan volgt hieruit (1) dat de directoriale beslissing behept is met een verboden compensatie, (2) dat de reguliere onderzoeks- en aanslagtermijnen niet werden gerespecteerd en (3) dat de bestreden aanslag zodoende ten tijde van de vestiging ervan de nodige grondslag miste. Dit heeft de nietigheid van de aanslag tot gevolg ! 
 

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.