Frans-belgische grensarbeidersregeling verlengd: werkgevers kunnen opgelucht ademhalen!

Frans-belgische grensarbeidersregeling verlengd: werkgevers kunnen opgelucht ademhalen!

Bij een grensoverschrijdende tewerkstelling wordt een werknemer doorgaans belast in de werkstaat. Het probleem voor de Franse werknemers die op vraag van de Belgische werkgevers uit de grensstreek in België komen werken, is dat ze lager worden belast in Frankrijk.

Tot voor kort bood de grensarbeidersregeling hiervoor een oplossing. Een grensarbeider is een werknemer die woonachtig is in de grensstreek van het ene land en werkt in de grensstreek van het andere land. Overeenkomstig de grensarbeidersregeling wordt een inwoner van de grensstreek die werkt in de grensstreek van de andere staat belast in zijn woonstaat. De relevantie hiervan voor de bedrijven uit de Belgische grensstreek ligt hem in het feit dat het contingent van Franse werknemers noodzakelijk is voor het productieproces van de betreffende bedrijven.

De grensstreek in het Belgisch Frans dubbelbelastingverdrag omvat alle gemeenten die zich op maximaal 20 km van de Frans-Belgische grens bevinden. Aldus worden onder meer Nieuwpoort, Roeselare, Kortrijk en Kluisbergen allen als grensgemeenten aanzien.

Gelet op het feit dat deze regelgeving afwijkt van het gebruikelijke werknemersartikel in de dubbelbelastingverdragen wenste België na respectievelijk de Nederlandse en de Duitse grensarbeidersregeling nu ook komaf te maken met de Franse grensarbeidersregeling.

Na hevig aandringen van de werkgevers uit de grensstreek werden de onderhandelingen tussen België en Frankrijk langs Belgische zijde over een andere boeg gegooid. In casu werd uiteindelijk geopteerd voor de retroactieve afschaffing van de grensarbeidersregeling met betrekking tot de Belgische grensarbeiders (inwoner van België/werkzaam in Frankrijk) en werd voorzien in een uitdoofscenario voor de Franse grensarbeiders (inwoner van Frankrijk/werkzaam in België) (avenant bij het dubbelbelastingverdrag dd. 12 december 2008). Als compensatie zou België van de Franse staatskas een jaarlijkse compensatie van 25 miljoen euro ontvangen.

In dit nieuwsbriefitem zullen we ons beperken tot de grensarbeidersregeling in hoofde van de Franse grensarbeider.

In casu werd inzonderheid voorzien in een uitdoofscenario waarbij de grensarbeidersregeling definitief beëindigd wordt per 31 december 2033. Nieuwe grensarbeiders worden in zoverre zij op vandaag geen Belgisch inwoner zijn nog toegelaten tot 31 december 2011 (voor seizoensarbeiders geldt deze beperking niet).

Opdat de Franse grensarbeider die tewerkgesteld is in België ook daadwerkelijk onder de grensarbeidersregeling zou vallen is vereist dat een aantal voorwaarden vervuld zijn.

-                 vooreerst mag de Franse grensarbeider enkel in Frankrijk een duurzaam tehuis hebben. Manoeuvres waarbij de Belgische grensarbeider aldus over een woning in België beschikt en in Frankrijk zijn domicilie heeft zullen dus niet leiden tot het verhoopte resultaat.

 

-                 bovendien mag de Franse grensarbeider voortaan tijdens het jaar niet meer dan 30 dagen buiten de Belgische grenszone worden tewerkgesteld zonder het statuut van grensarbeider te verliezen.

De dertig dagen-regel wordt relatief strikt geïnterpreteerd. Zodra men de Belgische grensstreek voor zijn beroepswerkzaamheden verlaat wordt één dag in mindering gebracht van de dertig dagen (m.u.v. de transportsector). In tegenstelling tot vroeger worden onder meer doktersbezoeken, opleidingen (onder voorwaarden) en het bijwonen van een personeelsfeest niet langer beschouwd als het verlaten van de grensstreek om zijn beroepswerkzaamheid uit te oefenen.

Wie in 2012 kan genieten van het statuut van grensarbeider heeft er uiteraard alle belang bij dit statuut te behouden. Om blijvend te kunnen genieten van het statuut van grensarbeider tot in 2033 is onder meer vereist dat men duurzaam werkzaam blijft in de Belgische grensstreek, men blijft wonen in de Franse grensstreek en men geen duurzaam tehuis in België aanhoudt. Dit zijn cumulatieve voorwaarden. Zodra men dus een job aanvaardt buiten de Belgische grensstreek, verliest men het statuut onherroepelijk. Het overschrijden van de dertig dagen-regel wordt eenmaal vergeven. Bij een tweede overschrijding verliest de belastingplichtige echter sowieso definitief het statuut.

Het veranderen zonder onderbreking van werkgever binnen de Belgische grensstreek vormt echter geen probleem. Tevens belangrijk om op te merken is dat werkloosheid niet beschouwd wordt als een onderbreking van de werkzaamheid zodat men hier bij het opnieuw aanvaarden van een nieuwe betrekking niet noodzakelijkerwijs zijn statuut verliest.

De grensarbeidersregeling brengt ook heel wat formaliteiten met zich mee. De Franse werknemer zal aan zijn werkgever voor het ontvangen van zijn eerste bezoldiging een attest van de Franse fiscus alsmede een extra bewijs, bijvoorbeeld onder de vorm van een elektriciteitsrekening, moeten bezorgen die aantonen dat hij in de Franse grensstreek woont.

De werkgever moet bovendien naast voormelde stukken ook steeds een aangepaste telling bijhouden van de dagen dat de werknemer de grensstreek verlaat en waarom hij dit doet. Zodra het aantal dagen de 30 overschrijdt dient hij de bedrijfsvoorheffing in te houden.

Tot slot moet de werkgever ook een lijst opmaken met alle werknemers die sedert de ondertekening van het avenant onder het statuut van de grensarbeiders vallen.

Vóór 31 maart van het volgende jaar moeten deze documenten ook worden bezorgd aan het documentatiecentrum bedrijfsvoorheffing. De dagen dat de werknemer de grenszone heeft verlaten moeten tevens op een persoonlijke fiche 281.10 worden vermeld.

Naast eventuele sancties voor de werknemer kan de bedrijfsvoorheffing in hoofde van de werkgever binnen de perken van artikel 358 § 1, 1° WIB 92 worden ingekohierd. Bovendien stelt de werkgever zich bloot aan administratieve en strafrechtelijke sancties indien hij deze formaliteiten niet naleeft. Indien de werkgever een foute aangifte heeft ingediend van het aantal dagen dat de grensarbeider de grensstreek heeft verlaten met het opzet om belastingen te ontwijken zal hem bovendien een belastingverhoging van 100% bij een eerste overtreding en van 200% bij volgende overtredingen boven het hoofd hangen.

De verlenging van de grensarbeidersregeling tot 31 december 2033 is dus goed nieuws voor de werkgevers uit de Belgische grensstreek; de administratieve verplichtingen in dit verband worden echter best niet uit het oog verloren.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.