Fiscale regularisatie: transparantie bij buitenlandse (scherm)structuren.

Fiscale regularisatie: transparantie bij buitenlandse (scherm)structuren.

In het februarinummer 2010 van Taxforius werden de spelregels inzake fiscale regularisaties in het algemeen uit de doeken gedaan ("Biecht en boete: de opportuniteit van een fiscale regularisatie" - www.taxforius.be/taxotheek.php?exp=8&id=14). In komende nummers van onze nieuwsbrief gaan we specifiek in op bepaalde praktijkthema's inzake fiscale regularisaties.

In het verleden werd vermogen in het buitenland meer dan eens ondergebracht in een buitenlandse vennootschapsstructuur (stichtingen, trusts, holdings van meer exotische en overzeese origine, enz.). Het opzetten van dergelijke structuur kaderde vaak in de betrachting de anonimiteit van het in het buitenland geparkeerd vermogen extra te bewerkstelligen. De beleggingsrekening (bij wijze van voorbeeld) wordt dan niet aangehouden door de natuurlijke persoon maar door een tussenliggende vennootschapsstructuur.

Het eigene aan vele van dergelijke vennootschapsstructuren is dat ze niet werken zoals wij in België doorgaans de werking van een vennootschap ervaren. Belgische vennootschappen opereren door en via hun organen (het bestuur en de algemene vergadering van de vennootschap); dit wil bijvoorbeeld in concreto zeggen dat een uitkering naar de aandeelhouders van vermogen door de vennootschap slechts kan nadat de algemene vergadering daar formeel toe de beslissing heeft genomen. Met vele van voornoemde buitenlandse structuren is dat evenwel niet het geval; de achterliggende aandeelhouder kan op eenvoudige instructie aan de beherende buitenlandse bank het vermogen van de vennootschap opvragen.

Vandaar dat dergelijke buitenlandse vennootschappen ook wel eens schermvennootschappen worden genoemd. Ze vormen enkel een scherm tussen de achterliggende aandeelhouder en het vermogen en hebben vanuit economisch perspectief geen andere of eigen bestaan(sreden).

Indien het werkelijk om een schermvennootschap gaat dan sluit het Contactpunt Regularisaties aan bij de economische werkelijkheid en kijkt ze doorheen deze schermstructuur. Ze beschouwt de structuur met andere woorden als fiscaal transparant. Let wel, niet iedere buitenlandse vennootschapsstructuur wordt als fiscaal transparant beschouwd. Het Contactpunt wil zich vooraf verzekerd weten van het feit dat:

  • de belegde sommen op de rekening(en) van de structuur worden beheerd voor rekening van de achterliggende aandeelhouder;
  • dat de achterliggende aandeelhouder de exclusieve genieter is van deze inkomsten;
  • dat de achterliggende aandeelhouder op elke ogenblik, ad nutum (op het eerste verzoek), over de sommen (kapitaal en inkomsten) van de rekening(en) waarvan de structuur juridische eigenaar is, kan beschikken.

Vroeger aanvaardde het Contactpunt enkel dat er sprake was van een fiscale transparante indien de bankinstelling die de betrokken rekeningen aanhield het voornoemde bevestigde. Sinds januari van dit jaar aanvaardt het Contactpunt de transparantie ook indien de achterliggende aandeelhouder zelf het voornoemde bevestigt. Er moet wel aannemelijk worden gemaakt dat deze verklaringen overeenstemmen met de realiteit; het Contactpunt aanvaardt de fiscale transparantie niet indien de vennootschapsstructuur meer is dan alleen maar een scherm en het daarentegen om een 'reële' vennootschap gaat die het vermogen aanhoudt. Een aftoetsing in concreto aan de hand van feiten en stukken is derhalve noodzakelijk.

Eenmaal vastgesteld dat er sprake is van fiscale transparantie, kan de regularisatie van de structuur en haar inkomsten gebeuren alsof deze altijd rechtstreeks de achterliggende aandeelhouder zijn toegekomen. Er wordt met andere woorden geregulariseerd in hoofde van de achterliggende aandeelhouder alsof de structuur niet bestaat.

Na de regularisatie is de angel uit het buitenlands vermogen en kan de buitenlandse structuur worden opgedoekt; de buitenlandse structuur is immers vaak kostelijk en heeft doorgaans ook geen enkele finaliteit meer in het gewijzigd fiscaal klimaat anno 2010.

Het feit dat een buitenlands vermogen zich in een buitenlandse structuur bevindt staat met andere woorden een fiscale regularisatie in hoofde van de achterliggende aandeelhouder niet in de weg. Wel integendeel, het Contactpunt Regularisaties stelt zich in deze pragmatisch en realistisch op en reikt een duidelijke werkwijze aan waarbinnen de fiscale regularisatie van dergelijke structuur efficiënt kan verlopen.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.