Fiscale regularisatie new style - de krijtlijnen van de BBI - nota over fiscale rechtzettingen uitgetekend !

Fiscale regularisatie new style - de krijtlijnen van de BBI - nota over fiscale rechtzettingen uitgetekend !

Nadat onze fiscale wetgever sinds de jaren 2000 een aantal tijdelijke fiscale regularisatierondes had ingevoerd (we verwijzen naar onze eerdere IMPOSTO Nieuwsbrieven en onze IMPOSTO Academy van 7 mei 2013), leek regulariseren per einde 2013 onherroepelijk voorbij. Zij die zich, tegen beter weten in, niet van die regularisatiemogelijkheden hadden bediend, werden geconfronteerd met het steeds scherper wordend probleem van niet officieel vermogen. Door de versnellingen in de bancaire informatie-uitwisselingen over de grenzen heen enerzijds en door het verstrengen van de interne politiek bij buitenlandse banken omtrent niet-officiële fondsen anderzijds, kwam bij deze belastingplichtigen de vraag om te regulariseren in 2014 snel opnieuw naar boven.

Kon er naar de fiscus gestapt worden buiten het kader van een regularisatiewetgeving? Een fiscale administratie kan een spontane aangifte door een belastingplichtige van niet-aangegeven inkomsten niet weigeren. En zo geschiedde bij de diverse afdelingen van de BBI. Dossiers werden met de BBI aangekaart vanuit de betrachting de fiscale problematiek op een vermogen alsnog te vereffenen, dit vanuit de betrachting het vermogen nuttig te kunnen aanwenden, niet meer in de knoei te zitten met vraagstellingen van buitenlandse banken of eenvoudig om het vermogen naar België te kunnen repatriëren. In alle situaties moesten de destijds niet betaalde belastingen worden betaald. Het onderhandelen van een zo laag mogelijke boete (en eventueel vermindering van intresten) was daarentegen het werk van de fiscale advocaat. Het opvallende was dat de kans op groot of minder groot succes bij het negotiëren van deze boete (en eventueel vermindering van intresten) afhankelijk was van de plaats waar het dossier werd aangekaart. En zo ontstond de "regularisatie" shopping bij de verschillende BBI kantoren.

Een interne instructie van de BBI legt vanaf nu uniforme regels op voor deze zogenaamde "fiscale rechtzettingen". Wij konden deze instructie inkijken. Hierna volgende de vaste krijtlijnen.

De instructie bespreekt zowel de hypothese waarin de belastingplichtige uiteindelijk geen akkoord vindt met de administratie omtrent de taxatiewijze als het geval waarin de belastingplichtige daaromtrent wel een akkoord vindt met de administratie. Aangezien de dossiers meestal eerst informeel en anoniem door de fiscale advocaat met de BBI worden aangekaart en de namen pas op tafel komen op het ogenblik dat er een quasi akkoord is, laten we de eerste hypothese voor de eenvoud en binnen dit bestek buiten beschouwing.

Op een vermogen dat men wenst te regulariseren, kan zowel een fiscaal verjaarde (vanuit het perspectief van de inkomstenbelastingen en btw bedraagt de verjaringstermijn grosso modo 7 jaar) als een fiscaal niet-verjaarde problematiek kleven. Het belang om ook de fiscaal verjaarde problematiek te regulariseren is vooral strafrechtelijk van aard; fiscale inbreuken verjaren immers weliswaar op vlak van de fiscale wetgeving maar doorgaans niet op vlak van de witwaswetgeving.

Voor wat fiscaal verjaarde kapitalen (dit is in principe het vermogen zoals dat bestond per 31/12/2007) betreft voorziet de instructie volgend afrekeningsschema:

 • de aangever kan de oorsprong van (een deel van) het kapitaal fiscaal verrechtvaardigen (bv verkoop van aandelen 10 jaar geleden): geen belasting (op het verrechtvaardigd deel)
 • de aangever dient voor de oorsprong van het kapitaal te verwijzen naar een niet aangegeven successie die nog niet is verjaard (bv successie die is opengevallen in 2006): normale tarief in de successierechten toepasselijk, te verhogen met een boete en nalatigheidsintresten in overleg te bepalen met de terzake bevoegde Vlaamse belastingdienst;
 • in alle andere gevallen: taxatie als divers inkomen tegen tarief 33% verhoogd met minstens 10%, ofwel tegen een tarief 36,3%;

 Voor wat de fiscaal niet verjaarde inkomsten (dit zijn inkomsten sinds 2008) betreft voorziet de instructie volgend afrekeningsschema: 

 • de inkomsten kunnen door de aangever (deels) fiscaal worden verrechtvaardigd (bv vrijgestelde meerwaarden op aandelen): geen belasting (op het verrechtvaardigde deel)
 • niet verjaarde successierechten: normale tarief in de successierechten toepasselijk, te verhogen met een boete en nalatigheidsintresten in overleg te bepalen met de terzake bevoegde Vlaamse belastingdienst;
 • roerend inkomen: 15% of 25% (naar gelang aard van roerend inkomen) tarief, verhoogd met 50% belastingverhoging; er is een mogelijkheid tot vermindering of kwijtschelding van nalatigheidsintresten;
 • divers inkomen: 33% tarief, verhoogd met 50% belastingverhoging; er is een mogelijkheid tot vermindering of kwijtschelding van nalatigheidsintresten;
 • beroeps- en btw inkomen: normaal tarief, verhoogd met minstens 20% belastingverhoging; er is een mogelijkheid tot vermindering of kwijtschelding van nalatigheidsintresten;

 De belastingplichtige kan in het kader van de afwikkeling van dit akkoord ook de tussenkomst van het parket vragen, met inbegrip van een verklaring waarin wordt afgezien van welke strafrechtelijke vervolging dan ook.

 Volgend voorbeeld kan mogelijk een en ander verduidelijken:

 • Type situatie:
  • een echtpaar beschikt over vermogen in het buitenland ad 500k; dit vermogen gaat volledig terug op niet aangegeven beroepsinkomsten uit de jaren 90;
  • sinds de jaren 2000 belegt men op een beleggingsrekening in het buitenland
  • eind 2007 bedraagt de portefeuille 600k
  • sinds 2008 heeft de portefeuille 120k opgebracht, waarvan 60k meerwaarden op aandelen en 60k dividenden uit niet Belgische aandelen
  • op vandaag is de portefeuille 720k  
 • Indien we daar het afrekeningssschema op toepassen komen we tot volgende situatie:
  • verjaarde kapitalen
   - taxatie als divers inkomen tegen 36,3% op 600k (kostprijs 217,8k)
  • niet-verjaarde inkomsten
   - te verrechtvaardigen inkomen ad 60k (vrijgestelde meerwaarden op aandelen)
   - taxatie als roerend inkomen tegen 25 % + 50% ofwel 37,5% op 60k (kostprijs 22,5k)
  • de totale kostprijs op een volledige regularisatie van het vermogen, fiscaal en strafrechtelijk, bedraagt 240,3k ofwel 1/3 van de portefeuille aan actuele waarde

 Dit laatste is maar een voorbeeld van berekening. Iedere casus moet geïndividualiseerd worden; in sommige gevallen zal de kostprijs procentueel lager liggen (bv als het kapitaal in oorsprong deels teruggaat op opgebouwde spaargelden) terwijl in andere gevallen de kostprijs procentueel hoger zal  liggen (bv als ook in de laatste 7 jaar nog beroepsinkomsten of btw niet is aangegeven). Ook de tussenkomst van een vennootschap kan de afrekening complexeren.

 In ieder geval mag de inschatting worden gemaakt dat wie deze oefening nog niet heeft gemaakt, deze best zo spoedig mogelijk maakt. Enerzijds is vermogen met een fiscale problematiek nog moeilijk ergens te behouden, anderzijds zullen de boetemechanismen terzake alleen maar stijgen.

 

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.