Fiscale regularisatie – het einde in zicht … na eerst nog een rondje “ fiscale amnestie “ ?

Fiscale regularisatie – het einde in zicht … na eerst nog een rondje “ fiscale amnestie “ ?

Binnen de regering is er bij de onderhandelingen over de begroting 2013 een akkoord tot stand gekomen over wat door sommigen een nieuwe fiscale amnestie wordt genoemd. Dit akkoord heeft duidelijk de contouren van een politiek compromis : enerzijds wordt de bestaande mogelijkheid voor fiscale regularisatie belangrijk verruimd naar de zwaardere vormen van fraude die vooralsnog uitgesloten zijn en anderzijds wordt een einddatum vooropgesteld aan de mogelijkheid tot regularisatie … De huidige regularisatieregelgeving zal dus belangrijk bijgestuurd worden wat het opportuun maakt bij deze voorgenomen wijzigingen alvast even stil te staan, ook al zijn er nog geen teksten van wetsontwerpen ter beschikking.

In een eerste fase zou worden voorzien dat alle belastingplichtigen alsnog de mogelijkheid krijgen om te regulariseren, ook de belastingplichtigen die in het verleden een regularisatieaangifte hebben ingediend. In de huidige regelgeving is voorzien dat belastingplichtigen slechts éénmaal kunnen regulariseren. De insteek bij deze wijziging zou zijn dat belastingplichtigen die in het verleden niet volkomen hebben geregulariseerd alsnog de mogelijkheid krijgen hun eerdere regularisatie te vervolledigen. Inzonderheid blijken nogal wat belastingplichtigen hun regularisatieaangifte te hebben beperkt tot de inkomsten die fiscaal niet verjaard zijn (op vandaag zeven jaar) zonder het achterliggende vermogen bij de regularisatie te betrekken daar waar daartoe redenen voorhanden waren. Inzonderheid is er het strafrechtelijk witwasrisico over het kwestieuze kapitaal. In voorkomend geval zal het betrokken vermogen - in de mate dat daartoe redenen zijn - geregulariseerd kunnen worden mits betaling van een regularisatieheffing van naar verluidt 30%.

In deze eerste fase zou het boetetarief voor niet – aangegeven interesten en dividenden ook gebracht worden op 15% (op vandaag 10%).

Voorts wordt naar verluid voor deze eerste fase een duur voorzien van 6 maanden; in de praktijk blijkt het samenstellen van een regularisatiedossier de nodige tijd te vergen en komt deze termijn van 6 maand dan ook voor als bijzonder kort en niet realistisch vanuit de betrachting althans om de schatkist in voldoende mate te spijzen ….

In een tweede fase zou de regularisatiemogelijkheid verruimd worden tot de zwaardere vormen van fraude die op vandaag uitgesloten zijn van regularisatie. Meer bepaald zou voorzien worden dat vermogens die teruggaan op ernstige en georganiseerde fiscale fraude kunnen worden geregulariseerd aan een tarief van 35 %. Inzonderheid zou het de bedoeling zijn inkomsten die voortkomen uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude, misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen te repatriëren aan voormeld tarief. Voor niet – verjaarde fraude van deze aard zou daar een boete bovenop komen van 20%. Bijkomend zou het parket een minnelijke schikking kunnen opleggen waarvan het bedrag zou afhangen van de ernst van de feiten.

Naar verluid zou ook deze tweede fase een duur kennen van 6 maand volgend op de eerste fase. Tijdens deze tweede fase zouden de regels van de eerste fase onverminderd blijven gelden. Na het verstrijken van de duur van deze tweede fase zou het doek vallen over de regularisatiemogelijkheden …

De voorgenomen wijzigingen van de regularistieregelgeving kunnen als volgt samengevat worden :

  • Eerste fase :
  1. Boete van 10 % stijgt naar 15 %
  2. Mogelijkheid tot regularisatie van besmet vermogen uit fiscaal verjaarde gewone fraude aan een tarief van 30%
  • Tweede fase :
  1. De regels van de eerste fase voor gewone fiscale fraude blijven onverminderd van toepassing
  2. Mogelijkheid tot regularisatie van besmet vermogen uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude aan een tarief van 35 % , te verhogen met een boete van 20% voor fiscaal niet – verjaarde fraude

De krijtlijnen lijken alvast uitgetekend. Wordt ongetwijfeld - allicht spoedig - vervolgd ...

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.