Fiscale incentives voor octrooien: ook in belgië!

Fiscale incentives voor octrooien: ook in belgië!

België voorziet op vandaag in enkele uiterst interessante maar misschien minder bekende fiscale incentives voor octrooien, ook voor KMO’s. Met deze maatregelen wenst België haar kenniseconomie te versterken.

octrooien

Vanuit Europa en België worden ondernemingen gestimuleerd kennis aan te wenden voor onderzoek en ontwikkeling met oog op innovatie. Uit onderzoek kan een uitvinding ontstaan waarvoor men een octrooi kan aanvragen; een octrooi houdt het recht in om tijdelijk een bepaalde uitvinding op exclusieve wijze te exploiteren binnen een bepaald grondgebied.

Uitsluitend nieuwe uitvindingen zijn octrooieerbaar; de uitvinding mag nog niet openbaar zijn onthuld. De uitvinding moet bovendien toelaten hetgeen men kon in de vroegere stand van de techniek te overstijgen. Tot slot dient een uitvinding vatbaar te zijn voor een industriële toepassing. Octrooien worden onder meer toegekend voor esthetische vormgevingen, recepten en steeds vaker voor softwaretoepassingen.

belastingaftrek voor octrooi-inkomsten

Een Belgische vennootschap heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om 80% van haar inkomsten uit octrooien in mindering te brengen van de winst van het belastbaar tijdperk.

Hiertoe worden onder octrooien zowel zelf ontwikkelde als via aankoop of via licentie verworven octrooien begrepen. Zowel Belgische, Europese als internationale octrooien komen in aanmerking.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek voor octrooi-inkomsten dient de vennootschap te beschikken over een onderzoekscentrum waar het octrooi geheel of gedeeltelijk wordt ontwikkeld of, indien verworven, wordt verbeterd. Het onderzoekscentrum dient binnen de vennootschap minstens een bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid uit te maken. Noteer dat de rulingcommissie zich in deze flexibel opstelt zodat deze voorwaarde geen hinderpaal vormt voor KMO’s.

De octrooi-inkomsten die in aanmerking komen, worden onderscheiden in de werkelijke en de hypothetische octrooi-inkomsten. Met de werkelijke octrooi-inkomsten worden bedoeld de inkomsten uit octrooien die door de Belgische vennootschap in licentie worden gegeven. De hypothetische octrooi-inkomsten zijn de inkomsten uit octrooien die door de Belgische vennootschap worden aangewend bij de fabricage van geoctrooieerde producten. Deze inkomsten worden omschreven als de marktconforme vergoeding die aan de vennootschap zouden verschuldigd zijn indien deze goederen door een derde zouden worden geproduceerd op grond van een licentie verleend door de vennootschap.

In concreto betekent dit dat een vennootschap die haar octrooi zelf aanwendt hiervoor een hypothetische royalty voor 80% van haar belastbaar resultaat in mindering mag brengen! Dit houdt met andere woorden een belastingdruk in van 6,7% (20% tegen een tarief van 34%).

verhoogde investeringsaftrek voor octrooien of het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

België voorziet tevens in een fiscale incentive voor de investering in octrooien. Een vennootschap heeft bij de investering in octrooien de (onherroepelijke) keuze tussen de verhoogde investeringsaftrek voor octrooien of het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

De verhoogde investeringsaftrek geeft een Belgische vennootschap het recht om een percentage (voor Aj. 2012: 13,5%) van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de door haar verworven of tot stand gebrachte octrooien in mindering te brengen van de winst van het belastbaar tijdperk waarin de octrooien werden verworven of tot stand gebracht. Onder dezelfde voorwaarden kan een Belgische vennootschap tevens opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Dit eenmalig belastingskrediet is gelijk aan 33,99% van een percentage (voor Aj. 2012: 13,5%) van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de octrooien die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht.

Fiscaal technisch wordt dit eenmalig belastingkrediet verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting van het aanslagjaar verbonden aan het jaar waarin de investering werd verricht. Deze verrekening is overdraagbaar. Het na vijf jaar niet-verrekende belastingkrediet is terugbetaalbaar!

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor beide incentives zijn dezelfde. Het dient te gaan om octrooien die voor het eerst door de vennootschap voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt.

vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Tot slot voorziet België een derde fiscale incentive om ondernemingen ertoe aan te zetten te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Bepaalde instellingen dienen slechts 75% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing door te storten aan de schatkist. Hiervoor komen onder meer Young Innovative Companies in aanmerking voor wat betreft de bezoldigingen uitbetaald aan wetenschappelijk personeel (onderzoekers, onderzoekstechnici, projectbeheerders) werkzaam in dienstverband.

Ondernemingen ervaren in deze fiscaal woelige tijden weinig tax incentives. De nog steeds geldende tax incentives voor octrooien vormen, mede gelet op een evolutie naar een verruiming van de octrooibaarheid, hierop een belangrijke verademing.  

Eerstdaags verschijnt een uitgebreide kantoormemo inzake innovatie-fiscaliteit op www.taxforius.be.  

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.