De turboliquidatie opnieuw bijgesteld - eindelijk een sluitende regeling ?

De turboliquidatie opnieuw bijgesteld - eindelijk een sluitende regeling ?

Met rasse schreden nadert de deadline van 1 oktober 2014. Liquidatieboni die worden uitgekeerd of betaalbaar gesteld vanaf deze datum, zijn niet langer onderworpen aan het bijzonder tarief van 10% maar worden voortaan belast aan het algemeen tarief in de roerende voorheffing van 25%.

In onze nieuwsbrief van 24 februari 2014 hebben wij toegelicht dat hierop kan geanticipeerd worden met de uitkering van voorschotten vóór de afsluiting van de vereffening. De voorwaarden en modaliteiten hiertoe vindt u daar terug.

Er zijn uiteraard nog andere mogelijkheden om het tarief ‘vast te klikken’. Met een ontbinding en vereffening van de vennootschap in één enkele akte kan de vereffening zelfs nog geopend èn afgesloten worden vóór 1 oktober 2014. Dit is de zogenaamde ‘ontbinding in één dag’ of ‘turboliquidatie’.

Ook na de wettelijke verankering van deze mogelijkheid in 2012 bleef er veel onduidelijkheid bestaan over de precieze toelaatbaarheidsvoorwaarden hiervoor. De wetgever heeft hieraan deels verholpen met het nieuwe artikel 184§5 van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd bij Wet d.d. 25 april 2014, inwerking getreden op 24 mei 2014.

De voorwaarden voor een ontbinding en vereffening in één akte zijn voortaan:

  1. er mag geen vereffenaar zijn aangeduid; 
  2. alle schulden aan derden zijn betaald of geconsigneerd
  3. alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en stemmen met eenparigheid van stemmen in met de verkorte vereffening en;
  4. de activa worden teruggenomen door de vennoten / aandeelhouders zelf (wat in principe steeds zo is).

De nieuwigheid zit in de tweede voorwaarde. Het grote struikelblok was voorheen de invulling van de vereiste van ‘afwezigheid van passiva volgens de staat van actief en passief van artikel 181 W. Venn.’.

Vooreerst is er niet langer sprake van ‘passiva’ maar van ‘schulden aan derden’. Dit heeft onder meer voor gevolg dat een rekening-courant van een vennoot / aandeelhouder niet langer een hinderpaal vormt (Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3149/1, 92).

Daarnaast is het niet meer noodzakelijk om de betrokken schulden aan derden vooraf te betalen maar volstaat het dat de betrokken gelden worden geconsigneerd (bij de Deposito-en Consignatiekas). Praktisch gezien heeft dit o.i. weinig relevantie en blijft het voor fiscale en andere schulden verkieslijk om deze (vooraf) te betalen zodat ze uit de staat van actief en passief gezuiverd zijn.

De afwezigheid van schulden moet evenwel niet langer blijken uit de staat van activa en passiva. Deze staat mag dus schulden aan derden bevatten. Wel zal de externe accountant of bedrijfsrevisor in zijn navolgend verslag moeten vaststellen of de vennootschap op het ogenblik van zijn verslag schuldenvrij is. Dit biedt de mogelijkheid om schulden in de tussenkomende periode te voldoen of te consigneren. Uiteraard zal dit wel vereisen dat er tijdig bewijs van betaling aan de accountant of de revisor wordt voorgelegd. Het moet aangestipt worden dat de externe accountant of bedrijfsrevisor in dit kader enkel de schulden verifieert uit de staat van actief en passief en deze eigen aan de ontbinding en vereffening. Hij garandeert dus niet dat de vennootschap schuldenvrij zou zijn.

Zowel de staat van actief en passief als het verslag van de externe accountant of bedrijfsrevisor dienen definitief te zijn vóór de algemene vergadering en de ontbindingsakte.

Deze nieuwe regeling maakt helaas nog geen komaf met alle praktische besognes van de eendagsvereffening: kan er nog een voorziening aangelegd worden voor bv. de vereffeningskosten? wat als de schuld betaald wordt na de opmaak van het verslag, doch voor het ontbindingsbesluit? welk standpunt moet de deskundige innemen m.b.t. latente belastingschulden die per hypothese niet uit de staat blijken (meerwaardebelasting, voorheffing op liquidatiebonus)? Etc …

De nieuwe wet beantwoordt deze vragen niet of niet volledig, zodat de practicus daar aangewezen blijft op een benadering die nauwst aansluit bij de letter en de geest van de wet.

De bijgeschaafde regeling van de eendagsvereffening komt tegemoet aan de belangrijkste hiaten in de vroegere toepassingsvoorwaarden ervan. Het valt evenwel te betreuren dat de wetgever de gelegenheid niet te baat heeft genomen om alle, steeds terugkerende vragen te beantwoorden. Een grondige voorbereiding van de turboliquidatie, in nauwe dialoog met de accountant / revisor en met de notaris, blijft dan ook een must om de vennootschap - tijdig - in de toepassingsvoorwaarden van de turboliquidatie te dwingen.   

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.