De regularisatie van beroepsinkomsten in een eenmanszaak: een praktijkvoorbeeld

De regularisatie van beroepsinkomsten in een eenmanszaak: een praktijkvoorbeeld

In het februarinummer 2010 van Taxforius werden de spelregels inzake fiscale regularisaties in het algemeen uit de doeken gedaan ("Biecht en boete: de opportuniteit van een fiscale regularisatie"). In komende nummers van onze nieuwsbrief gaan we specifiek in op bepaalde praktijkthema's inzake fiscale regularisaties.

In het meinummer 2010 van Taxforius kaartten we een eerste praktijkvoorbeeld aan inzake de regularisatie van de inkomsten uit een beleggingsportefeuille.

In deze nieuwsbrief bespreken we een tweede praktijkvoorbeeld van de regularisatie van de beroepsinkomsten op het vlak van personenbelasting en BTW, dit opnieuw vertrekkende van een basisvoorbeeld.

Een eenmanszaak realiseert in 2004 een niet aangegeven netto-winst van 280.000,00. De wel aangegeven winsten hebben reeds de hoogste schijf in de personenbelasting van 50% bereikt. In 2004 is er geen sprake meer van een crisisbelasting in de personenbelasting. Ook de bijdragen in de sociale zekerheid bereikten reeds het plafond. De éénmanszaak voert een BTW-activiteit; het BTW-tarief bedraagt 21% in 2004. De eenmanszaak is gevestigd in een gemeente waar de gemeentelijke opcentiemen 6% bedragen.

De eenmanszaak wil vandaag een investering verrichten in een uitbreiding van het vastgoed nodig voor de verdere uitbating en wil daartoe de ‘gespaarde’ € 280.000,00 gedeeltelijk aanspreken. Voorafgaandelijk is, met verwijzing naar onze eerdere nieuwsbrieven, echter een regularisatie opportuun van deze fondsen teneinde deze zonder enig risico voor dergelijke investeringen te kunnen aanwenden.

De regularisatie van de beroepsinkomsten gebeurt tegen het normaal belastingtarief zoals van toepassing voor het betrokken belastbaar tijdperk, verhoogd met gemeentebelastingen en - desgevallend - crisisbelasting.

De regularisatie van BTW handelingen gebeurt tegen het tarief dat van toepassing was op de geregulariseerde verrichting in het jaar waarin de verrichting heeft plaatsgevonden.

De eenmanszaak laat een regularisatieaangifte invullen. In bijlage bevinden zich enkel (1) een kopij van de identiteitskaarten van de aangever(s) en (2) een kopij van het aanslagbiljet in de personenbelasting over het aanslagjaar 2005 waarop de regularisatie hier betrekking heeft. In bijlage laat de aangever tevens een voorstel van berekening van de regularisatieheffing voegen. Die kan er als volgt uitzien.

  • netto niet aangegeven winst inclusief BTW:                                                                                         € 280.000,00
  • regularisatie BTW (€ 280.000,00 / 121% x 21%):                                                                                   € 48.595,04
  • netto niet aangegeven winst na regularisatie BTW:                                                                           € 231.404,96
  • regularisatie inkomstenbelasting – hoofdsom (50%):                                                                         € 115.702,48
  • regularisatie inkomstenbelasting – boete:                                                                                                         € 0,00
  • vermeerdering onvoldoende afbetaling (6,75%):                                                                                      € 7.809,91
  • gemeentebelasting (6%):                                                                                                                                € 6.942,14

Hieruit blijkt dat de regularisatieheffing in totaal € 179.049,57 (of 64%) bedraagt. Een aanzienlijk deel van de 'gespaarde' fondsen verdwijnt met andere woorden in een eerste fase in een regularisatieheffing. Toch lijken er weinig goedkopere tarieven voorhanden. Er wordt immers niets meer betaald dan de belasting die destijds diende te worden betaald. Er zijn geen boetes en geen nalatigheidinteresten.

Daarenboven dient het bovenstaande beeld op basis waarvan zou kunnen worden afgeleid dat het om een dure regularisatie gaat nog bijkomend te worden genuanceerd. Door het feit dat de eenmanszaak investeert met fondsen die - na regularisatie - wel hun fiscaal regime hebben ondergaan kan de nieuwe investering in de eenmanszaak worden gefiscaliseerd (recuperatie BTW en aftrek in de inkomstenbelastingen op de investering), iets wat minder evident was zonder voorafgaandelijke regularisatie van de fondsen.

In principe binnen de dertig dagen na indiening van de aangifte krijgt de aangever te horen of de aangifte al dan niet ontvankelijk is en wordt hij verzocht binnen de 15 dagen de regularisatieheffing van € 179.049,57 te betalen. Op vandaag wordt de timing van 30 dagen door het Contactpunt evenwel niet gehaald door de overbelasting van de dienst.

Het Contactpunt bezorgt de informatie inzake de regularisatie aan de betrokken controleur BTW en personenbelasting.

Na betaling ontvangt de aangever een regularisatieattest. Het na betaling verkregen regularisatieattest biedt een (af)sluitend antwoord indien in de toekomst een controleur vragen stelt naar deze fondsen op bijvoorbeeld het ogenblik dat met deze fondsen naar boven wordt gekomen naar aanleiding van een investering.

Op die manier bespaart de aangever zich met andere woorden alle fiscale en strafrechtelijke problemen die zich inzake deze niet aangegeven winst hadden kunnen voordoen in het gewijzigde fiscale klimaat (zie "Biecht en boete: de opportuniteit van een fiscale regularisatie").

Uit het bovenstaande blijkt dat de regularisatie van beroepsinkomsten en BTW-handelingen aanleiding geeft tot een op het eerste gezicht dure regularisatie. Er is op vandaag evenwel geen enkel goedkoper alternatief voorhanden om de fondsen in dergelijke situatie te regulariseren. Het feit dat de fondsen na regularisatie terug in de eenmanszaak kunnen worden aangewend laat daarenboven onmiddellijk toe de investeringen die met deze fondsen worden verricht te fiscaliseren; hierdoor daalt de facto de op het eerste gezicht dure regularisatieheffing.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.