De "informele regularisatie" bij de lokale controle: in bepaalde gevallen een alternatief voor de "formele regularisatie" bij het contactpunt regularisaties.

De "informele regularisatie" bij de lokale controle: in bepaalde gevallen een alternatief voor de "formele regularisatie" bij het contactpunt regularisaties.

In het februarinummer 2010 van Taxforius werden de spelregels inzake fiscale regularisaties in het algemeen uit de doeken gedaan ("Biecht en boete: de opportuniteit van een fiscale regularisatie" - http://www.taxforius.be/taxotheek.php?exp=8&id=14). In komende nummers van onze nieuwsbrief gaan we specifiek in op bepaalde praktijkthema's inzake fiscale regularisaties.

Zoals in voornoemd februarinummer gesteld bestaat er ook een mogelijkheid om buiten het systeem van de formele fiscale regularisaties bij het Contactpunt Regularisaties een zogenaamd "informele" regularisatie of "aanvullende aangifte" te verrichten, vaak bij de plaatselijke controle.

Niet iedere plaatselijke controleur was tot voor kort altijd even ontvankelijk voor dergelijke informele regularisaties. Er was ook niet echt duidelijkheid vanuit het centraal bestuur of dergelijke "informele" regularisatie nog kon dan wel of alle regularisaties formeel dienden te verlopen via het Contactpunt Regularisaties.

Een recente circulaire van 1 april 2010 (Circulaire nr. Ci.RH.81/562.220 E.T. 118.235) brengt klaarheid. Er vanuit gaande dat het centrale bestuur zich (zeker in deze materie) niet waagt aan aprilvissen, kan uit de circulaire duidelijk worden besloten dat het verrichten van een informele regularisatie bij de plaatselijke controle - zeker voor inkomsten die dateren van na 1 juni 2003 - duidelijk nog tot de mogelijkheden behoort.

De vraag is of het nut biedt bij een beoogde regularisatie ook de informele regularisatie af te wegen ten opzichte van de formele regularisatie.

Daartoe brengen we vooraf kort even de basisprincipes en hoofdlijnen van beide soorten regularisaties, formeel en informeel, in herinnering.

Bij het verrichten van een formele regularisatie bij het Contactpunt Regularisaties:

  • van overige inkomsten is het normale belastingtarief verhoogd met 10 procentpunten van toepassing; er zijn geen nalatigheidinteresten verschuldigd;
  • van beroepsinkomsten of BTW handelingen is het normale tarief van toepassing; er zijn geen nalatigheidinteresten verschuldigd;
  • verloopt de regularisatie van overige inkomsten discreet ten aanzien van de controlediensten van de aangever (dit is niet het geval bij regularisatie van beroepsinkomsten of BTW handelingen waar er wel een melding is aan de plaatselijke controle);
  • kan deze regularisatie geen aanleiding geven tot het openen van een bijkomend fiscaal onderzoek of meldingen aan gerechtelijke instanties;
  • verkrijgt de aangever fiscale en strafrechtelijke vrijwaring voor de aangegeven inkomsten, in zoverre de regularisatie correct verloopt.

Bij het verrichten van een informele regularisatie bij de plaatselijke controle:

  • is het normale belastingtarief verschuldigd, evenwel verhoogd met belastingverhogingen/boetes en nalatigheidinteresten;
  • verloopt de regularisatie niet discreet ten aanzien van de controlediensten van de aangever aangezien deze bij de plaatselijke controle zelf plaatsvindt;
  • valt niet uit te sluiten dat deze aanleiding geeft tot bijkomende fiscale onderzoeken door de administratie of meldingen aan gerechtelijke instanties;
  • verkrijgt de aangever geen strafrechtelijke vrijwaring voor de aangegeven inkomsten.

Op het eerste gezicht lijkt de optie van de "informele" regularisaties weinig voordelen te hebben in vergelijking met het toch duidelijker afgelijnde systeem van de "formele" regularisaties.

Toch kan het o.i. in bepaalde gevallen de moeite lonen de informele regularisatie te overwegen of minstens de mogelijkheden daartoe af te tasten. Hierna kaarten we een aantal situaties aan waar het minstens de oefening waard lijkt.

In bepaalde gevallen is een formele regularisatie technisch uitgesloten. Dit is onder meer het geval dat er door de aangever reeds eerder een formele regularisatie is doorgevoerd. Ook in het geval dat er bv. (werkelijk) sprake is van misbruik van vennootschapsgoederen of van ernstige of georganiseerde fiscale fraude kan een formele regularisatie niet plaatsvinden. In deze gevallen kan een informele regularisatie alsnog een uitweg bieden. Om de strafrechtelijke risico’s in dat geval in te dijken (een informele regularisatie biedt geen juridische zekerheid tot strafrechtelijke immuniteit) kan het eventueel nut bieden de gerechtelijke instanties bij deze regularisatie te betrekken. Vaak biedt het belang dat de aangever de mogelijkheden in dergelijke dossiers vooraf informeel gaat aftoetsen bij de betrokken controleur.

Wie als Belg in bepaalde landen zoals Luxemburg of Zwitserland beleggingen aanhoudt die interesten genereren betaalt, bv. in het geval van Luxemburg, sinds 1 juli 2005 15% woonstaatheffing; sinds 1 juli 2008 bedraagt deze heffing zelfs 20%. In geval van een formele regularisatie van bv. een beleggingsportefeuille wordt niet toegestaan dat van de te betalen regularisatieheffing alsnog de in het buitenland betaalde woonstaatheffing op interestbetalingen wordt in mindering gebracht. In geval van een formele regularisatie is die verrekening daarentegen wel mogelijk.

In een meer uitzonderlijk geval kan de formele regularisatie o.i. ook minder duur zijn dan de informele regularisatie. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als een specifiek aantal omstandigheden er zorg voor kunnen dragen dat er weinig of geen belastingverhogingen of nalatigheidinteresten dienen te worden betaald. Zo bedraagt het formeel regularisatietarief in de successierechten wat de hoogste schijf betreft 37% (27% + 10). Indien in een informele regularisatie door specifieke omstandigheden (bv. duidelijke afwezigheid van kwade trouw) een belastingverhoging van slechts 20% of minder (wat dan een reëel belastingtarief uitmaakt van 32% of minder) kan worden besproken dan lijkt de afweging de moeite waard.

In heel wat gevallen is het evident dat een formele regularisatie de meest aangewezen weg is om afscheid te nemen van een fiscaal verleden. In bepaalde gevallen, onder andere door een aantal technische beperkingen van de wet inzake de formele regularisaties, biedt de informele regularisaties bepaalde opportuniteiten, al is het zeker dan zaak het concreet impact van de nadelen van de informele regularisaties af te wegen.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.