"de fiscale bemiddelingsdienst helpt u!"

"de fiscale bemiddelingsdienst helpt u!"

05.05.2011
Steven Vancolen (advocaat-vennoot)

Dit is althans de boodschap die de Federale Overheidsdienst Financiën via haar informatiefolder met betrekking tot de fiscale bemiddelingsdienst (hierna FBD), verspreidt (www.fiscalebemiddeling.be). De FBD is een autonome dienst die werd opgericht in 2007 maar slechts operationeel is sinds 1 juni 2010. De bedoeling van de wetgever bij de oprichting van deze dienst is het aantal gerechtelijke geschillen te verminderen en de invordering van de belasting te vergemakkelijken. De fiscale bemiddelaars hebben inzonderheid de opdracht te pogen het standpunt van de belastingplichtige en dat van de administratie te verzoenen binnen de grenzen van wat wettelijk gezien mogelijk is.

Elke belastingplichtige (evenals zijn echtgenoot, een vennootschap, een rechtspersoon of een geldig gemandateerde) die een geschil heeft met de fiscale administratie kan er gratis een beroep op doen. Er kan een bemiddeling worden gevraagd bij betwistingen over de heffing en de invordering van de belastingen waarvoor de Federale Overheidsdienst Financiën bevoegd is met name de directe belastingen, de BTW, de registratie en successierechten, het kadastraal inkomen en de douane en accijnzen. Een voorwaarde is wel dat de procedure in de administratieve fase zit. Dit betekent voor de inkomstenbelastingen dat er een bezwaarschrift is ingediend en dat wanneer er een directoriale beslissing volgt of zodra het geschil aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank de fiscale bemiddelaar niet meer bevoegd is. Voor geschillen inzake het kadastraal inkomen kan eveneens, na het indienen van een bezwaarschrift, een bemiddelingsaanvraag worden ingediend. Inzake BTW kan de bemiddelingsvraag pas worden ingediend indien er sprake is van een blijvende onenigheid met de taxatieambtenaar; er moet een proces-verbaal zijn opgesteld. Voor de invordering moet er sprake zijn van een betwisting met de ontvanger.

Het indienen van een vraag tot bemiddeling is niet gebonden aan enige formaliteit. Een aanvraag kan schriftelijk per brief (Fiscale Bemiddelingsdienst, Koning Albert II-Laan 33 - bus 46, 1030 Brussel) per fax (0257/980.57) of per e-mail (fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be). De vraag tot bemiddeling kan ook mondeling tijdens een permanentie georganiseerd door de FBD (Tel: 0257/623.60). Binnen de 5 werkdagen na de ontvangst van uw aanvraag krijgt u van de FBD een ontvangstmelding. Binnen de   15 werkdagen na de ontvangst van uw aanvraag wordt er door de FBD meegedeeld of uw geschil voor bemiddeling in aanmerking komt of niet. Tijdens het bemiddelingsonderzoek zal de bemiddelaar proberen om het standpunt van de verschillende partijen dichter bij elkaar te brengen en desgevallend een compromis uit te werken. De bemiddelaar kan de verschillende partijen niet dwingen om een bepaald standpunt te aanvaarden. DE FBD kan in het kader van haar opdracht alle inlichtingen inwinnen die zij nodig acht. Eventuele afspraken worden vastgelegd in een niet-bindend bemiddelingsverslag dat aan de partijen wordt toegezonden.

Wat zijn de voordelen van een bemiddelingstussenkomst? De Federale Overheidsdienst Financiën vermeldt dienaangaande in voornoemde folder dat door het bereiken van een bemiddeld akkoord met de administratie een duurdere en langdurige procedure met onzekere afloop bij de rechtbank wordt vermeden en dat eventueel naast elkaar lopende bezwaarschriften in één keer kunnen worden opgelost.

Nadelen van de bemiddelingsdienst lijken evenwel te zijn dat;

  • de aanvraag tot bemiddeling noch schorsend, noch stuitend werkt ten aanzien van de administratieve beslissingstermijnen;
  • de gewestelijke directeur niet verplicht is het bemiddelingsverslag af te wachten en met een directoriale beslissing de bemiddeling kan beëindigen;
  • het FBD zich niet mag inlaten met de interpretatie van de wet (de FBD is geen rechter);
  • het bemiddelingsverslag niet bindend is (in tegenstelling tot een gerechtelijke uitspraak);
  • er geen beroepsmogelijkheden zijn;
  • het bemiddelingsverslag deel uitmaakt van het administratief dossier dat bij een gerechtelijke procedure aan de rechtbank wordt voorgelegd;

De bemiddelingsdienst lijkt op het eerste gezicht, gezien het voorgaande, slechts een meerwaarde te kunnen bieden bij eenvoudige fiscale betwistingen of dossiers waarvan de inzet cijfermatig beperkt blijft en waarbij het aanvoelen is dat een negatieve directoriale beslissing er zit aan te komen. De FBD kan dan een extra kans bieden om deze beslissing alsnog te vermijden evenals een gerechtelijke procedure die in dossiers met een lage inzet niet altijd aangewezen voorkomt. Tevens in betwistingen met de ontvanger over bijvoorbeeld het bekomen van betalingsfaciliteiten bij de betaling van een belastingschuld kan een bemiddelaar mogelijk een oplossing bieden in een geval waarbij het standpunt van de ontvanger onredelijk zou voorkomen.

Complexe dossiers of dossiers met een hoge inzet lijken zich, uit hun eigen aard, moeilijker te lenen tot een verzoening van standpunten, zeker niet als blijkt dat daarvoor de tussenkomst van een derde partij (de FBD) is vereist. Dit geldt des te meer gezien het feit dat fiscale aangelegenheden in principe de openbare orde aanbelangen waarvan middels een akkoord niet kan worden afgeweken. Het wordt alvast uitkijken of er op de FBD door de belastingplichtige frequent een beroep zal worden gedaan en of dit dan effectief tot een verzoening zal leiden.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.