Biecht en boete: de opportuniteit van een fiscale regularisatie

Biecht en boete: de opportuniteit van een fiscale regularisatie

WAAROM REGULARISEREN?

Reeds in het laatste decennium van de vorige eeuw startte een golf aan initiatieven die aangaven dat ons fiscaal klimaat aan verandering toe zou zijn. Wie het fiscale spel niet speelde zoals het hoorde, zag in de verte een aantal grijze wolken. De fiscale onderzoeksadministraties poogden steeds efficiënter te werken, een parket kon zich ook al eens moeien met een zaak van fiscale fraude (met alle gevolgen van dien) en de (evoluerende) preventieve en repressieve witwaswetgeving loerden daarbij steeds meer om de hoek.

Sedert de eeuwwisseling zijn deze wolken steeds grijzer geworden. Het gonst van de geruchten over de afschaffing van het bankgeheim binnen een nationale en internationale context, de uitbreiding van fiscale informatieuitwisseling tussen de landen, de versterking van onderzoeksbevoegdheden van de fiscus, de uitbouw van een performant fiscaal parket, ... De verwachting is dat al deze evoluties zich binnen niet al te lange termijn verder zullen kristalliseren in klare wetgevende teksten waardoor we definitief een nieuw fiscaal tijdperk zullen intreden en het oude - tot spijt van wie het benijdt - definitief achter ons zullen laten.

De volledige economie zal zich aan dit aangescherpt klimaat aanpassen, voor zover dat op vandaag nog niet het geval is. Zo aanvaarden Belgische banken vandaag de dag enkel nog gelden en overschrijvingen van fondsen waarvan ze weten dat er geen fiscale claim meer kan op wegen. Over de toonbanken gaan steeds minder biljetten, zeker niet voor substantiële bedragen, en heel wat cijfer- en vrije beroepen hebben een meldingsplicht indien zij getuige zijn van verdachte transacties.

Het net rond vermogens die hun fiscaal regime niet hebben ondergaan sluit zich daarmee stilaan, maar heel zeker. Het zwaard van Damocles hangt dergelijke vermogens boven het hoofd. Dergelijke vermogens kunnen prooi worden van (soms) verstrekkende fiscale en strafrechtelijke afrekeningen en zijn daardoor eigenlijk in werkelijkheid veel minder waard dan de cijfers op de (buitenlandse) bankrekening op het eerste gezicht doen vermoeden.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat een echtpaar een mooi bedrag van € 1.000.000,00 heeft bijeengespaard en op een buitenlandse rekening heeft gedeponeerd in het jaar 1995 waar het ondertussen is aangegroeid tot € 1.500.000,00. Vandaag, anno 2010, heeft het echtpaar zijn oog laten vallen op een buitengewoon landgoed in de Vlaamse Ardennen: kostprijs € 1.500.000,00. Ze willen hier in investeren met de net bedoelde fondsen. Ze denken meteen ook aan hun successieplanning: ze willen hun kinderen in de aankoop betrekken door hen voor een deel de fondsen op buitenlandse rekening te schenken en hen vervolgens in de blote eigendom van het landgoed te laten investeren, terwijl het echtpaar zelf het vruchtgebruik aankoopt.

Vooreerst zal o.i. geen Belgische bank sterk geneigd zijn bij de daarmee gepaard gaande geldtransfer tussen te komen als ze niet met zekerheid weten dat het vermogen dat tot deze regeling/aankoop wordt aangewend zijn fiscaal regime heeft ondergaan. Maar wat meer is: bij de aankoop van een onroerend goed van € 1.500.000,00 is de kans reëel dat hun controleur hen navraag doet met welke fondsen zij dat hebben betaald; dan moeten bovenkomen met de buitenlandse rekening kan het landgoed in de Vlaamse Ardennen in een mum omtoveren van een droom in een nachtmerrie ...
Uit het bovenstaande blijkt dat "bewegen" met dergelijk vermogen sowieso problematisch is. Maar ook het "stilzitten" met dergelijk vermogen wordt problematisch (met vermogen dat in landen zoals Nederland is geparkeerd is dat overigens al het geval). Straks komt de Belgische fiscus - door onder meer de geleidelijke afschaffing van het bankgeheim in internationale context en de uitdieping van de spaarrichtlijn - buitenlandse vermogens sowieso ter ore, (quasi) waar deze zich ook bevinden. Dan volgt de afrekening ...

Een goed huisvader mag o.i. geen kansen onbenut laten om zijn vermogen (of minstens een deel ervan) van een gewisse teloorgang of waardevermindering te behoeden. Als één van die kansen staat, afhankelijk van geval tot geval, de fiscale regularisatie bij het Contactpunt Regularisaties met stip genoteerd. Hij doet dat niet alleen in zijn eigen belang, maar ook omdat hij zijn erfgenamen niet met deze problemen wenst op te zadelen.

VOORAF EEN MISVERSTAND UIT DE WEG!

Vooraleer te duiden hoe, onder welke voorwaarde en tegen welke prijs een vermogen fiscaal kan worden geregulariseerd, dient evenwel een vaak voorkomend misverstand uit de weg te worden geruimd. Vaak worden buitenlands vermogen en vermogen dat zijn fiscaal regime niet heeft ondergaan in één adem uitgesproken.

Vermogen dat zich in het buitenland bevindt, hoeft evenwel niet per definitie gelijk te staan met vermogen dat zijn fiscaal regime niet heeft ondergaan; iemand die eertijds zijn volkomen legaal vermogen naar Luxemburg heeft overgeheveld en heeft belegd op een wijze dat er geen belastbare inkomsten zijn, iemand die dit vermogen heeft ondergebracht in een holding 1929, of iemand die tout court elk jaar de interesten op zijn Luxemburgse rekening heeft opgenomen in een Belgische aangifte of zijn obligatiecoupons heeft geïnd bij een Belgische bank met afhouding van Belgische roerende voorheffing hoeft in principe niet te regulariseren.

WIE KAN REGULARISEREN?

Iedereen, zowel natuurlijke personen - in zoverre onderworpen aan een personenbelasting in België - als vennootschappen - in zoverre onderworpen aan een vennootschapsbelasting in België -, kunnen overgaan tot een regularisatie.
Iedere persoon kan evenwel slechts één maal regulariseren (one shot)!

WAT KAN WORDEN GEREGULARISEERD TEGEN WELKE KOSTPRIJS?

De te regulariseren inkomsten worden opgedeeld in drie categorieën:

  1. overige inkomsten: dit zijn onroerende inkomsten (bv. huurgelden), roerende inkomsten (bv. interesten en dividenden), diverse inkomsten (bv. verkoopprijs van aandelen bij verkoop aan een niet EU-vennootschap) en successierechten waarop de verschuldigde belasting niet is betaald;
  2. beroepsinkomsten: dit zijn beroepsinkomsten van een natuurlijke persoon en inkomsten van vennootschappen waarop de verschuldigde belasting niet is betaald;
  3. BTW-handelingen: dit zijn aan BTW onderworpen handelingen waarop de BTW niet is betaald.

De regularisatie gebeurt tegen een kostprijs gelijk aan de belasting die zou zijn betaald indien het inkomen in de juiste periode was aangegeven en belast. Indien nu bijvoorbeeld door een vennootschap niet aangegeven winsten worden geregulariseerd die eigenlijk in 2005 hadden dienen te zijn belast, dan wordt daar enkel vennootschapsbelasting tegen het tarief van 2005 - 33,99% - op betaald.

Alleen voor de overige inkomsten komt hier een boete van 10 procentpunten bij. Dit betekent bijvoorbeeld dat het tarief van de belasting op interesten, dat normaal 15% bedraagt, wordt verhoogd tot 25%. Het hoogste tarief in de successierechten stijgt van 27 naar 37% ...

WANNEER KAN NIET WORDEN GEREGULARISEERD?

In een beperkt aantal gevallen werkt een regularisatie niet.

Dit is vooreerst het geval indien de geregulariseerde inkomsten voortkomen uit een witwasmisdrijf of bijzonder misdrijf zoals opgesomd in de preventieve witwaswet (in essentie: ernstige en georganiseerde fiscale fraude, misbruik van vennootschapsgoederen of misbruik van vertrouwen). Dit is tevens het geval indien vóór de indiening van de regularisatie-aangifte de aangever door een Belgische belastingadministratie, een sociale zekerheidsinstelling of een Belgische sociale inspectiedienst schriftelijk in kennis stelt van lopende specifieke onderzoeksdaden.

Vooral over de eerste uitsluitingsgrond is al heel wat inkt gevloeid. In de praktijk blijkt dat die uitsluiting evenwel slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde is en - vooral - dat daartoe enkel kan besloten worden na een analyse en afweging van alle concrete feiten.

HOE REGULARISEREN?

Het regulariseren zelf kan vrij eenvoudig en gebeurt door een aangifte van de inkomsten die men alsnog wil regulariseren bij het contactpunt regularisaties. Het betreft een zeer beperkte en zeer eenvoudige aangifte. Aan die aangifte worden traditioneel slechts een beperkt aantal bijlagen toegevoegd, meer specifiek bijlagen die het contactpunt regularisatie moeten toelaten de wedersamenstelling van de geregulariseerde inkomsten te maken.

In principe binnen de dertig dagen krijgt de aangever een standpunt over de al dan niet ontvankelijkheid van de aanvraag. Daarna krijgt de aangever, bij goedkeuring, nog eens 15 dagen om de regularisatieheffing te betalen waarna de regularisatie een feit is.

Indien een aangever twijfels heeft over de wijze waarop hij dient te regulariseren, kan hij vooraf een informeel gesprek aangaan met de rulingcommissie (een zgn. prefiling).

Voor de regularisatie van overige inkomsten verloopt de regularisatie volkomen discreet. Enkel bij de regularisatie van beroepsinkomsten en BTW-handelingen alleen wordt een afschrift van het attest toegezonden aan de plaatselijke controle. Een aangifte die zowel overige inkomsten als beroepsinkomsten of BTW-handelingen bevat, gebeurt eveneens volkomen discreet.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN REGULARISATIE?

Na geldige regularisatie van de betrokken inkomsten verdwijnen alle mogelijke fiscale en strafrechtelijke claims op deze inkomsten. Op niet geregulariseerde inkomsten kan dit uiteraard niet het geval zijn.

BESLUIT

De wetgever biedt alvast via deze fiscale regularisatie een opportuniteit om vrij eenvoudig en probleemloos over te stappen en te anticiperen (voor zichzelf en eventueel zelfs de volgende generatie) op het aangescherpt fiscaal klimaat.
Voor wie het systeem niet past, bijvoorbeeld omdat één van de uitsluitingsgronden aan de orde is, bestaan er alternatieve denkpistes zoals de informele regularisatie bij de plaatselijke controle, eventueel zo nodig in samenspraak met andere diensten.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.