Bedrijfsleider, grijp uw kans!

Bedrijfsleider, grijp uw kans!

In Vlaanderen zijn sedert een tiental jaar de successierechten bij de vererving van aandelen van familiale vennootschappen onder voorwaarden afgeschaft. Hetzelfde geldt voor familiale ondernemingen (de zogenaamde éénmanszaak). De Vlaamse decreetgever beoogde hiermee de continuïteit van familiale vennootschappen en ondernemingen, en zo ook de tewerkstelling in Vlaanderen en later in de Europese Economische Ruimte, te bevorderen. Inspelend op deze doelstelling werd de vrijstelling van successierechten aan een participatie- en loonlastvoorwaarde gekoppeld. De huidige financiële en economische crisis dreigt echter het voldoen aan de loonlastvoorwaarde te bemoeilijken. De Vlaamse decreetgever is hier in haar net gepubliceerd begrotingsdecreet (tijdelijk) aan tegemoet gekomen.

Opdat men van de vrijstelling van successierechten voor familiale vennootschappen kan genieten moeten, kort gezegd, de aandelen waarvoor men de vrijstelling vraagt gedurende drie jaar vóór het overlijden in het bezit geweest zijn van de erflater; de erflater moet daarbij (eventueel samen met zijn familie) gedurende drie jaar lang vóór overlijden een minimumparticipatie van 50% hebben aangehouden. Op die manier beoogt de Vlaamse decreetgever het familiaal karakter van de vererfde aandelen te waarborgen.

Daarnaast moet de familiale onderneming en vennootschap ook voorzien in de nodige tewerkstelling, zowel vóór als na het overlijden. Hiertoe wordt een loonlastvoorwaarde voorzien die erin bestaat dat de familiale onderneming of vennootschap in de drie jaar vóór het overlijden ten minste € 500.000,00 aan loonlasten moet hebben uitbetaald aan werknemers tewerkgesteld in de Europese Economische Ruimte. Bovendien moet de onderneming of vennootschap gedurende de drie jaar na het overlijden noch min noch meer eenzelfde loonlastniveau aanhouden. Enkel dan kan de vrijstelling ten volle spelen.

In deze tijden van crisis staat deze loonlastvoorwaarde echter onder druk. Als een bedrijf gezien de huidige crisis gedwongen zou worden personeel te ontslaan of op een lager personeelsbestand te werken, riskeren de erfgenamen de vrijstelling van successierechten geheel of gedeeltelijk te verliezen en dat buiten hun wil om. Omdat de doelstelling van de vrijstelling van successierechten hiermee ondergraven wordt, heeft de Vlaamse decreetgever ingegrepen. Vanaf 1 september 2008 tot eind maart 2011 wordt de loonlastvoorwaarde tijdelijk op nul gezet, wat teruggaat op de vermoedelijke periode van recessie. Thans staat vast dat voor overlijdens tussen 1 april 2009 en 31 maart 2011 zowel vóór als na het overlijden helemaal geen loonlastvoorwaarde geldt. Mogelijk geldt de maatregel zelfs langer, maar dit valt nog even af te wachten.

Dit alles is niet alleen een goede zaak voor overlijdens tijdens deze periode. Het biedt ook een uitgelezen aanleiding om aan "goedkope" successieplanning te doen voor familiale (en zelfs patrimonium) vennootschappen in deze periode. Neem het voorbeeld van een bedrijfsleider die nu een schenking doet aan zijn kinderen. Doet hij een schenking voor een Belgische notaris dan zijn in principe schenkingsrechten tegen een tarief van 3% verschuldigd; in dit geval is er onmiddellijk zekerheid dat er nooit nog successierechten verschuldigd zijn. Doet hij deze schenking evenwel bij een Nederlandse notaris dan zijn geen schenkingsrechten verschuldigd. Komt de bedrijfsleider echter in dat laatste geval binnen de drie jaar na de schenking te overlijden dan zijn alsnog successierechten verschuldigd op de geschonken goederen. De bedrijfsleider moet dus (in dat opzicht) minstens tot drie jaar na de schenking blijven leven.

Dit risico van een overlijden binnen de drie jaar wordt nu door de tijdelijke maatregel ingeperkt voor wie nu een schenking doet. Indien de bedrijfsleider immers overlijdt vóór 31 maart 2011, dan is er weliswaar een overlijden binnen de drie jaar, maar door toepassing van de vrijstelling voor familiale vennootschappen ongeacht tewerkstelling ontspringt men alsnog de dans der successierechten. Noteer dat men zich overigens voor de resterende periode (voor zover de maatregel niet wordt verlengd) kan verzekeren tegen een onverwacht overlijden.

Vennootschappen die vroeger nooit of niet volledig in aanmerking kwamen voor de vrijstelling door de loonlastvoorwaarde komen dat nu tijdelijk wel. Bedrijfsleider, grijp uw kans!

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.