Akkoorden rond betwistingen in fiscalibus - een mogelijke opportuniteit … mits maatwerk !

Akkoorden rond betwistingen in fiscalibus - een mogelijke opportuniteit … mits maatwerk !

Fiscale betwistingen kunnen afgerond worden met een dading. Vooral tijdens een administratieve procedurefase - naar aanleiding van de taxatie of een bezwaar - maar ook lopende welke gerechtelijke procedure dan ook kunnen gesprekken worden aangeknoopt om te kijken in welke mate een voor beide partijen aanvaardbare oplossing kan worden gezocht voor het twistpunt.

Het uitwerken van een voor de belastingplichtige positieve dading concentreert zich in principe rond drie items: de belastbare grondslag, de belastingverhoging en de nalatigheidsintresten.
 
 
Het terugbrengen van de belastbare grondslag in vergelijking met hetgeen door de administratie vooropgesteld, is de eerste oefening. Om daar een positief resultaat te bekomen is het in eerste instantie belangrijk het valabel karakter van de eigen argumentatie aan te kaarten. Deze argumentatie kan zowel in feite, ten gronde of procedureel zijn. Een belastingambtenaar zal sneller bereid zijn tot een gunstige dading in zoverre hij inschat dat de argumentatie van de belastingplichtige bij een uiteindelijk debat voor de rechtbank kans op slagen maakt. Het opstarten van dadingsgesprekken op dit punt vergt met andere woorden dat er een argumentatie wordt uitgewerkt waarover de belastingdiensten kunnen reflecteren.
Daarnaast, en los van de vraag of er een akkoord kan worden bekomen over het aanpassen van de belastbare grondslag, zijn ook de toe te passen belastingverhogingen een belangrijk item in deze besprekingen. In het kader van een akkoord kan er vaak ruimte worden gecreëerd om de belastingverhoging (die mogelijk oorspronkelijk op 50% was gezet) terug te brengen tot 10% of 20%. Een dergelijke vermindering kent op zich al een belangrijk cijfermatig impact, maar heeft bovendien ook een invloed op de berekeningswijze en bijgevolg op het bedrag van de nalatigheidsintresten inzake de inkomstenbelastingen (artikel 414-415 WIB 92):
 
 
  • ingeval van een belastingverhoging van 50%: de nalatigheidsintresten lopen vanaf de eerste januari van het jaar dat volgt op het jaar waarnaar het aanslagjaar is genoemd (bvb. hertaxatie aanslagjaar 1997 gevestigd in oktober 2007: nalatigheidsintresten vanaf 01/01/1998);
  • ingeval van een belastingverhoging van minder dan 50%: de nalatigheidsintresten lopen vanaf de eerste dag die volgt op de vervaldag (bvb. hertaxatie aanslagjaar 1997 gevestigd in oktober 2007: nalatigheidsintresten vanaf 01/01/2008).

 

Voor verdere vermindering of kwijtschelding van nalatigheidsintresten en belastingverhogingen kan er een verzoek worden ingediend bij de Gewestelijke Directie. In de praktijk verzoekt de directeur zo goed als altijd de behandelend ambtenaar om zijn advies omtrent dit verzoek. Teneinde de beste kansen op slagen te hebben dat dit verzoek wordt ingewilligd, is het dan ook aangewezen in het akkoord met de behandelend ambtenaar op te nemen dat hij of zij zijn positief advies zal verlenen als de directeur hierom verzoekt.
Het bereiken van een akkoord met de administratie heeft daarenboven als voordeel zekerheid te bieden omtrent het eindsresultaat van de betwisting alsook omtrent de duurtijd ervan. Zeker in de gevallen waarin de rechtspraak terzake moeilijker te voorspellen is en waarbij een uitspraak pas op lange termijn kan worden verwacht kan een minnelijk akkoord dus ook vanuit proces-economisch oogpunt nut bieden.
Akkoorden met de fiscus rond betwistingen kunnen alleen dan een succes zijn wanneer ze strategisch worden voorbereid. De opportuniteit ervan vergt dan ook maatwerk.
 
 

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.