Aftrek btw op receptiekosten met publicitair karakter - btw administratie definitief overstag !

Aftrek btw op receptiekosten met publicitair karakter - btw administratie definitief overstag !

De Europese btw regelgeving voorziet dat de lidstaten de btw aftrek mogen uitsluiten voor kosten die geen strikt professioneel karakter hebben. De interne Belgische btw wetgeving voorziet in deze context onder andere in een specifieke uitsluiting van het recht op aftrek van btw voor kosten van logies, spijzen en dranken alsmede voor kosten van onthaal.

De vraag die zich stelde was of dergelijke kosten van onthaal (bv kosten van onthaalhostessen of inrichting bij een event) of kosten van spijzen en dranken (bv receptiekosten) ook niet aftrekbaar waren als die kaderden in een publicitair doel. De btw administratie was alvast van mening dat de aard van de kosten (kosten van onthaal of kosten van spijzen en dranken) prevaleerde op de doelstelling van de kosten (publiciteit) en weigerde halsstarrig de btw aftrek met verwijzing naar de genoemde uitsluiting. In de rechtspraak deden zich al tal van voorbeelden voor waarbij btw plichtigen zich gefrustreerd wisten door dit standpunt van de btw administratie en zich met succes verzetten. De rechtspraak van rechtbanken eerste aanleg en hoven van beroep was, mits de kosten een bepaald verkoop bevorderend doel hadden, unaniem positief.

De administratie legde zich niet zomaar neer bij deze rechtspraak en herhaalde haar statement uiteindelijk voor het Hof van Cassatie. Dit gaf aanleiding tot een eerste uitspraak van het Hof van Cassatie van 8 mei 2005. Daarin stelde het Hof dat het publicitair karakter van een kost prevaleerde op de aard van de kost als kost van onthaal en de btw aftrek uitsluiting derhalve niet gold als er een verkoop bevorderend effect was aan de kost. De btw administratie legde zich in juli 2005 neer bij deze uitspraak, maar haastte zich om te stellen dat (tegen iedere logica in) deze redenering enkel gold voor kosten van onthaal, maar niet voor kosten van logies, spijzen en dranken.

Wat dan met bv receptiekosten (hapjes, drankjes, maaltijden, ...) naar aanleiding van een publicitaire event (bv presentatie van een nieuw merk/model, ...) of de receptiekosten naar aanleiding van een verkoopsevent? Bleven die niet aftrekbaar? De btw administratie bleef inderdaad op haar standpunt; de btw op deze kosten bleef niet aftrekbaar.

Dergelijke casus gaf dan maar opnieuw aanleiding tot een uitspraak van het Hof van Cassatie van 11 maart 2010 en later zelfs van 15 juni 2012. Daar stelde het Hof, naar analogie met hetgeen ze had gesteld voor kosten van onthaal, dat de btw op kosten van spijzen en dranken aftrekbaar was als die werden gemaakt in een publicitair of verkoop bevorderend kader. De btw administratie verzette zich evenwel tegen alle verwachting in tegen de trend in deze uitspraken in haar btw beslissing van 2 december 2011.

In de rechtspraak moest de btw administratie evenwel telkenmale vaststellen dat haar standpunt niet werd gedeeld. Het was wachten op het ogenblik dat de btw administratie zich zou neerleggen bij dit standpunt van het Hof van Cassatie.

Toch schijnt nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel en kunnen btw plichtigen zich de kosten van procedures om hun evident gelijk bevestigd te weten besparen: in een enkele dagen geleden gepubliceerde beslissing btw nr. ET 124.247 van 13 maart 2015 legt de btw administratie zich definitief neer bij de hierboven beschreven rechtspraak van het Hof van Cassatie: de btw op kosten die een verkoopsbevorderend effect hebben zijn aftrekbaar, ook al maken deze kosten uit hun aard kosten van spijzen en dranken uit.

Deze administratieve beslissing laat wel een wrang gevoel na bij de belastingplichtigen die in het verleden met deze problematiek te maken kregen : de bijsturing van dit onlogisch standpunt heeft immers veel te lang op zich laten wachten. De Europese btw regelgeving voorziet overduidelijk enkel in uitsluiting van btw aftrek in zoverre het om niet strikt professionele kosten gaat; als kosten worden gemaakt om publiciteit te maken, verkoop bevorderend te werken of zelfs de verkoop te begeleiden is er uiteraard geen sprake van een kost met een privaat karakter en moet de btw op deze kost aftrekbaar zijn, zoniet verliest de btw haar karakter van verbruiksbelasting: dat het dan uit zijn aard om restaurant of receptiekosten gaat, mag daar uiteraard geen afbreuk aan doen.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.