Aanslag geheime commissielonen - administratieve tolerantie in een nieuw kleedje

Aanslag geheime commissielonen - administratieve tolerantie in een nieuw kleedje

De bijzondere aanslag geheime commissielonen is een heffing in het kader van de vennootschapsbelasting voor ondermeer gelden die de vennootschap verlaten zonder verantwoording middels individuele fiches en een samenvattende opgave (art. 219 WIB 92). Het tarief bedraagt 309 % en wil het verlies van de schatkist op het vlak van de personenbelasting en de sociale zekerheidsbijdragen compenseren. Deze aanslag vormt wel een aftrekbare beroepskost. Recent is er een nieuwe versie van de administratieve commentaar op de bijzondere aanslag geheime commissielonen verschenen. Zij is opgenomen in een circulaire van 1 december 2010 (circ. AOIF nr. 71/2010, Ci.RH.421/605.074) (besproken in Fisc. Act. 2010, nr. 44, pag. 6 e.v.). Een ideale gelegenheid om de (administratieve) toleranties inzake deze bijzondere aanslag – met een bijzonder hoog tarief – eens op te lijsten.

De aanslag wordt vooreerst niet toegepast wanneer de belastingplichtige kan bewijzen dat bijvoorbeeld de commissies, bezoldigingen of vakantiegelden die de vennootschap hebben verlaten zonder passende verantwoording werden aangegeven door de genieter ervan. Er gaat dan immers geen belasting verloren. Deze administratieve tolerantie werd reeds in 2002 uitdrukkelijk  in de wet ingeschreven (art. 219, 4° lid WIB 92). Volgens de circulaire wordt de administratie verzocht haar medewerking te verlenen om de aangifte van de betrokken genieter terug te vinden, en dit inzonderheid wanneer de relaties tussen de vennootschap en de genieter zijn verstoord (Com.IB 92, nr. 219/10). Een 10-tal jaren geleden verklaarde de Minister van Financiën dat de administratie zelfs verplicht is daartoe haar medewerking te verlenen.

De administratie legt ook een zekere soepelheid aan de dag in gevallen dat de fiches en samenvattende opgaven met korte vertraging worden ingediend door een belastingplichtige die te goeder trouw is. De vertraging mag de administratie evenwel niet verhinderen over te gaan tot taxatie bij de verkrijger van de inkomsten en mag evenmin, behoudens bijzondere omstandigheden, de taxatie ingewikkelder maken (Com.IB 92, nr. 219/11).

Voor verdoken meerwinsten zal de administratie de bijzondere aanslag niet toepassen wanneer de meerwinsten alsnog in het vermogen van de vennootschap worden opgenomen door een aanpassing van de jaarrekening voor het boekjaar waarin de meerwinst is betaald. Voorwaarde is wel dat het boekhoudrecht dat toelaat en dat dit gebeurt binnen de wettelijke fiscale termijnen (Com.IB 92, nr. 219/12). De bijzondere aanslag zal ook niet toegepast worden als er sprake is van verdoken meerwinsten bij firma’s die geen aangifte doen en daarom op de forfaitaire minima worden belast (Com.IB 92, nr. 219/5).

Een aantal oude toleranties zijn in de nieuwe commentaar niet meer terug te vinden. Het gaat dan over het alsnog laten belasten bij de bedrijfsleiders van de niet op de fiches vermelde betalingen of de verdoken meerwinsten (Com.IB 92, nr. 219/3, 4° - oud) en over de gevallen waarin de belastingplichtige wel de identiteit van de verkrijger heeft meegedeeld aan de fiscus maar geen fiches heeft opgemaaakt omdat hij van oordeel was dat het niet om belastbare inkomsten gaat (Com.IB 92, nr. 219/3, 5° - oud).

Gezien het tarief van 309 % is het in eerste instantie zaak de bijzondere aanslag geheime commissielonen te vermijden door artikel 219 WIB 92 te respecteren en aldus middels fiches en een samenvattende opgave een verantwoording te bieden voor de gelden die de vennootschap verlaten. In geval deze fiches en de samenvattende opgave laattijdig worden ingediend kan men rekenen op een administratieve tolerantie in geval er slechts sprake is van een korte vertraging, er geen kwade trouw mee gemoeid is en de taxatie bij de verkrijger niet onmogelijk wordt gemaakt of bemoeilijkt wordt. Is er geen passende verantwoording, dan lijkt het zaak te kunnen aantonen dat de genieter van de inkomsten deze heeft aangegeven en er aldus geen belasting is verloren gegaan.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Tax Talks verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.