Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepassing
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Imposto ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Imposto en de cliënt, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.
1.2. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen Imposto en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Imposto zonder bezwaar van de cliënt binnen een redelijke termijn.

1.3. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Imposto verstrekte informatie.
1.4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 2 - Betaling van erelonen
2.1. Imposto rekent haar erelonen aan volgens uurtarieven. De uurtarieven kunnen kosteloos worden aangevraagd. Dit tarief varieert naargelang de ervaring van de advocaten, de complexiteit van de behandelde materie, de hoogdringendheid van de zaak en het behaalde resultaat. Forfaitair wordt een administratieve kost in rekening gebracht ten belope van tien procent van de erelonen.
2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde erelonen en kosten contant te worden betaald.

Artikel 3 - Laattijdige betaling
3.1. Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na door Imposto in gebreke te zijn gesteld waarbij hij wordt verwittigd dat een verwijlinterest zal worden aangerekend, een verwijlinterest verschuldigd van 8% op jaarbasis. Bovendien is de cliënt in dat geval op de niet of laattijdig betaalde erelonen een forfaitaire schadevergoeding van 12% verschuldigd ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten.

Artikel 4 - Beroepsaansprakelijkheid
4.1. Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Imposto, alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met Imposto, heeft Imposto een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.
4.2. De aansprakelijkheid ten aanzien van de cliënt van Imposto, alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met Imposto, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Imposto (op dit ogenblik € 3.750.000,00), inbegrepen het bedrag van het eigen risico dat niet ten laste is van de verzekeraar.

Artikel 5 - Toepasselijk recht en bevoegde instanties
5.1. Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen Imposto en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door en met respect voor de deontologische regels van de Orde van Advocaten bij de Balie te Kortrijk.
5.2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Imposto en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en, voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van de Orde van advocaten bij de Balie te Kortrijk.

Nieuwsbrief Archief

loading

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

IMPOSTO Nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de kernexpertises van IMPOSTO Advocaten. De invalshoek is praktijkgericht. Schrijf u gratis in.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.